Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

         296 / 10.11.2017 година  град Хасково

 

                           

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

    

 Хасковският районен съд, Осми наказателен състав

   На  единадесети октомври  две хиляди и седемнадесета година

   в публичното заседание в следния  състав:

 

                                                                                         Районен съдия : Гроздан Грозев

                                                                             

Секретар: Веселина Красева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

АН  дело 1089  по описа за    2017 година на РС-Хасково и за да се произнесе взе предвид следното:

 

                   Производството е по реда на чл.59 и следващите  от ЗАНН.

         Образувано е по повод постъпила жалба от Р.Д.Ш. ЕГН **********, против Наказателно постановление № 17-1253-000428/11.05.2017г. на Началник сектор ПП при ОДМВР-Хасково. Жалбоподателя твърди, че издаденото НП е неправилно и незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалните и процесуални правни норми, като иска съдът да го отмени.  В жалбата се изтъкват доводи за това, че автомобила бил дълго време в ремонт и затова нямал платена застраховка„Гражданска отговорност“, както и че на процесната дата се наложило жалбоподателят да потърси ветеринарен лекар спешно за болно животно и затова ползвал автомобила. В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, се явява лично и с адв.А. Я.  Последният поддържа жалбата на посочените основания, като се изтъква и, че служителите на МВР се държали грубо при проверката.

            Ответникът по жалбата редовно призован, не изпраща представител в с.з. и не взема становище по жалбата.

            Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установена следната фактическа обстановка:       С атакуваното в настоящото производство НП на Началник СПП на ОДМВР-Хасково, на основание чл.638, ал.3 от КЗ  на жалбоподателя е наложено наказание - глоба в размер на 400 лв.  Административно-наказателната му отговорност е ангажирана за това, че на 09.04.2017г. около 10:00 часа в с.Минерални бани, на Първокласен път 506, в посока с.Сусам, управлява лек автомобил „Ровър 25 “ с ДК№ *****, собственост на Р. М. Д. с ЕГН **********, като  при извършената проверка се установило, че за автомобила към момента няма валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност”. Последното било установено с техническа средство  - Таблет № 385. За горното нарушение на жалбоподателя е бил съставен АУАН с бланков № 675681/09.04.2017г. В него нарушението описано по-горе е квалифицирани по чл.638, ал.3 от КЗ. АУАН е предявен и връчен на жалбоподателя, като последният не е направил възражения в него. Въз основа на АУАН е издадено атакуваното НП. Описаната в НП фактическа обстановка изцяло отговаря на тази описана в текстовата част на АУАН, като нарушението в НП е квалифицирано от административно-наказващия орган като такова по чл.638, ал.3 от КЗ.  НП е връчено на  нарушителя на 25.08.2017г., за което е направено отбелязване и е положен негов подпис в НП.

                  Като свидетели по делото са допуснати и разпитани св.В. и св.Г. ***. Те поддържат изцяло изнесеното в АУАН, относно установеното нарушение и начина на съставяне, предявяване и връчване на АУАН на жалбоподателя.

По искане на жалбопадетеля е допуснат до разпит и св.Г.Х., който свидетелства за факта, че процесният автомобил преди описаното нарушениее бил в ремонт дълго време.

            При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

            Преди всичко, съдът намира подадената жалба за допустима, като подадена от надлежна страна в процеса и в законоустановения срок – чл.59 ал.2 пр.І от ЗАНН. Разгледана по същество, жалбата се явява  неоснователна.

     Съгласно чл.638, ал.3 от КЗ – ал.(3) Лице, което не е собственик и управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, се наказва с глоба от 400 лв. съгласно чл. 483. Ал.1 от КЗ -  Договор за застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което:  1. притежава моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение; това изискване не забранява и всяко друго лице, различно от собственика на моторното превозно средство, да сключи застрахователния договор. Следователно, деянието, за което е наложена глоба на жалбоподателя е обявено от закона за наказуемо с административна санкция.

Настоящият състав намира, че при съставянето на АУАН  и НП не са на лице съществени процесуални нарушения които да водят до отмяната на атакуваното НП. То е издадено от компетентен орган, видно от представената по делото Заповед 272з-1023/10.05.2017г.  Според съда в АУАН и НП са посочени всички изискващи се реквизити съгласно чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Ясно е описано нарушението и обстоятелствата при които е извършено. Конкретно е посочено, че автомобилът не е собственост на жалбоподателя, а на друго лице и той се явява ползвател. Освен това е посочено, и че към момента автомобила няма валидна застраховка "Гражданска отговорност".  Посочена е и правната квалификация на нарушението, която не противоречи на описаното нарушение и съответства на същото.

По същество съдът намира, че жалбоподателят е извършил описаното в НП нарушение квалифицирано като такова по чл.638, ал.3 от КЗ. Доказа се по безспорен начин, че първо жалбоподателят управлява автомобил, който не е негова собственост и че за този автомобил няма сключена застраховка „Гражданска отговорност” към момента на проверката. последното се доказа от свидетелските показания на св.В. и св.Г. ***, които са извършили проверката. Те са категорични, че на посочената дата и място жалбоподателят е управлявал процесният автомобил. След като е бил спрян за проверка се оказало, че за автомобилът няма сключена „Гражданска отговорност” към момента на проверката. последното не се и отрича както от жалбоподателя, така и от неговият процесуален представител. Съдът затова и кредитира тези показания като еднопосочни, непротиворечиви и подкрепящи се от останалите писмени доказателства по делото и от извършената служебно справка от съда за наличие на застраховка „Гражданска отговорност” към момента на проверката за процесният автомобил. Мотивът обаче жалбоподателят да управлява автомобила без застраховка бил, че едно от домашните му животни било болно и трябвало да се осигури лекар. Освен това като извинение за това, че не е сключена застраховка „Гражданска отговорност” към момента на проверката, се сочи и факта, че автомобила бил дълго в ремонт и не се карал. Всички тези мотива да се управлява процесният автомобил без сключена застраховка „Гражданска отговорност” към момента на проверката, съдът намира за ирелевантни към предмета на доказване. Те по никакъв начин не извиняват виновното поведение на жалбоподателя, а именно, че е управлявал автомобила без застраховка „Гражданска отговорност” към момента на проверката. Той е бил длъжен тръгвайки на път с този автомобил да се увери дали има такава застраховка, която се изисква по КЗ и да не предприема управлението на автомобила. След като не е сторил това, болното животно не е условия и обстоятелство изключващо вината на жалбоподателя. не е такова обстоятелство и твърдяното лошо отношение на проверяващите, което следва да се отбележи, че по никакъв начин не се доказа по делото. що се отнася до твърдението, че автомобила е бил дълго време в ремонт, то съдът намира за уместно да отбележи, че КЗ не предвижда като условие да не се сключва застраховка „Гражданска отговорност” , ремонта на автомобила. Такова условие е съгласно чл. 483. Ал.1 от КЗ -  спирането  от движение на съответният автомобил. в случая липсват доказателства за това, че процесният автомобил е бил спрян от движение към датата на нарушението за да се приеме, че собственикът или друго лице не е следвало да застрахова автомобила за „Гражданска отговорност” . Още веднъж следва да се отбележи, че всичко до тук не се оспорва по никакъв начин от жалбоподателя, напротив той потвърждава факта, че за автомобила няма  застраховка „Гражданска отговорност” към момента на проверката, че автомобилът е на внукът му и че въпреки това е управлявал автомобила. всичко това се потвърждава и от служебната справка извършена от съда за наличието на валидно сключена застраховка гражданска отговорност за процесният автомобил.

Показанията на св.Христов съдът кредитира до толкова, че приема, че автомобилът е бил в ремонт, но това не е релевантно към предмета на доказване.

Правилно е квалифицирано и нарушението описано в АУАН и НП и съответно правилно е ангажирана и административно наказателната отговорност на жалбоподателя.

            Мотивиран така и на основание чл.63 ал.1 изр.І от ЗАНН, съдът

Р  Е  Ш  И  :

 

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление  № 17-1253-000428/11.05.2017г. на Началник сектор ПП при ОДМВР-Хасково

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Хасково в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                  Районен съдия: /п/ не се чете

 

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.