Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

  312 / 24.11.2017 година  град Хасково

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 Хасковският районен съд, Осми наказателен състав

   на  двадесет и пети октомври, две хиляди и седемнадесета година

   в публичното заседание в следния  състав:

                                                                                         Районен съдия : Гроздан Грозев

                                                                            

Секретар: Веселина Красева

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Гроздан Грозев

АН  дело № 1038  по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

                        Образувано е по повод постъпила жалба от В.Р.В. с ЕГН ********** ***, против Наказателно постановление 973/18.07.2017г. на Кмета на Община –Хасково с което на основание чл.43,ал.1, т.1 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково /НПООРЧОИТОХ/ на жалбоподателката е наложено наказание „глоба” в размер на 200 лева. Жалбоподателя останал недоволен от НП поради което го обжалва с оплаквания за незаконосъобразност и  неправилност. В същата се сочи, че при съставянето на АУАН и при издаването на НП са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя, както и нарушения на материалния закон. В съдебно заседание жалбата се поддържа от пълномощника на жалбоподателя – адв.М.. Тя иска съда да отмени НП, като  към процесуалните пропуски при които били съставени и съответно издадено АУАН и НП, допълва и това, че се касаело за битов инцидент.

Ответникът по жалбата Община Хасково, чрез процесуалния си представител в с.з., оспорва изцяло подадена-та жалба и иска потвърждаване на НП, като правилно и законосъобразно, като представя и писмено становище.

            Жалбата е подадена в законоустановения срок, срещу подлежащ на обжалване акт, от лице, легитимирано да атакува наказателното постановление, поради което е процесуално допустима.

          ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, за да се произнесе по основателността й и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление, намира за установено следното:

На 27.05.2017г. в с.Брягово, обл.Хасково имало празник на селото. Вечерта на площада имало музика и съответно обичайните за такива случаи импровизирани заведения и места за консумация на алкохол и храна „скара, бира“. Около 21.30 – 22.00 часа св.Д.Д.,*** излезнал от кметството и застанал в близост до него и до намиращата се в близост „скара, бира“, пред която били извадени и маси и столове за празнуващите. Там на близо до масите на горната „скара, бира“, бил и жалбоподателят заедно със своя сват. Те били прави до масите и разговаряли по между си. малко след това жалбоподателят започнал да чупи стъклени бутилки от бира. Св.Д.Д., като видял случващото се отишъл при бащата на жалбоподателя, който бил до самият павилион от който се продавала бирата и го поболил да вземе отношение и да успокои сина си В.Р.В., за да не пострада някой от масите или от хорото, което минавало наблизо. Жалбоподателят обаче, въпреки забележката от баща си не се успокоил, а напротив продължил да чупи бутилки. Тогава св.Д. влезнал в сградата на кметството и се обадил на районният инспектор – св.Х.. той обаче заявил, че не може да дойде на место и посъветвал св.Д. да се обади на телефон 112 за съдействие. Тогава св.Д. размислил и излезнал навън и разпоредил музиката да спре да свири и така прекратил празненството. В последствие св.Х., който бил уведомен за случилото се на 27.05.2017г. в с.Брягово, намерил телефон на жалбоподателя и го поканил да се яви в РУ МВР-Хасково. След известно време на 02.06.2017г. жалбоподателят се явил в РУ МВР-Хасково и собственоръчно дал обяснения пред св.Х. като записал в тях, че на процесната дата са пили със свои близки на центъра на селото където е имало празник и около 22.00 часа жалбоподателят хвърлил бутилки от бира, но не помнел колко, защото бил пил доста. След като осъзнал че е пиян се прибрал в къщи. Свидетелят Х. обяснил на жалбоподателя, че тази му проява е хулиганска. На същата дата 02.06.2017г. в присъствието на св.Д. и на жалбоподателя в РУ МВР – Хасково на жалбоподателя бил съставен АУАН с бланков №898470, от св.Х., като в него като нарушение било посочено, че на 27.05.2017г. в с.Брягово на центъра в селото изхвърлил две бутилки от бира /стъклени/ на земята в близост до кметството извън определените за целта места. Това нарушение било квалифицирано като такова по чл.34, ал.3 от НПООРЧОИТОХ. Акта бил предявен и връчен на жалбоподателя срещу подпис. Жалбоподателят не е направил възражения по АУАН. Не е подал и допълнителни обяснения и възражения срещу АУАН.

НП е издадено въз основа на АУАН. в НП е отразена същата фактическа обстановка описана и в АУАН  и деянието е квалифицирано също както и в АУАН по чл.34, ал.3 от НПООРЧОИТОХ.

Изложената дотук фактическа обстановка е категорично установена от представените по делото писмени доказателства, посочени на съответното място по – горе, както и от показанията на разпитаните в хода на делото свидетели. Съдът кредитира показанията на свидетелите Д.Д. и З.Х. относно обстоятелствата, свързани с установяване на административното нарушение и тези, свързани със съставяне на АУАН, като еднопосочни с останалия събран доказателствен материал, вътрешно безпротиворечиви и логически последователни, и подкрепящи се от писмените доказателства по делото. Същите се основават на преки и непосредствени впечатления, досежно изнесените факти, поради което съдът ги възприема като достоверни при обосноваване на фактическите си изводи.

                  При така установените факти съдът намира от правна страна следното:

          Съгласно разпоредбата на чл.34, ал.3 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково – Чл.34 ЗАБРАНЯВА СЕ:      ал.   3 Изхвърлянето на смет и отпадъци извън определените места. По силата на чл. 43,ал.1, т.1 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково -  Чл.43 , ал./1/ На нарушителите на тази наредба и заповедите свързани с нея се налагат следните наказания:    т.1. Глоба в размер на 200 лева при констатирано първо нарушение.

Следователно, деянието, за което е наложено на жалбоподателя административна санкция е обявено от закона за наказуемо.

При съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление съдът, не констатира процесуални нарушения от категорията на съществените, които налагат отмяна на последното на процесуално основание. На първо место съдът намира, че са спазени изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН по отношение на реквизитите, които следва да съдържат АУАН и НП. Правилно и пълно е описано извършеното от жалбоподателя нарушение и обстоятелствата при които това е станало както в АУАН така и в НП. Посочена е датата и мястото, както и нарушените разпоредби. Ето защо съдът намира, че не са на лице съществено процесуални нарушения при съставянето на АУАН и при издаването на НП, които да водят до отмяната на НП на процесуално основание.

          От материалноправна страна обстоятелствата, изложени в акта и наказателното постановление, проверени от съда с допустими по закон доказателствени средства, се установяват по недвусмислен и категоричен начин. Горните доказателства изцяло се кредитират от съда и се потвърждават от признанията на жалбоподателя изложени в дадените от него писмени обяснения. Тези обяснения изцяло кореспондират с свидетелските показания на св.Д.,св.Х., който е бил уведомен по телефона за случващото се в с.Брягово още в момента, както и частично от показанията на св.Я. и св.В.. Последните двама свидетели са видели и чули счупването на  бутилките и суматохата около тях в която е  участвал и жалбоподателя. те обаче и двамата не са категорични по отношение на това кой именно е счупил бутилките. Затова и съдът кредитира показанията им само в частта, че жалбоподателят е бил на посоченото место и са се чупили бутилки, но св.Я. и св.В. не са видели кой точно ги е счупил. Първият свидетел твърди, че жалбоподателят е бил с гръб към него и обърнат към масата и че се е чуло в един момент чупена на стъкла и то точно там където е бил жалбоподателя. почти същото се твърди и от св.В., която е категорична, че жалбоподателят е бил на площада на процесната дата и до тяхната маса са се събирали счупени бутилки и след това жалбоподателят си е тръгнал. Тоест двамата свидетели св.Я. и св.В. частично потвърждават изнесеното от св.Д., св.Х. и от самия жалбоподател в собственоръчните му обяснения, че именно той в центъра на с.Брягово, е чупил бутилки като ги е хвърлял на земята. Всичко това е безспорно установено по делото. тоест според съда до колкото жалбоподателят е хвърлял процесните бутилки извън местата за изхвърляне на боклук, на практика е осъществил състава на вмененото му нарушение по чл.34, ал.3 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково. нещо повече в случая тези бутилки са се счупили и парчетата от тях са замърсили още повече площада на селото, тъй като са се разпръснали. Освен това е могло и да се нарани някой от многото присъстващи в този момент на площада на с.Брягово.

Правилно според съда е ангажирана и административно наказателната отговорност на жалбоподателя по чл. 43,ал.1, т.1 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред  чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково в горната редакция.

При определяне размера на наказанието, наказващият орган се е съобразил с тежестта на нарушението, личността на нарушителя, смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства, каквото изискване поставя чл.27 ал.2 от ЗАНН, до колкото за това нарушение е определено наказание в конкретен размер от 200 лева и нарушението е за пръв път.

От друга страна извършеното  административно нарушение не може да се  третира  като маловажно такова по смисъла на чл.28 от ЗАНН. В чл.93, т.9 от НК, приложим по силата на препращащата разпоредба на чл.11 от ЗАНН е дадено определение на понятието "маловажен случай". Такъв е налице, когато, с оглед липсата или незначителността на вредни последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства, деянието представлява по-ниска степен на обществена опасност, в сравнение с обикновените случаи от съответния вид. Предвид характера на нарушението и обществените отношения, които то засяга, както и липсата на такива смекчаващи вината обстоятелства, които да сочат, че деянието представлява по-ниска степен на обществена опасност, в сравнение с обикновените случаи от съответния вид, настоящата инстанция счита, че не се касае за маловажен случай. Освен това в подкрепа на горното е и факта, че в случая както вече бе отбелязано по-горе изхвърлянето на бутилките е било придружено с тяхното чупене и разпиляване на стъкла и то на место където е имало събрани много хора в това число и малки деца и е имало реална опасност от нараняване. Не без значение е и упоритостта с която е извършено нарушението от жалбоподателя, а именно факта, че той е изхвърли и счупил няколко бутилки, въпреки предупрежденията от страна на баща му.

 

          Мотивиран така, съдът

Р Е Ш И:

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 973/18.07.2017г. на Кмета на Община –Хасково.

          Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Хасково в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                                           

                                                                                              Съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.