Р Е Ш Е Н И Е

 

               248/06.11.2017 г.                         град Хасково

         

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Осми наказателен състав,

на   шести  октомври две хиляди и седемнадесета година,

в публично съдебно заседание в състав:

 

                                                                                                           Съдия: Гроздан Грозев

 

Секретар: Веселина Красева

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Гроздан Грозев

АНД № 1063 по описа на Районен съд - Хасково за 2017г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

          Образувано е по жалба от „КЛИМАТЕТ" ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 112644961 със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул.“Генерал Гурко“ №6, сградата на „сити център“, ет.2, офис.7, подадена от Е.П. – ликвидатор, срещу Наказателно постановление № 281578-F291908 от 27.08.2017г. на директора на офис –Хасково при ТД на НАП – Пловдив. С горното НП на жалбоподателя е наложена административна санкция – имуществена санкция в размер на 250 лева, на осн.чл.273, от ДОПК. В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност, необоснованост на атакуваното с нея наказателно постановление. Твърди се, че също, че към датата посочена в НП като дата на нарушението а именно 21.10.2016г. не е имало лице което да представлява дружеството. Това е така защото представляващият дружеството управител Е. М. е починала на 06.07.2014г. , а ликвидаторът и в случая представляващ дружеството - Е.П., е встъпила в това си качество на 02.12.2016г. Тоест от смъртта на управителя и едноличен собственик на капитала до вписването на Е.П. като  ликвидатор на дружеството не е имало лице, което да представлява това дружество, което била и причината да не са изпълнят разпорежданията дадени от НАП. Затова моли съда да отмени изцяло атакуваното НП.

            Административно – наказващият орган ТД на НАП - Пловдив, офис Хасково, чрез упълномощения по делото представител – ст. юриск.Костадинова, оспорва жалбата и в хода по същество развива конкретни съображения за неоснователност на същата. Моли атакуваното наказателно постановление да бъде потвърдено.

          Жалбата е подадена в законоустановения срок от връчване на санкционния акт, срещу подлежащ на обжалване акт, от правен субект, надлежно легитимиран да атакува наказателното постановление, поради което е процесуално допустима.

          ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, за да се произнесе по основателността й и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление, намира за установено следното:  Във връзка с извършвана проверка на „КЛИМАТЕТ" ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 112644961 на основание Резолюция № Р-16001316153876-0РП-001/02.09.2016г. е връчено Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задълженото лице / ИПДПОЗЛ / с изх. № П-16001316153876-040-001/05.10.2016г. Искането е връчено по електронна поща на 06.10.2016г. С Искането на основание чл. 37, ал. 2 и ал. 3 от ДОПК са изискани следните документи и писмени обяснения: - оборотни ведомости към 31.12.2010г., 31.12.2011г., 31.12.2012г., 31.12.2013Г., 31.12.2014Г., 31.12.2015г. и до 30.09.2016г.; - извлечение от счетоводна сметка 205 Транспортни средства аналитично към 31.12.2015г. и до 30.09.2016г.; - счетоводни регистри, САП и ДАП по години ; - документи, доказващи придобиване, наемане или ползване на друго основание на леки автомобили в периода 2010г. -2015г. в т.ч. за автомобил **** регистрационен номер ***** ; - документи, удостоверяващи продажби или друго разпореждане с посочения лек автомобил, притежаване в периода от 01.01.2010г. до датата на отписването му; - счетоводни регистри и справки за начислени разходи за експлоатация на превозните средства; - справки за притежаваните от дружеството активи и начина им на ползване; - протоколи по чл.117 от ЗДДС за извършени корекции на ползван данъчен кредит в случай на ползване на активи за лични нужди на собственици и трети лица. В определения 14-дневен срок, съгласно чл. 22, ал. 1 от ДОПК, т.е. до 20.10.2016г. вкл., исканите документи и писмени обяснения не са представени от задълженото лице. С непредставянето на изисканите документи и писмени обяснения в определения срок, задълженото лице „КЛИМАТЕТ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК по БУЛСТАТ 112644961 не е оказало съдействие на органа по -приходите при извършване на ревизията. Последното е констатирано при извършена проверка в деловодството на отдел „Ревизии", ИРМ Хасково при ТД на НАП Пловдив, за която е съставен Протокол № 1285047 / 28.11.2016г. Установено е още от приетите по делото доказателства, че Е. Т.М., която е управител и едноличен собственик на капитала на „КЛИМАТЕТ" ЕООД е починала на 06.07.2014г. Видно от представеното по делото Решение №17/25.01.2016г. на ОС-Пазарджик  по т.д №174/2015г. по описа на съда със същото решение се прекратява „КЛИМАТЕТ" ЕООД. Решението е влязло в законна сила на 10.02.2016г. С акт за назначаване на ликвидатор №20160218134421-2/02.11.2016г. за ликвидатор на „КЛИМАТЕТ" ЕООД е назначена Е.В.П.. Последната е встъпила в това си качество на 09.12.2016г. след извършването на проверката относно изисканите документи и писмени обяснения, контролният орган е приел, че жалбоподателят е извършил нарушение на чл.13 от ДОПК, във връзка с чл.37, ал.2 й ал.3 от ДОПК. За това нарушение е съставен и АУАН F291908 от 21.02.2017г. в отсъствие на нарушителя, тъй като след изпратена покана № К11-143 / 28.11.2016г., същият не се е явил в определения 7-дневен срок.

            Горната фактическа установка е възприета и от АНО. Последният обаче е разширил фактическите констатации, приемайки в НП, че нарушението е извършено на 21.10.2016 г. и второ, че е извършено в гр. Хасково. последните две фактически твърдения не присъстват между описани факти и обстоятелства в АУАН. Приета е същата правна квалификация от АУАН и в НП. Постановлението е връчено на жалбоподателя на 24.08.2017г.

          Изложената дотук фактическа обстановка е категорично установена от представените по делото писмени доказателства, посочени на съответното място по – горе, както и от показанията на разпитаните в хода на делото свидетели. Съдът кредитира с доверие показанията на свидетелите З.Д., Д.Д. и Г.Г.,  относно обстоятелствата, изложени в АУАН, свързани с извършената проверка и констатациите, до които е достигнала и фактите около неговото съставяне, като еднопосочни с останалия събран доказателствен материал. Поради това, съдът ги възприема като достоверни при обосноваване на фактическите си изводи.

          При така установените факти съдът намира от правна страна следното:             

          Съгласно разпоредбата на чл. 13 от ДОПК – Чл. 13. (1) (Предишен текст на чл. 13, изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) Участниците в производствата са длъжни да оказват съдействие и да предоставят информация при условията и по реда на този кодекс на органа по приходите и публичния изпълнител при изпълнение на правомощията им по чл. 12, ал. 1 – 4.

(2) (Нова – ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) При извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск водачът на транспортното средство е длъжен:

 1. да представи на органа по приходите документ за самоличност;

 2. да представи на органа по приходите документите, придружаващи стоката;

 3. (изм. – ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) да декларира пред органа по приходите данни за вида и количеството на стоката, за изпращача и получателя, за мястото и датата на получаване на стоката, както и да заяви очаквания час на разтоварване/получаване, в случай че липсват документи или документите не съдържат тези данни;

 4. да уведоми лицето, посочено като получател/купувач и/или изпращач/продавач на стоката, за извършения фискален контрол върху движението на стоката и за поставените технически средства за контрол и за задължението на получателя/купувача да присъства на мястото на получаване/разтоварване на стоката;

 5. да запази целостта и да не поврежда техническите средства за контрол, поставени от органа по приходите;

 6. да достави превозваната стока на мястото на получаването/разтоварването й, въведено в техническите средства за контрол;

 7. да достави превозваната стока на мястото, през което транспортното средство следва да напусне територията на страната, в случаите на транзитно преминаване през територията на Република България;

 8. да присъства при премахването на техническите средства за контрол от транспортното средство от органа по приходите.

 (3) (Нова – ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) При извършване на фискален контрол върху движението на стока с висок фискален риск лицето – получател/купувач на стоката, е длъжно:

 1. да уведоми незабавно органа по приходите при промяна на датата, часа и мястото на получаване/разтоварване на стоката с искане по образец, подадено по електронен път;

 2. да се яви на посочените пред органа по приходите място, дата и час на получаване/разтоварване на стоката или да осигури присъствието на упълномощен свой представител;

 3. да присъства при отстраняването на техническите средства за контрол, разтоварването на стоката и при извършването на проверката и огледа на стоката на мястото на получаването/разтоварването й или да осигури присъствието на упълномощен свой представител;

 4. да не се разпорежда със стоката до получаването/разтоварването й освен в случай на представяне пред органа по приходите на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие, не по-малък от 6 месеца, в размер 30 на сто от пазарната стойност на стоката.

 (4) (Нова – ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) Задълженията по ал. 2 имат и лицата, придружаващи стоката.

Съгласно разпоредбата на чл. 37, ал.2 и ал.3  от ДОПК – чл.37, ал.(2) Лицето е длъжно да представи всички данни, сведения, документи, книжа, носители на информация и други доказателства, отнасящи се до неговите права и задължения, до фактите и обстоятелствата, подлежащи на установяване в съответното производство, и да посочи всички лица, държавни или общински органи, при които се намират такива.

 Ал.(3) Органът по приходите има право да изиска писмено от лицето представяне на доказателства по ал. 2 в определен от него срок.

По силата на чл. 273 от  ДОПК - чл. 273 - Чл. 273. Който не окаже съдействие на орган по приходите или публичен изпълнител или възпрепятства упражняването на правомощията им, се наказва с глоба от 250 до 500 лв. за физическите лица, а за едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция в същия размер. При повторно нарушение наказанието е глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.

По силата на чл. 278б, ал.1 от  ДОПК - Чл. 278б. (Нов – ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) ал.(1) Лице, което не изпълни задължение по чл. 13, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. – за физическите лица, или с имуществена санкция в размер от 3000 до 20 000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци. При повторно нарушение наказанието е глоба от 3000 до 5000 лв. – за физическите лица, или имуществена санкция от 20 000 до 50 000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци.

Следователно, деянието, за което е наложена имуществена санкция на дружеството – жалбоподател е обявено от закона за наказуемо с административна санкция.

При съставяне на АУАН съдът констатира процесуални нарушения от категорията на съществените, които налагат отмяна на НП. Съставеният акт за установяване на административно нарушение формално не отговаря на изискванията на чл. 42 от ЗАНН. В същият не е посочена датата на нарушението, както и мястото на извършване на  самото нарушение. В АУАН е посочено само, че до 20.10.2016г. задълженото лице е следвало да представи изисканите от НАП документи и обяснения. Липсва обаче посочване на датата на нарушението и мястото на извършването му. Даже и да може да се изведе по тълкувателен път датата на нарушението, до  колкото е посочено, че в четиринадесет дневен срок е следвало да се представят документите, а именно до 20.10.2016г. включително същото не може да се каже за мястото на нарушението. Това е така защото по никакъв начин, нито в даденото разпореждане нито в АУАН е посочено къде е следвало да се представят съответните книжа. Последното се доказва както от писмените доказателства така и от свидетелските показания.  Всичко това според настоящият състав е съществено процесуално нарушение, тъй като не съдържа два от основните реквизити на АУАН а именно коя е датата на нарушението и къде е извършено то. Съгласно константната практика на настоящият състав на съда и на АС-Хасково, липсата на тези реквизити, дори и всеки един по отделно води до отмяна на НП като незаконосъобразно. В случая имаме липса и на двата реквизита в АУАН.

На следващо място, според съда е спазена формата и редът за издаването на НП, а по съдържанието си формално отговаря на изискванията на чл. 57 от ЗАНН, установяваща изискуемите реквизити. Тук следва за пълнота да се посочи, че в НП вече е посочена дата и място на нарушението. Това обаче според съда е недопустимо за първи път да стане в НП. Това е така защото това на практика са нови констатации, които няма как за пръв път да установи наказващият орган. Тези констатации изцяло променят констатациите описани в АУАН. Действително тук биха се навели доводи дали не е на лице хипотезата на чл.53, ал.2 от ЗАНН, но според настоящият състав на съда, това не е така. На първо место по никакъв начин от АУАН и доказателствата към него не може да се направи извода, че нарушението е безспорно установено и това е така защото както в АУАН така и в самото разпореждне липсват доказателства за това коя е датата на нарушението и къде е следвало да се представят документите от жалбоподателя, за да се приеме, от АНО, че това е именно мястото на това нарушение. Тук следва да се отбележи и факта, че до колкото липсва място на нарушението не може да се прецизира дали актосъставителя и АНО са компетентни да съставят АУАН и съответно да издават НП за това нарушение. Всичко това са пороци в НП, които са съществени процесуални нарушения и водят до отмяната му. Горното е залегнало и в практиката на АС-Хасково  - / Решение от 21.05.2013 г. на АдмС - Хасково по к. а. н. д. № 119/2013 г./.

Според съда налице е и още едно процесуално нарушение, което се състои в несъответствието на описаното нарушение и неговата правна квалификация. Това е така защото контролният орган и АНО не са прецизирали нарушената разпоредба от ДОПК, а най-общо са посочили чл.13 от ДОПК. Последният текст както е видно по-горе е с четири алинеи и множество точки, като всяка от тях е различна хипотеза на административно нарушение.

Ето защо и последното нарушение се явява самостоятелно основание за отмяна на НП,  до колкото жалбоподателят няма как да разбере какво точно нарушение е извършил така както е дадена правната квалификация на нарушението и е описано същото в АУАН и НП.

Всичко до тук води до отмяната на НП.

          Като се има предвид горното от материалноправна страна, съдът намира за необходимо да отбележи, че според настоящият състав не се доказа по безспорен начин, че жалбоподателят не е изпълнил разпореждането на контролният орган. Това е така поради вече изложените по-горе обстоятелства. Най-важното от които е, че не е посочено в разпореждането на НАП, къде жалбоподателят е следвало да представи изисканите документи. Това на практика прави невъзможно и съдът да изследва този въпрос и да даде отговор на същия. Да такива документи и в посоченият срок не са представени в ТД на НАП –Пловдив , офис Хасково, но такова задължение не се доказа по безспорен начин, да е съществувало за жалбоподателя. Липсва изрично място на което той да трябва да представи доказателствата, което прави невъзможно да се прецени този факт. Тоест изпълнено ли е или не в тази си част разпореждането на контролният орган. Това разпореждане само по себе си е непълно и неточно и на практика прави само по себе си невъзможно изпълнението му. Ето защо и съдът намира, че не се доказа жалбоподателят да е извършил това нарушение.

            Нещо повече в случая от описаната и възприета за установена от съда фактическа обстановка, е видно, че към датата на даване на разпореждането и дори до датата на проверката – 28.11.2016г., с която е установено, че не са представени исканите документи, на практика не е имало лице, което да представлява дружеството жалбоподател. Това е така защото управителят и едноличен собственик на капитала на „КЛИМАТЕТ" ЕООД е починала на 06.07.2014г. , а ликвидаторът  е встъпил в това си качество на 09.12.2016г. Тоест към процесният период в който са били изискани и е следвало да се представят доказателствата дружеството не е имало лице което, първо да бъде уведомено от органа, че следва да представи в срок и място съответните доказателства и след това е нямало такова лице, чието задължение пък да е било  да представлява, а и от там  да представи тези книжа на органа.

            Следва да се отбележи, че с оглед правната квалификация на нарушението в НП правилно е приложена нормата на чл. 273 от ДОПК и наказанието е определено в минимален размер. Това естествено е правилно ако жалбоподателя беше извършил вмененото му нарушение, но това в случая не е така, поради горните съображения.

          С оглед тези съображения, настоящият съдебен състав намира подадената жалба за основателна, поради което същата следва да бъде уважение, а атакуваното с нея наказателно постановление отменено.

          Мотивиран така, съдът

 

Р Е Ш И:

 

          ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 281578-F291908 от 27.08.2017г. на Директора на офис –Хасково при ТД на НАП – Пловдив.

          Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Хасково в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                              Съдия: /п/ не се чете

 

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.