М О Т И В И

към присъда №64/15.11.2017 година, постановена по

НОХД № 635/2017 година по описа на РС-Хасково

 

            Районна прокуратура /РП/ – Хасково е повдигнала обвинение против подсъдимия П.Г.Б. -роден на ***г***, български гражданин, с ЕГН**********, българин, със средно образование, земеделски производител, разведен, неосъждан, с постоянен, настоящ адрес и живущ ***, затова че на 17.01.2017г., в землището на с. Криво поле, общ. Хасково, от отдел 420, подотдел „е“, собственост на Община Хасково, без редовно писмено позволително сякъл от Общински горски фонд, дървета и части от тях, а именно 1.73 пр. куб. м. дърва за огрев от дървесен вид- „цер", на стойност 78.78 лв., като случаят е маловажен-Престъпление по чл.235 ал.6, вр. ал.1 от НК.

В с.з. РП-Хасково, чрез свой представител, поддържа изцяло повдигнатото обвинение, което се доказвало по категоричен начина от събраните по делото доказателства. Според прокурора, в случая съдът следвало да  освободи от наказателна отговорност подсъдимия и да му наложи административно наказание по чл.78а, тъй като вредите били възстановени.

            Подсъдимия П.Г.Б. -роден на ***г***, български гражданин, с ЕГН**********, българин, със средно образование, земеделски производител, разведен, неосъждан, с постоянен, настоящ адрес и живущ ***, признава  изцяло фактите,  изложени в  обстоятелствената част на обвинителния акт  и  вината си. В последната си дума изказва съжалени, като заявява, че желае ако е възможно да му се наложи наказание глоба.

               По делото не е предявен за съвместно разглеждане граждански иск.

 Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното: Обвиняемият П.Г.Б. с ЕГН********** ***. Занимавал се с отглеждане на животни. Помещенията им се намирали в края на селото, близо до гора собственост на Община Хасково, отдел 420, подотдел „е". За нуждите на стопанството си, обвиняемият си бил закупил моторна резачка (трион), марка STILL-MS27 със сериен №170104851.

Към средата на месец януари метеорологичната обстановка в област Хасково била влошена. Имало значителна снежна покривка. На 17.01.2017г. следобед, обвиняемият решил да си набави дърва за огрев, без да ги заплаща. Нямал позволително за сеч, извоз или транспорт на дървесина от гори, собственост на Община Хасково (л.27). Макар през отоплителния сезон горските стражари усилено да пазели горите, П.Г.Б. решил да отреже дърва от гората, намираща се до стопанските му постройки. Разчитал на атмосферните условия да не бъде установена дейността му. Обвиняемия взел със себе си собствената си моторна резачка (трион), марка STILL-MS27 със сериен №170104851 и се отправил към гората в отдел 420, подотдел „е", частна общинска собственост на Община Хасково.С моторната резачка П.Б. отрязал две дървета от дървесен вид -,,цер", С резачката започнал да ги реже на секции, за да може да ги пренесе.

По същото време обаче -на 17.01.2017г. следобед горски стражари от Общинско предприятие „ Общинско лесничейство" гр.Хасково-Д.И.В. и Я.Ж.С., извършвали обход на горските територии в землището на село Криво поле, общ. Хасково. В отдел 420, подотдел „е", частна общинска собственост на Община Хасково забелязали обвиняемия П.Г.Б. с ЕГН ********** ***, който продължавал подготвянето на току-що отрязаните дървета. В присъствието му горските стражари измерили незаконно отрязаните немаркирани дървета, чийто диаметър на стеблото бил 30 см. и след като установили и липсата на разрешително, съставили против обвиняемия АУАН бл. №080720/17.01.2017г, против П.Г.Б. с ЕГН********** ***, за сеч на 2бр. дърва за огрев от дървесен вид -цер, от отдел 420, подотдел „е", частна общинска собственост на Община Хасково. Иззели и моторния му трион-л.4. Поради влошените условия отрязаните дървета останали на мястото. П.Г.Б. подписал съставения против него акт без възражения.

От извършената по производството лесотехническа експертиза се установи, че двата броя дърва за огрев от дървесен вид –цер са 1.73 пр.куб.м. дърва за огрев. Съгласно приетите по делото решения на Общинси съвет Хасково, към датата на деянието 1 куб.м. дърва за огрев от дървесен вид –цер са на стойност 54.45 лева с ДДС. Или стойността на остсечените от подсъдимия дърва за огрев е 78.78 лева.

В случая до колкото дървата са останали във владение на Община Хасково, съдат намира, че не са нанесените вреди  са възстановени, до колкото подсъдимият дори не е осъществил владение  или държане на горните вещи.

При така установената фактическа обстановка съдът приема, че от обективна и субективна страна обвиняемият П.Г.Б. с ЕГН********** ***, е осъществил състава на престъплението по чл.235 ал.6, вр. ал.1 от НК, като на 17.01.2017г., в землището на с. Криво поле, общ. Хасково, от отдел 420, подотдел „е", собственост на Община Хасково, без редовно писмено позволително сякъл от Общински горски фонд, дървета и части от тях, а именно 1.73 пр. куб. м. дърва за огрев от дървесен вид- „цер", на стойност 78.78 лева  като случаят е маловажен.

Престъплението е извършено при пряк умисъл. Деецът е съзнавал, отсъствието на редовно писмено позволително- за сеч и извоз на дървесина от горски територии, и въпреки това е искал и извършил сечта.Съзнавал е,че гората е чужда за него.

Изложената фактическа обстановка, съдът прие за установена въз основа и на приобщените  по ДП доказателства, а именно: протоколите за разпит на свидетели, протокол за разпит на обвиняем, протоколите от изготвените лесотехническа и съдебно оценъчни експертизи, както и от останалия приложен към делото доказателствен материал.

  Във връзка с горното съдът държи да отбележи,че от събраните  и описани по горе доказателства по безспорен начин се доказва  по делото, че подсъдимият е извършил престъплението за което е предаден на съд. Всички свидетели в хода на досъдебното производство са категорични, че той е отсякъл процесните дървета, а и това не се отрича и от самия подсъдим. Затова и съдът кредитира показанията на свидетелитеи по далото и самопризнанията на подсъдимия, за да стигне до възприетата фактическа обстановка и правни изводи. Тези показания и обяснения на подсъдимият са еднопосочни и непротиворечиви и се подкрепят от направените по делото експертизи и писмени доказателства. Ето защо и съдът призна подс. П.Г.Б. за виновен в това, че на 17.01.2017г., в землището на с. Криво поле, общ. Хасково, от отдел 420, подотдел „е“, собственост на Община Хасково, без редовно писмено позволително сякъл от Общински горски фонд, дървета и части от тях, а именно 1.73 пр. куб. м. дърва за огрев от дървесен вид- „цер", на стойност 78.78 лв., като случаят е маловажен. До колкото от приетото заключение по изготваната лесотехническа експертиза се установи, че отсечените дървета са с по-малка кубатура, а именно 1.73 пр. куб. м, вместо описаните от прокурора в обвинителният акт 1.9 пр. куб. м и съответно са и на по-ниска стойност, а именно 78.78 лв. вместо повдигнатото обвинение за 85.27лв., съдът прие, че за тези разлики в първоначалното обвинение следва да оправдае подсъдимия. Затова и признава подсъдимия за невиновен  за повдигнатото му обвинение за разликата от 1.73 пр. куб. м. до 1.9 пр. куб. м. или  /0.17 пр. куб. м./ дърва за огрев от дървесен вид- „цер", която разлика е на стойност 6.49 лв. и на основание чл.304 от НПК го оправдава по първоначално предявеното му обвинение.

    Предвид изложеното,съдът приема, че в случая са налице условията и предпоставките на чл.78а от НК, а именно, за извършеното престъпление   по чл.235,ал.6, вр.ал.1 от НК се предвижда наказание „лишаване от свобода" до една година или  пробация, или глоба от сто до триста лева, деецът не е осъждан за престъпление от общ  характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по този ред, и от престъплението са причинени имуществени вреди, но същите са възстановени. Ето защо,подсъдимият следва, да бъде освободен от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление, като му се наложи административно наказание.

При определяне размера на наказанието, съдът взе предвид степента на обществена опасност на деянието и дееца, смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства. Съдът отчете критично отношение на обв. П.Г.Б. към извършеното престъпление,  съдействието в хода на ДП, самопризнанията му в ДП и в съдебно следствие, както и чистото му съдебно минало. Отегчаващи отговорността обстоятелства липсват.

Предвид изложеното, съдът прие превес на смекчаващите отговорността обстоятелства и счете,че наказанието „глоба” следва да бъде определено, съобразно нормата на чл.78а ал.1 от НК в минималния размер от 1000 лева. С така наложеното по вид и размер наказание, съдът счита че ще бъдат постигнати целите на личната и на генералната превенции на закона, като се въздейства предупредително и възпитателно,както върху дееца, така и върху останалите членове на обществото.

Така индивидуализираните по вид и размер наказания, наложени на подсъдимия, съдът счете, че ще съдействат за поправянето на подсъдимия и за постигане на поставените от закона превантивни цели, както по отношение на същия, така и по отношение на останалите членове на обществото – чл.36 ал.1 от НК.   

                     Мотивиран така, съдът постанови присъдата си.

                                                                                             Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.