Р Е Ш Е Н И Е

 

  314                                        24.11.2017 г.                         град Хасково

         

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Десети наказателен състав,

на шестнадесети ноември две хиляди и седемнадесета година,

в публично съдебно заседание в състав:

 

                                                                                                              Съдия: Пламен Георгиев

 

Секретар: Десислава Вълканова

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Пламен Георгиев

АНД № 1248 по описа на Районен съд - Хасково за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

          Образувано е по жалба от С.М.С. *** срещу Наказателно постановление № 17 – 1253 - 000860 от 21.07.2017 г. на Началник – група в Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Хасково, с което на основание чл. 53 от ЗАНН, вр. чл. 180, ал. 1, т. 1 от ЗДвП на жалбоподателя  е наложено административно наказание – „Глоба” в размер на 100 лева за нарушение по чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗДвП. В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното с нея наказателно постановление, което било издадено при допуснати съществени процесуални нарушения, като се излагат подробни съображения в подкрепа наведените доводи, както и в подкрепа на оплакванията за нарушение на материалния закон. Моли съда да постанови решение, с което да отмени атакуваното наказателно постановление на Началник – група в Сектор ПП при ОД на МВР - Хасково.

            В съдебно заседание пред Районен съд – Хасково, жалбоподателят, редовно призована, не се явява и не изпраща упълномощен по делото процесуален представител.

            Административнонаказващият орган – Началник – група в Сектор ПП при ОД на МВР Хасково, редовно призован, не се явява и не изпраща представител по делото, за да заяв становище по жалбата и по атакуваното с нея наказателно постановление.

Жалбата е подадена в законоустановения срок, предвид липсата на доказателства за връчване на НП и разпределението на доказателствената тежест за този факт по отношение на наказващия орган, откъдето следва, че не е започнал да тече за жалбоподателя, срещу подлежащ на обжалване акт, от лице, легитимирано да атакува наказателното постановление, поради което е процесуално допустима.

          ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, за да се произнесе по основателността й и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление, намира за установено следното:

          На 23.06.2017 г., свидетелите А.Д.Д. и М.А.К., и двамата на длъжност „мл. експерт” в РУ на МВР – Хасково, Полицейски участък Минерални бани били установени на Главен път № 506 в с. Минерални бани. В около 14:00 часа спрели за проверка товарен автомобил марка „Форд”, модел „Транзит” с рег. № К 2374 ВА, държава България, собственост на „Баке +“ ООД, ЕИК: 108570029, управляван от жалбоподателя С.М.С.. В хода на проверката било установено, че водачът управлявал превозното средство, което било спукано предно панорамно стъкло и след като достигнали до извод за техническа неизправност, на същата дата, срещу жалбоподателя, в негово присъствие, бил съставен от свид. А.Д., Акт за установяване на административно нарушение с бл. № 005683. След предявяването му, жалбоподателят подписал акта, без да впише възражения или обяснения в съответната предвидена за това графа. Възражения не са постъпили допълнително и в рамките на законоустановения срок от връчване на екземпляр от съставения АУАН станало на 23.06.2017 г., според отбелязването в приложената разписка.

          При издаване на наказателното постановление, административнонаказващият орган е възприел изцяло фактическата обстановка, описана в акта за установяване на административно нарушение, но наред с отразените в АУАН обстоятелства, посочил в НП, че жалбоподателят бил извършил: „1) движи се с технически неизправно ППС. Непосредствена опасност за движението“.

          Изложената дотук фактическа обстановка е установена от представените по делото писмени доказателства, посочени на съответното място по – горе, както и от показанията на разпитаните в хода на производството по делото свидетели. Съдът кредитира показанията на свидетелите А.Д.Д. и М.А.К., които разполагат с преки и непосредствени впечатления относно обстоятелствата около извършване на процесната проверка и установените в хода на същата обстоятелства, както и относно процедурата по съставяне на акта за установяване на административно нарушение. 

          При така установените факти съдът намира от правна страна следното:            

          Съгласно разпоредбата на чл. 139, ал. 1, т. 1 от Закона за движението по пътищата движещите се по пътя пътни превозни средства трябва да бъдат технически изправни. Според чл. 180, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, наказва се с глоба от 20 до 150 лв. водач, който наруши правилата за използване светлините на пътно превозно средство, за престой или за паркиране, за използване на пътното платно или управлява технически неизправно пътно превозно средство, извън случаите по чл. 179, т. 4, когато в резултат на нарушението е създадена непосредствена опасност за движението. Следователно, деянието, за което е наложено на жалбоподателя административно наказание е обявено от закона за наказуемо.

          В случая настоящия съдебен състав намира, че не са допуснати нарушения на чл. 40 от ЗАНН, във връзка със съставянето и връчването на акта за установяване на административно нарушение лично на жалбоподателя, които да се квалифицират като съществени от гледна точка критерия за това, а именно обезпечаване правото на защита на привлеченото към отговорност на лице. На същото е осигурена възможност да се запознае с неговото съдържание, както и да направи възражения по него. При съставяне на АУАН, обаче и впоследствие – при ангажиране на отговорността с издаване на санкционния акт, съдът констатира процесуални нарушения от категорията на съществените. Същите по отношение на акта касаят описаното нарушение и се изразяват в неудовлетворяване на изискванията на разпоредбата на чл. 42 ЗАНН относно необходимите реквизити, а именно неговото описание откъм всички съставомерни признаци. В тази връзка следва да се отбележи, че движещите се по пътя превозни средства следва да бъдат технически изправни според общата норма на чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, но според наказващата разпоредба, приложена в случая – чл. 189, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, съдържаща в диспозицията си състава на нарушение, предвиденото административно наказание се налага на водач, който наруши правилата за използване светлините на пътно превозно средство, за престой или за паркиране, за използване на пътното платно или управлява технически неизправно пътно превозно средство, извън случаите по чл. 179, т. 4. Деянието е съставомерно обаче само когато в резултат на нарушението е създадена непосредствена опасност за движението, което изискване от обективна страна е включено в състава на нарушение и за него твърдения следва всякога да се съдържат, за да бъде описанието му съобразно изискванията на чл. 42, т. 4 от ЗАНН. Нещо, което в случая не е изпълнено, поради което липсва надлежно привличане на жалбоподателя към административнонаказателна отговорност и се е стигнало до накърняване правото му на защита – основание за квалифициране на допуснатото процесуално нарушение като съществено и имащо за последица отмяна на издадения санкционен акт в тази част. В случая опитът на наказващия орган да санира това нарушение с добавяне на твърдения в тази насока е изцяло безуспешен, доколкото се е стигнало до въвеждане по недопустим начин на нова фактическа обстановка за пръв път едва със санкционния акт.

          Отделно от това, при аргументиране на привличането на жалбоподателя към административнонаказателна отговорност и въобще отпочване на административно наказателното производство със съставяне на процесния акт за установяване на административно нарушение е необходимо да бъде отчетена датата на съставяне  - 23.06.2017 г. и качеството на актосъставителя, като лице на длъжност „мл. експерт” в РУ на МВР – Хасково, Полицейски участък Минерални бани. Това лице не разполага с необходимата материална компетентност, тъй като липсват доказателства  да е включено в състава на службите за контрол за спазване на правилата за движение по пътищата по смисъла на чл. 165 от Закона за движението по пътищата. Оттам липсват доказателства, въз основа на които да се приеме, че разполага с необходимата персонална материална компетентност и се явява оторизирано по силата на закона да осъществява това процесуално действие, каквото е съставянето на акт за установяване на административно нарушение по ЗДвП. Това лице не е надлежно легитимирано и по силата на представената Заповед № 8121з – 952/20.07.2017 г., доколкото същата е издадена месец по – късно от датата на извършване на действието по съставяне на процесния АУАН от актосъставителя, като последния пункт от изложеното се явява самостоятелно основание за отмяна.  

          Мотивиран така, съдът

 

Р Е Ш И:

 

          ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17 – 1253 - 000860 от 21.07.2017 г. на Началник – група в Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Хасково, с което на основание чл. 53 от ЗАНН, вр. чл. 180, ал. 1, т. 1 от ЗДвП на С.М.С. *** е наложено административно наказание – „Глоба” в размер на 100 лева за нарушение по чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗДвП.

          Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Хасково в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                        Съдия:/п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Щ.М.