Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

    320              30.11.2017 година  град Хасково

 

                  В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

Хасковският районен съд    Втори наказателен състав

на   първи ноември  две хиляди и седемнадесета  година

в публичното заседание в следния  състав:

 

                                                                   Районен съдия : Даниела Николова

                                                                            

секретар :Цветелина Станчева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

АНД № 1015 по описа за  2017 година

 

             Обжалвано е Наказателно постановление/НП/ №17-1253-000623/01.06.2017 год. на Началник  група  ПП към ОД на МВР-Хасково,с което на Е.Ф.Ш. ***   са  наложени наказания   глоба от  500 лв.  на основание чл.174 ал.1 т.1  от ЗДвП  ,  глоба от 100  лв.  на основание чл.177 ал.1 т.2 от ЗДвП и глоба от 10 лв. на основание чл.183 ал.1 т.1 от ЗДвП.

Недоволен от   наложеното наказание по т.1  от НП   е останал жалбоподателят Е.Ф.Ш.  ,поради което  го обжалва в тази му част  ,с оплаквания за незаконосъобразност ,поради  нарушения на материалния закон и  допуснати съществени нарушения на процесуалните правила . Релевират се доводи ,че   жалбоподателят  е бил поставен в невъзможност да даде кръвна проба ,заради издадения му от контролния орган на ПП  талон за кръвна проба и посочения в него час на явяване в ЦСМП-Хасково .По тези  съображения  моли  наказателно постановление    да бъде отменено  в обжалваната част   като незаконосъобразно.

                 Ответникът по жалбата не изпраща представител и не взема становище по жалбата.                     

                    Съдът,като прецени събраните по делото доказателства  поотделно и в тяхната взаимна връзка,намира за установено следното:

     На  02.05.2017 год. на  Е.Ф.Ш. *** е съставен   акт за установяване на административно нарушение бл.№838077  затова,че  на визираната в акта дата  в 23.27 часа в гр.Хасково ,ж.к.“Бадема“  по   ул.”Лестър ” до блок №23   в посока ул.“Клокотница “     управлява лек   автомобил “************** ”   с ДК №*******  след употреба на алкохол . При проверката е изпробван с техническо средство  Алкотест дрегер 7410  N0258,който отчел 0.55 промила  в издишания от водача въздух. Актът  бил съставен от  свид.В.Д.   в присъствието на св.П.Н. и жалбоподателя,който го подписал  и  му бил връчен екземпляр от него .От св.Д.   бил  издаден  и талон за  медицинско изследване № 0418054 ,в който контролния орган  посочил ,че талона е връчен в 00.55 ч. на 02.05.2017г.,а нарушителя Ш. е уведомен ,че следва да се яви в ЦСМП-Хасково до 01.25 часа.В приложения към АНП талон за медицинско изследване е  отразено от медицинско лице д-р Б.,че лицето   не се явило  в уречения час . В обстоятелствената част на акта е посочено още ,че водачът не притежава СУМПС и контролен талон ,както и не носи свидетелство за регистрация част 2-ра.От своя страна на 01.06.2017 г. Началника на група в ПП към ОД на МВР-Хасково е  издал  атакуваното НП, възприемайки  изцяло фактическата обстановка, описана в акта за установяване на административно нарушение.

              Изложената  фактическа обстановка се  установява  от приобщените в хода на съдебното следствие  писмени доказателства , както и от показанията на разпитаните   свидетели по акта . Съдът кредитира показанията на свидетелите по акта В.Д.  и П.Н. относно обстоятелствата, свързани с предприетите от тях действия за установяване на обстоятелствата във връзка с административно нарушение и тези, свързани със съставяне на АУАН, като вътрешно безпротиворечиви и логически последователни.При обосноваване на фактическите си изводи съдът дава вяра на  показанията на св.Е. Х. Х. ,според които той е придружил жалбаподателя до медицинското заведение за даване на кръвна проба ,но заради посочения в талона за изследване час на жалбоподателя е било отказано вземането на такава.

               При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните изводи:Жалбата   е  подадена от надлежно легитимирано лице, (срещу което е издадено атакуваното НП), в установения от закона седмодневен срок от връчване на НП и  до надлежния съд, по местоизвършване на твърдяното нарушение,поради  което е   допустима.При издаване на АУАН не са допуснати нарушения  на процесуалните правила и по конкретно на разпоредбите на чл.40-42 от ЗАНН. Съставеният акт за установяване на административно нарушение отговаря на изискванията на чл. 42 от ЗАНН-налице е  описание на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, посочени са и законовите разпоредби, които са нарушени, не са допуснати нарушения на чл. 40 и чл.43 ал.2  от ЗАНН, във връзка със съставянето и предявяването му. АУАН е съставен  от компетентно за това лице в присъствието на жалбоподателя и   свидетел  . НП в обжалваната му част    доколкото то възприема същото нарушение и фактическа обстановка и обстоятелства ,при които е извършено нарушението, така както са описани в АУАН, съдът намира, че  същото  отговаря на изискванията на чл.57 ал.1  от ЗАНН.

                По отношение на нарушението по т.1 от НП съдът намира следното: Действително, установено е, че на посочените в АУАН и наказателното постановление дата и място жалбоподателят  управлявал лек автомобил след употреба на алкохол с отчетена чрез техническо средство концентрация на алкохол в кръвта 0.55 на хиляда, което е отразено като фактическа констатация  и в  двата административни акта. За да приеме, че жалбоподателят  е осъществил състава на нарушението по чл. 174 ал.1 т.1 от ЗДвП , като е управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта от 0.5 до 0.8 на хиляда и конкретно 0.55  на хиляда е необходимо наличието на алкохол в кръвта  да е установено  по“ надлежния ред“ . Без каквото и да е съмнение е, че надлежният ред за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта в релевантното количество от над 0.5 до 0.8 на хиляда, достатъчно за съставомерност по текста на чл. 174, ал. 1 т.1 от ЗДвП , е този по Наредба № 30 от 27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства, издадена от Министъра на здравеопазването, Министъра на вътрешните работи и Министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 63 от 17.07.2001 г., изм. и доп., бр. 23 от 17.03.2006 г./ действаща  към  датата на нарушението /. Разпростирането на приложното поле на Наредба № 30  важи  и  за административно-наказателното производство, както за първоначалното констатиране на употребата на алкохол с техническо средство, така и за реда за изземване, изследване, съхраняване и т. н. на кръвните проби. Факт е , че  отчетените  стойностни параметри на наличния алкохол в кръвта /0.55 на хиляда/   е установена  с анализатор на алкохолното съдържание в кръвта, тип Алкотест Дрегер 7410 с №0258  ,чиято  техническата изправност не е  поставяна под съмнение от страна на  жалбоподателя , но последния  е  бил  изначално лишен от възможността да даде  кръвна проба за медицинско изследване въз основа на издадения му от св.Д. талон . Според  чл. 3, ал. 3 т.2 пр.1-во  от Наредба № 30  срока на явяването  е  до 45 минути, когато нарушението е извършено на територията на населено място, в което се намира лечебно заведение, и до 120 минути - в останалите случаи. Едновременно с това обаче, според  чл. 3, ал. 3, т. 2 от Наредба № 30 задължителен реквизит на талона за медицинско изследване е срокът за явяване на водача в съответното лечебно заведение, който е до 45 минути, когато нарушението е извършено на територията на населено място,какъвто е настоящия случай. Заложеният в разпоредбата срок е задължителен за водача от момента, в който му бъде връчен талон за медицинско изследване  ,като нормата урежда изготвянето на този документ и затова предвидените в нея срокове се преценяват от момента на изготвяне на талона. В конкретния случай  за жалбоподателя е било невъзможно  да спази посочения в талона срок за явяване в медицинско заведение ,защото  определените  в него дата и час  на явяване- до 01.25 часа на 02.05.2017г., отнесени към момента на извършване  на нарушението  -02.05.2017г.в 23.27 часа са били вече изтекли.  Предвид изложеното  ще следва да се приеме, че след като определения от контролния орган срок е извън  рамките на установения от Наредба №30   срок, то е нарушено правото на жалбоподателя да оспори резултата от техническото средство ,като  се  яви  и даде  кръвна проба за  химическо изследване , с оглед субсидиарния характер на този подход за определяне количеството алкохол в кръвта по арг. чл. 6 от цитираната наредба .Затова и наличието на алкохол в кръвта  на жалбоподателя не  може да  се приеме за установено  по“ надлежния ред“ с помощта на показанията на техническото средство при положение ,че жалбоподателят е бил поставен в изначална невъзможност да му бъде  проведено химическо изследване на кръвта ,резултата от който се приема за меродавен.Това на свой ред  не подкрепя недвусмислено възприетото от наказващия орган в издадения от него санкционен акт , че концентрацията на алкохол в кръвта на жалбоподателя  е била 0.55 промила.По изложените съображения   НП по т.1 ще следва да бъде отменено като незаконосъобразно .

По отношение на нарушенията по  т.2 и т.3  от НП ,които не са предмет на въззивната жалба и не се оспорват от жалбоподателя по реда на съдебния контрол ,следва да се приеме ,че НП в тази им части е влязло в сила. 

                 Мотивиран така,съдът

                                                                                  Р  Е  Ш   И  :

 

                ОТМЕНЯ  Наказателно постановление №17-1253-000623/01.06.2017 год. на Началник  група  ПП към ОД на МВР-Хасково,с което на Е.Ф.Ш. ***   е  наложено  наказание   глоба от  500 лв.  на основание чл.174 ал.1 т.1  от ЗДвП.

                               Решението подлежи на  касационно обжалване пред АС-Хасково в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

 

                                                                                  Съдия: /п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

Секретар: Ц.С.