Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер      300                             14.11.2017г.                              град Хасково

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Хасковският Районен съд                                                             наказателен състав

На шести ноември                                 през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав :

 

                                       Председател: Мартин Кючуков                    

Секретар Велислава Ангелова

Прокурор

като разгледа докладваното от Съдията

а.н. дело 1263 по описа за 2017 година

               Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление №17-1253-000874/21.08.2017 година на Началник на сектор ПП към ОД-МВР-град Хасково, с което за нарушение по чл.638 ал.3 от КЗ е наложил на К.С.М. ЕГН ********** *** административно наказание „глоба” в размер на 400 лв.

Недоволен от така наложеното наказание е останал жалбоподателя, поради което го обжалва в срок. Прави се разграничение между предвиденото в чл.483 ал.1 т.1 от КЗ и предвиденото в чл.638 ал.1 и ал.3 от КЗ. Разглеждат се двата текста на кодекса и се прави анализ. Твърди се, че било допуснато смесване на двете разпоредби и така бил нарушен чл.57 ал.1 т.6 от ЗАНН. Освен това при съставяне на НП били допуснати непълноти и грешки и така бил нарушен чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН. На жалбоподателя бил връчен екземпляр от АУАН, но същия бил абсолютно нечетлив, което било равнозначно не невръчване и се затруднявало правото на защита. АНО не извършил и преценка за маловажност на случая по чл.28 ал.1 от ЗАНН. Нарушението било извършено на път 2 клас в с.Николово, а автомобилът се предвижвал за ремонт, на 200 метра от жилището на жалбоподателя.

Иска от съда да отмени изцяло НП.

Ответникът по жалбата – ОД-МВР-Хасково не оспорват и не изпращат представител.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

На 10.06.2017г., около 18,00 часа, на път 2 клас №5, в с.Николово, Хасковска област, пътя за язовир „Тракиец“, жалбоподателят К.С.М. управлявал лек автомобил „*************“ с рег.№*************, собственост на „Сена Ком“ ООД, когато бил спрян за проверка от св.К.К. и св.Д.Б. – мл.автоконтрольори. При проверката К.М. не могъл да представи и нямал у себе си полица за задължителната застраховка „Гражданска отговорност“.

Тогава св.К. и св.Б. извършили справка он-лайн посредством служебния таблет, като се свързали с Гаранционния фонд и така установили, че за този автомобил изобщо няма сключена застраховка „Гражданска отговорност”.

При тези факти, които се установяват безспорно и са ясно и еднозначно  отразени в атакуваното НП, на К.М. е бил съставен АУАН бл.№838024/10.06.2017г. в негово присъствие и връчен лично.

Въз основа на АУАН е било издадено и атакуваното НП.

                      При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

 Министерството на вътрешните работи, чрез своите органи е длъжно да осъществява цялостен контрол и kогато се установи, че нарушителят е извършил деянието виновно, наказващият орган издава наказателно постановление, с което налага на нарушителя съответно административно наказание в съответствие с разпоредбата на чл. 53 от ЗАНН.

 Разпоредбата на чл.483 ал.1 т.1 от КЗ предвижда, че договор за застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което притежава моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение; това изискване не забранява и всяко друго лице, различно от собственика на моторното превозно средство, да сключи застрахователния договор.

Тази разпоредба означава на първо място, че адресат на задължението за сключване на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ е собственика на МПС – регистрирано на територията на РБ и в движение.

Тази разпоредба означава на второ място, че и друго лице, различно от собственика на МПС също може да сключи застрахователния договор за това МПС. Това обаче не е задължение за другото лице, а само правна възможност – законът допуска и такава хипотеза, без да вменява задължение за несобственика на МПС.

В конкретния случай жалбоподателят К.М. е управлявал лек автомобил „*************“ с рег.№*************, за който е нямало сключена застраховка „Гражданска отговорност“.

Това МПС обаче, не е било собственост на жалбоподателя, а на ЮЛ - „Сена Ком“ ООД. 

Следователно М. не е бил адресат на задължението да сключи застраховка „Гражданска отговорност“ за това МПС, тъй като не е негов собственик.

Кодекса на застраховането обаче, не допуска и управлението на чуждо МПС, за което няма сключена застраховка „Гражданска отговорност“.

В този смисъл разпоредбата на чл.638 ал.3 от КТ предвижда, че лице, което не е собственик и управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, се наказва с глоба от 400 лв.

Това е и наказанието, наложено на жалбоподателя.

Твърд размер, без възможност за индивидуализация.

К.М. е санкциониран не защото не е сключил застраховка „Гражданска отговорност“ за управлявания автомобил, тъй като той няма такова задължение, защото не е собственик на МПС, а е бил санкциониран за това, че е управлявал чуждо МПС, за което няма сключена застраховка „Гражданска отговорност“.

Иначе казано задължение за всички водачи на МПС в Република България е, да не управляват чуждо МПС, за което няма сключена застраховка „Гражданска отговорност“.

И това задължение следва именно от разпоредбата на чл.638 ал.3 от КЗ.

Нарушението е ясно и правилно определено от АНО, санкционният текст е също точен, а размерът на глобата е твърд, така че не може да се обсъжда индивидуализация на наказанието.

Не е нарушен чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН. Нарушението е описано точно, ясно и конкретно. Посочени са всички съставомерни признаци от фактическата обстановка. Наказателното постановление е мотивирано.

Смесване на разпоредби няма и не е нарушен чл.57 ал.1 т.6 от ЗАНН.

В мотивите по-горе, съдът изясни защо това е така. АНО също доста ясно е посочил кое е административното нарушение – Управление на чуждо МПС от несобственик, за което МПС няма сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.

Не са налице предпоставките за приложение на чл.28 ал.1 от ЗАНН. Всяко МПС в движение, дори по селски път, може да причини ПТП и щети на друго МПС и за това задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ е толкова важна. За да се платят щетите на невиновния водач, пострадал от определена обстановка и ПТП при движение по пътищата.

АУАН е доволно четлив и е бил съставен в присъствие на М. и връчен лично. Това е достатъчно, защото е точното изискване на закона.

Ето защо НП се явява правилно и законосъобразно и като такова ще следва да бъде потвърдено.

             Предвид изложеното съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №17-1253-000874/21.08.2017 година на Началник на сектор ПП към ОД-МВР-град Хасково, с което за нарушение по чл.638 ал.3 от КЗ е наложил на К.С.М. ЕГН ********** ***, административно наказание „глоба” в размер на 400 лв.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред АС-Хасково, в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                                                        Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.