Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    288                                        07.11.2017г                              град Хасково

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Хасковският Районен съд                                                            наказателен състав

На втори ноември                                 през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав :

                                    Председател: Мартин Кючуков                       

Секретар Велислава Ангелова

Прокурор

като разгледа докладваното от Съдията

а.н.дело 1085 по описа за 2017 година

                        Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление №98 от 23.08.2017 година на Директор на Регионална здравна инспекция- град Хасково, с което за нарушение по чл.44 от Закона за здравето и на основание чл.213 ал.3 от ЗЗдравето е наложил на „Стил плюс“ ООД – гр.Хасково, административно наказание „имуществена санкция” в размер на  5 000 лева.

Недоволен от така наложеното наказание е останал жалбоподателя, поради което го обжалва. НП било неправилно и незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалните и процесуалните правила. Не били събрани всички възможни доказателства за установяване на административното нарушение, не били изписани нарушените виновно разпоредби, с което се накърнявало правото на защита на жалбоподателя.

Жалбоподателят иска от съда да отмени изцяло НП.

Ответникът по жалбата – РЗИ-гр.Хасково оспорват жалбата. Атакуваното НП било правилно и законосъобразно. Предвидената в ЗЗдравето отговорност по отношение на ООД в конкретния случай била ангажирана с една основна цел – контрол и опазване на общественото здраве.

Моли съда да потвърди НП като правилно и законосъобразно.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

Жалбоподателят „Стил плюс“ ООД-гр.Хасково извършва производство на газирани и негазирани безалкохолни напитки и трапезни води, които се продават в магазинната мрежа.

През лятото на 2016г. е била извършена проверка от РЗИ-Хасково на използвания от дружеството собствен водоизточник за питейно битови цели на Цех за бутилиране на трапезни води при „Стил плюс“ ООД-гр.Хасково. Тази проверка е приключила със Заповед №РД-032-28/28.06.2016г. на Директора на РЗИ-Хасково, с която е била спряна експлоатацията на собствения водоизточник на дружеството.

На 21.04.2017г. отново е била извършена проверка от РЗИ-Хасково, на използвания от дружеството собствен водоизточник за питейно битови цели.

Взети са 2 проби.

От „Стил плюс“ ООД пробата е взета с Протокол  за изпитване №ЛИП 109-2/02.05.2017г., съответно 2-рата проба е взета от водопроводната мрежа на града – и по точно от водопроводното отклонение при стрелкови комплекс „Диана“ /от където дружеството е трябвало да се захранва с вода от водопроводната мрежа на града/.

След това показателите на двете проби са били сравнени и водата е била с различни показатели и следователно – от различни източници.

При това положение АНО е направил извод, че „Стил плюс“ ООД-гр.Хасково не използва вода от водопроводната мрежа на града, а продължава да използва вода от собствения си водоизточник, въпреки спирането на експлоатацията му със Заповед №РД-032-28/28.06.2016г. на Директора на РЗИ-Хасково.

Била е изпратена Покана изх.№64/28.04.2017г. до дружеството за съставяне на АУАН. На датата не се е явил никой. Така е бил съставен АУАН №79/31.05.2017г. в отсъствие на нарушителя.

Въз основа на АУАН е било издадено и атакуваното НП.

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

Чл.44 от ЗЗдравето предвижда, че физическите и юридическите лица са длъжни да изпълняват задължителните предписания на държавните здравни инспектори и заповедите на органите за държавен здравен контрол.

В конкретния случай такова предписание е било дадено със Заповед №РД-032-28/28.06.2016г. на Директора на РЗИ-Хасково, с която е била спряна експлоатацията на собствения водоизточник на дружеството „Стил плюс“ ООД-гр.Хасково.

Въпреки това, ООД е продължило да използва собствения си водоизточник за питейно-битови цели на Цех за бутилиране на трапезни води при „Стил плюс“ ООД-гр.Хасково. Водата, използвана в ООД не е била от водопроводната мрежа на града, защото е била със съвсем различни показатели.

Така ООД не е изпълнило заповед на орган за държавен здравен контрол.

Ето защо съдът прие за установено извършването на описаното в АУАН и НП административно нарушение.

За това нарушение разпоредбата на чл.213 ал.1 от ЗЗдравето предвижда, че който не изпълни заповед за спиране на обекти или на части от тях или наруши забрана за реализация на продукти и стоки, разпоредена от органите на държавния здравен контрол, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 2000 до 6000 лв., а при повторно нарушение - от 6 000 до 12 000 лв.

Съгл.чл.213 ал.3 от ЗЗдравето Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 15 000 лв., а при повторно нарушение - от 15 000 до 30 000 лв.

На жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв., който е минималният размер при първо нарушение, т.е АНО е обсъдил отговорността при пълен превес на смекчаващите отговорността обстоятелства. Няма как на жалбоподателя при извършено нарушение да бъде наложено по-леко по вид или размер наказание. Наказанието е правилно определено по вид и по размер.

Ето защо НП се явява правилно и законосъобразно и като такова ще следва да бъде потвърдено.

Водим от горното съдът

 

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление №98 от 23.08.2017 година на Директор на Регионална здравна инспекция- град Хасково, с което за нарушение по чл.44 от Закона за здравето и на основание чл.213 ал.3 от ЗЗдравето е наложил на „Стил плюс“ ООД – гр.Хасково, административно наказание „имуществена санкция” в размер на  5 000 лева.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред АС-гр.Хасково, в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                       Районен съдия:/п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Щ.М.