Р Е Ш Е Н И Е

 

  280                                        02.11.2017 г.                         град Хасково

         

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Десети наказателен състав,

на двадесет и четвърти октомври две хиляди и седемнадесета година,

в публично съдебно заседание в състав:

 

                                                                                                              Съдия: Пламен Георгиев

секретар: Ваня Кирева

прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Пламен Георгиев

АНД № 1175 по описа на Районен съд - Хасково за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

          Образувано е по жалба от Н. *** срещу Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, Серия К № 1714399, издаден от ОД на МВР - Хасково, с който на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП на жалбоподателя е наложено административно наказание – „Глоба” в размер на 400 лева за извършено нарушение по чл. 21, ал. 1 от ЗДвП. В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност на издадения електронен фиш, като развиват от жалбоподателя подробни съображения в подкрепа наведените доводи, позовавайки се на задължителна съдебна практика и даденото разбиране по тълкуване на закона. Мили се съда да постанови решение, с което атакуваният електронен фиш да бъде отменен.

            В съдебно заседание пред Районен съд – Хасково, жалбоподателят, редовно призован, не се явява и не изпраща упълномощен представител. С писмено становище, депизирано от адв. Дария Кръпова, подадената жалба се поддържа, заявява се становище по доказателствата и по същество по спора в посока аргументите, заявени за незаконосъобразност и неправилност на атакувания електронен фиш.

            Издателят на електронния фиш - ОД на МВР – Хасково, редовно призовани, не изпращат представител по делото и не представят становище по жалбата.

Жалбата е подадена в законоустановения срок, съгласно разпоредбата на чл. 189, ал. 8 ЗДвП, доколкото липсвата доказателства за датата на връчването му, с оглед на което следва да се приеме, че срокът за обжалване на санкционния акт не е започнал да тече, от лице, легитимирано да атакува издадения електронен фиш, чрез лице с необходимата представителна власт, доказателства за което са представени на по – късен етап, поради което е процесуално допустима.

          ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, за да се произнесе по основателността й и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление, намира за установено следното:

          На 23.08.2017 г. в 11:24 часа, било установено и заснето с автоматизирано техническо средство № 597 движение на лек автомобил марка ,,БМВ”, модел ,,5 ЕР РЕИХЕ” с регистрационен номер К6751ВВН със скорост от 88  км./ч. – над разрешената за движение в населено място и е посочено отклонение  от 38  км/ч.

         От представената Справка в централна база КАТ, по регистрационен номер, се установява, че автомобилът с посочения по – горе регистрационен номер е лек по своя вид и същият е регистриран на името на Н. ***.  Въз основа на тези констатации е издаден процесния електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, като за нарушител бил вписан жалбоподателят Н. ***. В описателната част на електронния фиш е вписано движение с установена скорост от 85 км./ч. – превишаване с 35 км/ч. За дата и час на нарушението са вписани показанията на техническото средство, което видно от приложения Протокол от последваща проверка № 2 – 53 – 17/28.06.2017 г. техническото средство - Мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение – TFR – 1M, идент. № 597/12 е преминало последваща проверка, а за място на нарушението – град Хасково, бул. „Г. С. Р“, след б-я ОМВ“.

          Електронният фиш е връчен на жалбоподателя по пощата, чрез лице с посочени имена - Г Е Н. и качество – съпруга на адресата Н.Р.Н., според отразеното в представената разписка, но е пропуснато да се отрази датата на връчване на пратката.

          Изложената дотук фактическа обстановка е категорично установена от представените по делото писмени доказателства, посочени на съответното място по – горе. По отношение на приложения снимков материал от заснет клип №  9990 с техническо средство радар № 597 съображения ще бъдат изложени по – долу в изложението на правните изводи. На това място следва единствено да бъде отразено принципното законово положение, че снимковият материал, съгласно чл. 189, ал. 15 от Закона за движението по пътищата, като изготвено с техническо средство и система, заснемаща и записваща датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, съставлява веществено доказателствено средство в административнонаказателния процес и като такова бе приобщено по делото.

          При така установените факти съдът намира от правна страна следното:            

          Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от Закона за движението по пътищата при избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава определените стойности на скоростта в km/h, които за пътно превозно средство от Категория Б за населеното място е 50 км. ч., извън населено място – 90 км. ч., по автомагистрала – 130 км. ч., а според ал. 2 когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от посочената в ал. 1, това се сигнализира с пътен знак. По силата на чл. 182, ал.1, т. 4 от ЗДвП, в редакцията й относима към датата на извършване на деянието и издаване на наказателното постановление за превишаване на разрешената максимална скорост в населено място от 31 km/h  до 40 km/h - с глоба 400 лв. Следователно, деянието, за което е наложено на жалбоподателя административно наказание е обявено от закона за наказуемо.

          Според чл. 189, ал. 4 ЗДвП, в редакцията, относима към датата на процесното деяние редакция, изм. ДВ бр.54 от 2017 г., при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката, начините за доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи. Според текста на Параграф 6, т.65 (нова – ДВ, бр.19 от 2015 г.) от ДР на ЗДвП „автоматизирани технически средства и системи” са уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени съгласно Закона за измерванията, които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат: а) стационарни – прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган; б) мобилни – прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес.

          С Наредба №8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, издадена от Министъра на вътрешните работи, обн.ДВ, бр.36 от 19.05.2015 г. се уреждат условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи (АТСС) за контрол на правилата за движение по пътищата. В чл. 2 от Наредбата е прокарано разграничение между стационарни и мобилни АТСС, като чл.3 от същата гласи, че за установените от АТСС нарушения на правилата за движение по пътищата се издават електронни фишове чрез използване на автоматизирана информационна система. От анализа на съдържанието на цитираните норми се обосновава извод, че към момента на извършване на описаното нарушение на правилата за движение по пътищата, деянията от този вид могат да се установяват и санкционират чрез издаване на електронен фиш не само чрез използване на стационарни АТСС, обозначени със съответен пътен знак и оповестени по законово определения начин, а и чрез мобилни автоматизирани технически средства и системи за контрол. Нормативно регламентираните изисквания относно въвеждането в експлоатация, реда за използване, начина на обозначаване на зоната за контрол с АТСС и автоматизирания режим на работа, който не изисква обслужване от контролния орган, освен включването и изключването на мобилното АТСС (чл.9 от Наредбата), отговарят на изискванията, залегнали в Тълкувателно решение №1 от 26.02.2014 г. на ВАС – Общо събрание на колегиите, относно непълнотите в регламентацията на работата на „техническите средства” преди изменението на чл.189, ал.4 от ЗДвП с ДВ. бр.19 от 2015 г. В обобщение електронен фиш за санкциониране на допуснато нарушение на Закона за движението по пътищата може да бъде издаден, когато нарушението бъде установено и заснето с мобилно автоматизирано техническо средство или система, но при условие, че за него не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки и са изпълнени изискванията на Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. В конкретния случай, съставеният електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство формално отговаря на изискванията на чл. 189, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, установяваща вида на данните, които следва да бъдат вписани в него и съответства на утвърдения със Заповед № Iз – 305 от 04.02.2011 г. на Министъра на вътрешните работи образец. Поставя се въпросът дали в процеса по установяване и заснемане на нарушението са изпълнени изискванията на цитираната по – горе наредба, съдържаща правила, гарантиращи законосъобразното протичане на този процес.

           В случая са налице са доказателства, удостоверяващи годността на използваното техническо средство, преминало последваща проверка, като обосновани са и изводите относно авторството на нарушението, макар и името на жалбоподателя да е висано в електронния фиш в графата за собственик на процесното МПС, с което е извършено нарушението, а не като негов ползвател. Налице е и приложен по административнонаказателната преписка задължителният в случаите на ползване на мобилна АТСС, протокол по чл.10, ал.1 от Наредба №8121з-532 от 12.05.2015г. на МВР, който бе приет по делото, като писмено доказателство.  Последният е доказателство относно мястото и времето на извършване на нарушението, на това с какво АТСС е заснето, посоката на движение, ограниченията на скоростта, автомобила на който е поставено мобилното АТСС, поставен ли е или не знак Е-24 и др. изисквания по  наредбата. В случая обаче е необходимо да бъде отбелязано, че въпреки изложеното по – горе, кумулативно дадените изисквания, съобразно актуалната нормативна уредба на процедурата по установяване на този вид нарушения не са удовлетворени, поради което се налага като краен изводът за основателност на подадената жалба. Съдът намира, че не е спазена тъкмо разпоредбата на чл.7, ал.2 от Наредба №8121з-532 от 12.05.2015г. на МВР, съгласно която  пътният знак Е24 се поставя не къде да е, а преди мястото за контрол във всяка посока на сработване на автоматизираните технически средства и системи, а при указване на мястото на контрол с преносим пътен знак Е24, разположението му се документира със снимка. Рразположението на пътния знак Е24 не е документирано със снимка, от което да се установява, че е изпълнено изискването на чл. 7, ал. 2, изр. първо от Наредбата, а с протокола е отречен фактът на поставянето му въобще, както не е представен и утвърден от Началника на Сектор „Пътна полиция“ график на точките за контрол на скоростта. Поставя се въпросът дали тези изисквания следва да се прилагат към дейността на контролните органи, предвид редакцията на чл. 165, ал. 2 от ЗДвП, ДВ бр. 54/2017 г. и отмяната  на т. 8 от цитираната разпоредба, според която в периода на действието и обозначаваха чрез поставяне на пътни знаци, а така също се и оповестяваха в средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи участъка от пътя, на който се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез автоматизирани технически средства или системи. Тази законодателна техника обаче не е довела до целения правен резултат, съобразно оповестеното в средствата за масово осведомяване – печатни и електронни, доколкото по силата на чл. 165, ал. 3 от ЗДвП условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение продължава да се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, каквато е издадена в изпълнение на този действащ законов текст. В самата наредба горните изисквания, вкл. за пътния знак продължават да съществуват и да са валидни, доколкото не са в противоречие с нормативен акт от по – висок ранг. Отмяната на т. 8 на чл. 165, ал. 2 от ЗДвП, но продължаващото действие на ал. 3 на чл. 165 от ЗДвП и издадената Наредба №8121з-532 от 12.05.2015г. на МВР сочи единствено на извода, че регламентацията на разглежданите изисквания е вече на ниво подзаконов нормативен акт и с оглед редакцията на всички цитирани норми, се е запазила във вида и смисъла, разглеждан по – горе. Оттук следва, че съобразно разпределението на доказателствената тевжест е следвало именно издателят на електронния фиш да установи спазването на нормативните изисквания, действащи към момента на деянието за установяването на нарушението по реда, предвиден в закона /в широк смисъл/. Следователно при неспазване на тези изисквания, атакуваният електронен фиш е незаконосъобразно издаден, с оглед на което същият ще следва да бъде отменен от съда.

          Мотивиран така, Хасковският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

          ОТМЕНЯ Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, Серия К № 1714399, издаден от ОД на МВР - Хасково.

          Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Хасково в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                              Съдия:            /п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Щ.М.