Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер         295                          09.11.2017г.                              град Хасково

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Хасковският Районен съд                                                             наказателен състав

На шести ноември                                   през две хиляди и шестнадесета година

В публичното заседание в следния състав :

 

                                       Председател: Мартин Кючуков                    

Секретар Велислава Ангелова

Прокурор

като разгледа докладваното от Съдията

а.н. дело 1254 по описа за 2017 година

                        Производството е по чл.59 от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление №290899-F337970/05.10.2017г. на Директор на Офис-Хасково към ТД на НАП-гр.Пловдив, с което за нарушение на чл.3 ал.1 т.2 б.”а” от Наредба Н-8/29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, на М.Д.И. ЕГН ********** ***, на осн.чл.355 ал.1 от КСО е наложена глоба в размер на 50 лв.

Недоволна от така наложеното наказание е останала жалбоподателката, поради което го обжалва в срок. Същата го счита за незаконосъобразно и неправилно. НП било издадено в нарушение на чл.3 ал.1 т.2 от Наредба Н-8/29.12.2005г. на Министъра на Финансите, като нарушението се отнасяло за неподадена в срок декларация обр.1 за допълнително здравно осигуряване за сумата от 36,80 лв. Деянието било маловажен случай, закъснението при подаването на декларацията било само 1 ден, а дължимата сума – на стойност от 36,80 лв. и била преведена. Освен това жалбоподателката била пенсионерка с малък доход. Нямало настъпила вреда. Следвало да се приложи чл.28 ал.1 от ЗАНН.

Иска от съда да отмени изцяло НП.

Ответникът по жалбата –ТД на НАП-гр.Пловдив вземат становище за неоснователност на жалбата. Атакуваното НП било правилно и законосъобразно. Действително Декларация Обр.1 била подадена с незначително закъснение от 2 дни, напълно правилно АНО наложил минималната предвидена в закона санкция от 50 лв.

Молят съда да потвърди атакуваното наказателно постановление.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

На 20.09.2017г. св.М.А. – инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Пловдив, офис Хасково извършила проверка на М.Д.И. за внасяне в срок на осигурителните вноски, като самоосигуряващо се лице. Проверката била извършена по документи. Св.А. установила, че ФЛ М.Д.И., като самоосигуряващо се лице, не подала декларация обр.1 – за месец 06.2017г. - съответно до 25 число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните – т.е до 25.07.2017.

На 26.07.2017г. жалбоподателката вече е била в нарушение.

Декларацията била изпратена от М.И. по пощата с клеймо от 27.07.2017г. – т.е 2 дни след изтичане на законоустановения срок.

При тези констатации е бил издаден АУАН №F337970/20.09.2017г., в който са отразени горните обстоятелства. АУАН е бил съставен в присъствие на нарушителя М.И. и връчен лично.

Въз основа на АУАН е издадено и атакуваното НП.

Тази фактическа обстановка се потвърждава и от разпита на св.М.А. и св.Ж.М..

Де факто не е спорна и в жалбата, където се излагат правни аргументи, а не се оспорва установената в АУАН и НП фактическа обстановка.  

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

Разпоредбата на чл.5 ал.4 т.1 от КСО предвижда, че осигурителите, осигурителните каси, само-осигуряващите се лица и работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите данни, като подават  – декларация за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица - поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване.

По-насетне чл.5 ал.6 от КСО предвижда, че съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на декларациите по ал.4 се определят с наредба, издадена от министъра на финансите. Данните по ал.4 се използват за изчисляване и отпускане на пенсиите, паричните обезщетения и помощите.

Цитираната наредба е Наредба Н-8/29.12.2005г. на Министъра на финансите.

Съгласно чл.3 ал.1 т.2 б.”а” от Наредба Н-8/29.12.2005г. на Министъра на финансите декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите от самоосигуряващите се лица - до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях.

М.Д.И., като самоосигуряващо се лице, не е подала декларация обр.1 – за месец 06.2017г. - съответно до 25 число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните – т.е до 25.07.2017.

На 26.07.2017г. жалбоподателката вече е била в нарушение.

Декларацията била изпратена от М.И. по пощата с клеймо от 27.07.2017г. – т.е 2 дни след изтичане на законоустановения срок.

Съдът прие за установено извършването на това описано в АУАН и НП административно нарушение.

За това нарушение нормата на чл.355 ал.1 от КСО предвижда, че който наруши разпоредбите на чл. 5, ал. 4, чл. 6, ал. 8, чл. 7, чл. 8, ал. 2, т. 1 и чл. 158 и разпоредбите на нормативните актове по прилагането им, се наказва с глоба от 50 до 500 лв. за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица в размер от 500 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

АНО е наложил на жалбоподателката - самоосигуряващо се ФЛ глоба в размер на 50 лв. Това е минималния предвиден в закона размер на наказанието и означава, че АНО е обсъдил отговорността на ООД, при пълен превес на смекчаващите отговорността обстоятелства и без отегчаващи такива. Това е най-благоприятния за жалбоподателката вариант.

Няма как съда да определи по-леко по размер наказание.

Ето защо наказанието е правилно и законосъобразно определено.

Съдът намира, че не се касае за маловажен случай по чл.28 от ЗАНН. Задължението по чл.3 ал.1 т.2 б.”а” от Наредба Н-8/29.12.2005г. на Министъра на финансите декларация е формално задължение. То се изразява в подаване на един вид декларация в срок. Пропускането на срока е формално нарушение. При този вид нарушения защитата на обществените отношения е изтеглена от законодателя напред и е иррелевантно настъпили ли са или не несъставомерни вреди от пропускането на срока. Също няма значение с колко дни е пропуснат срока – с 2 дни или с 10 дни – срокът е все пропуснат.

Глобата е в минималния размер и е напълно съобразена с тежестта на нарушението и възможностите на жалбоподателката.

НП се явява правилно и законосъобразно и като такова ще следва да бъде потвърдено.

                     Предвид изложеното съдът

 

Р Е Ш И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №290899-F337970/05.10.2017г. на Директор на Офис-Хасково към ТД на НАП-гр.Пловдив, с което за нарушение на чл.3 ал.1 т.2 б.”а” от Наредба Н-8/29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, на М.Д.И. ЕГН ********** ***, на осн.чл.355 ал.1 от КСО е наложена глоба в размер на 50 лв.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред АС – Хасково, в 14-дневен срок от съобщаването му.

                                                                          Районен съдия: /п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.