Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

279                 01.11.2017  година  град Хасково

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

Хасковският районен съд      Втори наказателен състав

   на четвърти октомври  двехиляди и седемнадесета  година

   в публичното заседание в следния  състав:

 

                                                                       Районен съдия : Даниела Николова

                                                                            

   секретар:Цветелина Станчева

   прокурор

   като разгледа докладваното от съдията

   АН  дело 1006  по описа за    2017 година

 

                     Обжалвано е Наказателно постановление/НП/ № 16-1253-001018/02.09.2016 г. на Началник  група  ПП  към ОД на МВР-Хасково  ,с което  на А. ***  на основание  чл.179 ал.2  от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200  лв. , на основание чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП глоба от 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца и на основание чл.183 ал.1 т.1 предл.2-ро от ЗДвП глоба от 10 лв.

                          Недоволен от  наложените    наказания   е останал жалбоподателят А.Ю.А.  , поради което  обжалва наказателното постановление с оплаквания за неправилност ,  незаконосъобразност ,като постановено в противоречие с материалния закон и  при допуснати съществени процесуални нарушения.Поради  изложеното  се иска от  съда да отмени обжалваното наказателно  постановление.

                           Въззиваемата страна  ОД на МВР– Хасково,  редовно призовани за участие в съдебно заседание, не  изпращат представител и не вземат становище по жалбата.

                           Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, приема за установено следното:

                                 На 28.08.2016   г. служителите в сектор ПП към ОД на МВР –Хасково  - св.В.Д.Г. и М.И.М.    / и двамата изпълняващи длъжността „мл.автоконтрольори” /,въз основа на получен  сигнал били изпратени  на   ПТП  , станало в гр.Хаково на бул."Съединение" №14 до защитено жилище на Община Хасково  с    лек автомобил „******* "   с ДК№ ******* .При  възникналото  ПТП водачът  на   автомобила   напуснал пеша произшествието, но на място  останал лекия автомобил ,по чиито регистрационен  номер   и въз основа на  извършена  справка  от  дежурния  бил установен неговия  собственик  и  адреса,  където живее.  При пристигането на място св.Г. и М. не заварили  водача на автомобила ,който впоследствие бил доведен от  служители на автопатрула  . От   разположението на автомобила спрямо оградата на защитеното жилище и обясненията на водача     контролните органи установили, че  лекия автомобил „******* "   с ДК№ *******  с водач А.Ю.А. , поради движение с несъобразена за населеното място  скорост губи контрол над автомобила ,  преминава вляво на пътното платно,след което преминава  през бордюра  и се удря  в монолитна декорация на дом№14 на бул.“Съединение“ . След ПТП водачът А.  го напуска пеша ,като лекия автомобил  остава на място   . Приемайки  виновно поведение  за ПТП   св.В.Г.     съставил  на място  на  28.08.2016 год. на нарушителя А.Ю.А.     акт за установяване на административно  нарушение бл.№185713 / 28.08.2016 год., в който  описал  констатираните    по –горе нарушения  на правилата за движение по пътищата. Акта за административно нарушение  бил съставен в присъствие на нарушителя, на когото  бил  предявен за подпис и връчен  екземпляр  ,според   направеното отбелязване   в него . Въз основа на АУАН   е  издадено НП №16-1253-001018/02.09.2016г. на Началник  група  ПП към ОД на МВР-Хасково , в  обстоятелствената  част на което са  описани извършени от жалбоподателя нарушения  ,  квалифицирани  по чл.20 ал.2 от ЗДвП , по чл.123 ал.1 т.3 б.“в“ и по чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП .За  тези    нарушения  АНО    наложил  на жалбоподателя  глоба от 200 лв.  на основание чл.179 ал.2  от ЗДвП, глоба от 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца по реда на чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП и глоба от 10 лв. по чл.183 ал.1 т.1 от ЗДвП.

              Изложената фактическа обстановка съдът прие въз основа на събраните по делото гласни доказателства - показанията на св.В.Г. и М.М.  и  писмени доказателства,приложени в административнонаказателната преписка.

              От правна страна:

              Жалбата   е  подадена от надлежно легитимирано лице, (срещу което е издадено атакуваното НП), в установения от закона седмодневен срок от връчване на НП и  до надлежния съд, по местоизвършване на твърдяните нарушения,поради  което е   допустима.

               По отношение на нарушението по чл.179 ал.2  предл.1-во от ЗДвП:

               При издаване на акта за установяване на административно нарушение и обжалваното НП не са допуснати материални и процесуални нарушения.АУАН и  НП съдържат подробно и точно описание на нарушението и обстоятелствата ,при които е извършено.Освен това фактически описаното деяние кореспондира с приложената санкционна норма.Посочени са дата и място на нарушението. Предвид събраните в настоящото производство писмени и гласни доказателства-по несъмнен начин  се доказа, че   жалбоподателят    като водач на  МПС   е  извършил нарушение на  чл.20 ал.2 от ЗДвП  . Горният извод се налага от анализа на  събраните в хода на съдебното производство гласни доказателства, изцяло  потвърждаващи   констатациите в акта за административно нарушение относно  фактите от значение за делото. В показанията си  свидетелите по акта Г. и М.   са категорични ,че   жалбоподателят А.  е  лицето, управлявало  автомобила  към момента на ПТП  ,което  установили  на база  собствените му  твърдения  ,както и   че  причина за  станалото ПТП  е  движението   с  несъобразена  скорост ,на  което  указвали  местоположението  на автомобила  извън платното за движение и    констатираните щети по  по монолитната ограда на защитеното жилище. В този смисъл,  съдът приема за доказан възприетия от контролните органи   механизъм на ПТП  ,който не   бе  оборен в хода на съдебното следствие. В съответствие с материалния закон извършеното нарушение е квалифицирано  като  такова по чл. 20, ал. 2 от  ЗДвП: Водачите на пътните превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението и с всички други обстоятелства, които имат значение за безопасността на движението. Същевременно самият състав на нарушение  е този по чл. 179 ал. 2  предл.1-во от ЗДвП/според редакцията ,действаща към момента на нарушението/ : "Наказва се с глоба от 100 до   200 лв. водач, който:   поради движение с несъобразена скорост, неспазване на дистанция или нарушение по ал. 1 причини пътнотранспортно произшествие.Нормата на чл. 20 е обща и изисква общо съобразяване с особеностите на пътната обстановка и  се прилага, когато не е нарушена друга специална норма от закона. В крайна сметка нарушената норма е тази по чл. 20 ЗДвП  (несъобразена скорост).  В този случай  се изисква освен твърдението за несъобразена скорост, констатиращият орган да е направил и посочил констатации за всички характеристики на пътната обстановка и движението на процесния автомобил, именно с оглед доказване на първото твърдение.  Следва да се посочи, че тези факти са намерили  отражение в обстоятелствената част на акта за административно нарушение  и  в НП и се потвърдиха от  показанията на свидетелите по акта Г. и М.  .При определяне на наказанието за  нарушението ,наказващият орган   е наложил  наказание  на основание чл.179 ал.2  от ЗДП, в максималния  предвиден от закона размер –глоба от 200 лв. Не са ясни обаче съображенията на наказващия орган  затова, с което   не е изпълнил задълженията си по чл.83 ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 27 ал.2, вр. ал.1 от ЗАНН, при определяне размера на санкцията. Ето защо, съдът намира, че размерът на наложеното  на жалбоподателя наказание глоба  следва  да  се  намали  до   законоустановения минимум , като размера на  глоба  вместо  200 лв. бъде 100  лв. С оглед на гореизложеното съдът, счита, че в тази част НП   следва да бъде  изменено.

              По отношение на нарушението по  чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП.

              Съдът констатира при извършената от него  служебна  проверка на издаденото    в тази част НП     наличието   на  съществени процесуални нарушения. Отговорността на жалбоподателя,  в частта на  подлежащото на съдебен контрол НП по т.2  е ангажирана затова, че  като водач на МПС  след   възникналото ПТП  пеша го   напуска ,квалифицирано правно от актосъставителя и наказващия орган като  нарушение на чл.123 ал.1 т.3 б.“в“от ЗДвП. Както в АУАН, така и в наказателното постановление обаче не е описан състава на нарушението, за което се сочи правна квалификация в АУАН  и НП по  чл. 123, ал.1, т.3, б."в" от ЗДвП  и обстоятелствата, при които е осъществено. Горното се явява нарушение на ЗАНН, а именно липса на задължителните реквизити посочени в чл. 42, т.4 от ЗАНН за акта и чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН за НП.    

                    

 

На следващо място словесното описание на нарушението не отговаря на правната квалификация, която е посочена, доколкото се сочи единствено , че водачът "напуска пеша мястото на ПТП ". Като нито в АУАН, нито в НП се сочат какви са били конкретните задължения, както и какви са били причинените вреди. Съгласно чл. 123, ал.1, т.3, б."в" от ЗДвП, когато при произшествието са причинени само имуществени вреди, ако между участниците в произшествието няма съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те, без да напускат местопроизшествието, уведомяват съответната служба за контрол на Министерството на вътрешните работи на територията, на която е настъпило произшествието, и изпълняват дадените им указания. Не е описан словесно състава на така квалифицираното по този законов текст - чл. 123, ал.1, т.3 б.“в“  от ЗДвП нарушение. При така описаното схематично нарушение и при разминаване с посочената правна квалификация за съда  е невъзможно да се прецени какво е било конкретното властническо волеизявление на АНО в процесния случай. Нито в АУАН, нито в НП се сочи, че е имало друго МПС -участник в ПТП и между неговия водач и жалбоподателя е  липсвало съгласие  относно обстоятелствата, свързани с него. Нито в АУАН, нито в НП се сочи, че от ПТП-то са настъпили имуществени вреди, които  въобще  не са описани .    Поради изложеното съдът намира, че фактически осъщественото нарушение от жалбоподателя  не е било подведено под пълния състав на законовата разпоредба, което от своя страна води до незаконосъобразност на издаденото НП в тази му част. Касае се за порок, който не може да бъде отстранен от съда , поради което атакуваното НП следва да бъде  отменено в тази му част .

            По делото   не е спорно  обстоятелството, че в резултат на настъпилото ПТП са причинени само имуществени вреди, както и това, че жалбоподателя  е напуснал мястото на произшествието,но поради констатираните в горното изложение допуснати съществени процесуални нарушения ,НП  следва да бъде отменено в частта по т.2.   

          По пункт 3-ти от НП:

          От събраните в производството доказателства съдът приема за доказано от обективна и субективна страна извършването на нарушение по чл. 183, ал. 1, т. 1, вр. чл. 100, ал. 1, т. 1 ЗДвП, както правилно и деянието по т. 3 от НП е квалифицирано от административнонаказващия орган. Жалбоподателят съзнателно не е изпълнил задължението си, визирано в разпоредбата на чл. 100 от ЗДвП за носене при управление на МПС на необходимите документи,СУ на МПС и контролния талон към него - чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП. Факт, по отношение на който всъщност не се спори от него в подадената жалба, а при определяне на наказанието по вид и размер, наказващият орган е приложил правилно материалния закон.Ето защо и в тази му част НП следва да бъде потвърдено като законосъобразно.

         По изложените съображения ,съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ Наказателно постановление №  16-1253-001018/02.09.2016 г. на Началник  група  ПП  към ОД на МВР-Хасково ,  в частта на наложените  на А. ***  на основание чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП глоба от 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месец.

            ИЗМЕНЯ  Наказателно постановление №  16-1253-001018/02.09.2016 г. на Началник  група  ПП  към ОД на МВР-Хасково ,  в частта на наложеното   на А. ***  на основание чл.179 ал.1 т.5 от ЗДвП наказание  глоба ,като намалява размера и от 200 лв. на 100 лв.,като ПОТВЪРЖДАВА НП в останалата част относно наложеното  на основание чл.183 ал.1 т.1 предл.2-ро от ЗДвП наказание „глоба“ от 10 лв.

            Решението подлежи на  касационно обжалване  пред АС-Хасково в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

                                                                                    Съдия: /п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

Секретар: Ц.С.