Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  311/24.11.2017   година   град Хасково

 

 В  И М Е Т О   НА   НАРОДА

 

 

 

      Хасковският районен съд                        Втори наказателен състав

      на  двадесет и пети октомври  две хиляди и седемнадесета  година

      в публичното заседание в следния  състав:

 

                                                                           Районен съдия:Даниела Николова

 

       секретар :Цветелина Станчева

       прокурор

       като разгледа докладваното от съдията

       АНД   993   по описа за 2017  година

 

               Обжалвано е Наказателно постановление /НП/639/2017г. от 13.07.2017 год. на Зам. Началник на Митница Пловдив, с което на Б. Л. С. ***    е     наложена  глоба   в размер на 2000 лв., на основание чл.123 ал.1,вр.чл.4 т.17  от Закона за акцизите и данъчните складове/ЗАДС/, за нарушение  на чл.99, ал.2,т.2 от ЗАДС  и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са  отнети в полза на държавата цигарите, предмет на нарушението .

              Недоволен от горепосоченото наказателно постановление е останал жалбоподателят Б. Л.С. ,  поради което обжалва същото в законоустановения срок с оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост . Навежда довода ,че описаната в АУАН и НП фактическа обстановка не съответства на действителната,тъй като у него били намерени само 11 бр.кутии с цигари ,които били на съпругата и двете му пълнолетни деца. По изложените  съображения се  иска от съда да постанови решение,с което да отмени  атакуваното НП .

               Ответникът  - Митница Пловдив  не изпраща представител, като в писмено становище, изготвено от  юрисконсулт Н.К.оспорват жалбата, като неоснователна. Считат обжалваното НП за правилно и законосъобразно, издадено при липса на съществени процесуални нарушения, поради което моли да бъде потвърдено.

               Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, във връзка с твърденията на страните  приема за установено от фактическа страна следното:

                 На  01.06.2017 год. полицейските  служители при ПУ с.Минерални бани РУП-Хасково св.А.Д.Д. и св.А.Д.В. *** забелязали лек автомобил  с водач  Ж.Д.Г. ***.При оглед на вътрешността на автомобила  полицейските служители забелязали  наличието на 4 бр.кутии цигари  от марката  "Roseman " ,на които нямало поставен  акцизен бандерол .За намерените в автомобила   кутии цигари  Ж.Д.Г. заявил, че  ги  закупил от лицето  Б. Л.С. *** .По тази причина св.Д. и В. извършили проверка в имота на Б. Л.С. ,   като  на пейка в двора на обитаваната  от него  къща  на ул.“*******“ забелязали   отворен стек цигари,в които имало  5 кутии цигари от марката "Roseman " . Впоследствие  в дома на жалбоподателя били намерени още 2 кутии цигари марка „Аsima“, също без акцизен бандерол и нарязан тютюн . С протокол за доброволно предаване от същата дата Б. Л.С.  предал  на полицейските органи  9бр. кутии цигари марка "Roseman" с намиращи се в тях по 20 къса  цигари и 2 бр.кутии цигари „Аsima“,  всяка от по 20 къса цигари ,всички без акцизен бандерол .В протокола С.  вписал , че намерените в дома му цигари и тютюн са негови ,закупени от гр.Хасково. В снетите писмени обяснения при проверката  потвърдил  горните обстоятелства.В хода на проверката  били  снети и писмени обяснения от лицето Ж.Д.Г.,в които той потвърдил наличието  на 4 бр.кутии цигари марка  "Roseman" в автомобила му ,както и факта,че ги закупил от жалбоподателя за сумата от 12 лв.

         На 01.06.2017г. в ПУ-Минерални бани на Б. Л.С.  бил съставен Акт за установяване на административно нарушение 1107/01.06.2017г. за това, че на 01.06.2017г. в дома ,който обитава държи 9бр.кутии цигари марка"Roseman " и 2 бр.кутии цигари марка „Аsima“, без акцизен бандерол ,с което е нарушил забраната на чл.99, ал.2, т.2 от ЗАДС. Актът бил съставен  от св.А.Д.  в присъствието на свидетеля  А.Д.В. и  в присъствието на Б. Л.С. , който го подписал без възражения . Екземпляр от АУАН бил връчен на нарушителя срещу подпис . Материалите по   образуваната полицейска  преписка с рег.1970зм-484/2017г. по описа на РУП-Хасково били изпратени по компетентност на Митница Пловдив. Въз основа на издадения акт за административно нарушение, Зам.Началник на Митница Пловдив  издал атакуваното НП 639/2017г.от 13.07.2017 год., в което приемайки че се касае за повторно извършено нарушение на чл.123 ал.1 от ЗАДС ,заради наличието на влязло в сила НП№1027/01.11.2016г.  наложил  на Б. Л.С. ***     глоба   в размер на 2000 лв., на основание чл.123 ал.1,вр.чл.4 т.17  от Закона за акцизите и данъчните складове/ЗАДС/, за нарушение  на чл.99, ал.2,т.2 от ЗАДС  и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС  отнел  в полза на държавата цигарите, предмет на нарушението .

            Изложената  фактическа обстановка  се   установи  от представените по делото писмени доказателства, както и от показанията на разпитаните в хода на делото свидетели. Съдът кредитира показанията на свидетелите по акта А.Д.Д. и А.  Д.В. относно обстоятелствата около извършване на нарушението ,описано  в АУАН, поради което ги възприема  при обосноваване на фактическите си изводи.

            При така установеното от фактическа страна, съдът достига до следните изводи:

            На първо място съдът счита, че следва да изложи мотиви по допустимостта на жалбата, макар да е сторил това с насрочване на делото за разглеждане в съдебно заседание. Видно от приложеното  към административнонаказателната преписка известие за доставяне и обратна разписка процесното НП е изпратено за връчване на наказаното лице чрез Началника на РУП-Хасково  , получено на 28.07.2017 г.,след което не са налични доказателства за  надлежното му  връчване на жалбоподателя .Предвид гореизложеното не може да се приеме, че процесното НП  е надлежно връчено, респ. че по отношение на него  е започнал да тече срок за обжалването му. Поради това и жалбата срещу НП подадена чрез АНО на 09.08.2017 г., следва да се приеме за депозирана в рамките на преклузивния срок за обжалване, предвиден в ЗАНН.

            Жалбата е подадена от надлежно легитимирано лице, (срещу което е издадено атакуваното НП /и до надлежния съд, по местоизвършване на твърдяното нарушение,поради което е допустима.При издаване на АУАН и НП не са допуснати нарушения на процесуалните правила и по конкретно на разпоредбите на чл. 40-42 и чл. 57 от ЗАНН.

            От събраните в хода на съдебното производство доказателства безпротиворечиво  се установи,че от предадените доброволно от жалбоподателя 9 кутии цигари с марка „ Roseman "  4  кутии цигари  от същата марка са намерени в лек автомобил ,управляван от лицето Ж.Д.Г.  .Според  актосъставителя и наказващия орган административното нарушение на жалбоподателя се е изразило в "държане в дом  на акцизни стоки - цигари, без акцизен бандерол". Посочено е, че с  това е осъществен състава  на чл. 123, ал.1 ЗАДС,който от своя страна предвижда налагане на глоба на лице, което държи, предлага, продава, превозва или пренася акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, или акцизни стоки, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност. Разпоредбата на чл. 123, ал. 1 ЗАДС предвижда различни форми на изпълнителното деяние на това административно нарушение, свързано с акцизни стоки или извършване на дейности с такива стоки -  "държане ", "предлагане", "продаване", "превозване" и т. н. За наличието на съставомерните обективни елементи "държане в дом „ на акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен" е необходимо и достатъчно деецът да е установил фактическа власт върху тях . От показанията на разпитаните в съдебното следствие свидетели по акта  Д. и В.   еднопосочни в тази им част и необорени от други доказателствени източници се установи, че  в дома на жалбоподателят са намерени  само  5 кутии цигари от марката "Roseman " и 2 кутии цигари от марката "Аshima" , без акцизен  бандерол,като останалото количество от 4 кутии цигари с марката "Roseman " са  открити в лекия  автомобил на лицето Ж.Д.Г.  . Междувпрочем в този смисъл са и писменните обяснения на лицето Ж.Г., дадени в хода на проверката, според наличното по преписката писменно доказателство,които по съдържанието си кореспондират напълно на изнесеното в разпита на  св.Д. и В.. Като се има предвид,че процесните 4 кутии цигари са намерени в  автомобила на различно от   жалбоподателя  лице не би могло да се приеме,че  по отношение на С.  е налице държане по смисъла на чл. 123, ал.1 от ЗАДС и то на цялото  количество от 9 кутти цигари "Roseman ", без бандерол . Същественото в случая е, че с пренасянето на  процесните  4 кутии цигари  в превозното средство лицето Ж.Г.  е установило фактическа власт върху закупените от Б.  С.  цигари и това, че те са закупени от последния  не може да се приравни на   държане от страна на жалбоподателя  . По тези съображения съдът прие за доказано, че от предадените с протокол за доброволно предаване от 01.06.2017г.9бр. кутии цигари , само 5  кутии  цигари марка "Rosseman ", без бандерол са били  на жалбоподателя, респ.държани от него - и само до този предмет би било  налице съставомерно  административно нарушение по чл. 123, ал.1 от ЗАДС,за което може да бъде ангажирана административно наказателната му отговорност.  

В обжалваното НП административнонаказващият орган е мотивирал, че при определяне на размера на  санкцията  следва да се отчете, че установеното нарушение е повторно извършено по см. на чл.4 т.17 от ЗАДС, тъй като е извършено в рамките на едногодишен срок от влизане в сила на НП 10276 /01.11.2016 г., влязло в сила на 18.11.2016 г. Предвид това, санкцията с процесното НП е наложена на основание чл.123 ал.1 ,вр.чл.4 т.17 от ЗАДС в размер на глоба от 2000 лв.Според дефиницията, съдържаща се в посочения законов текст-чл.4 т.17 от ЗАДС  "повторно" е нарушението, извършено в срок една година от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение. В случая цитираното  НП 10276 /01.11.2016 г.,  с което се обосновава наличието на повторно извършено нарушение по чл.123 а.1 от ЗАДС  ,нарушителят Б.С.  не е наказан, а на основание чл.28 от ЗАНН макар и за същото по вид административно нарушение , поради неговата маловажност е освободен от административнонаказателна отговорност  с предупреждение, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание /разликата е съществена/. Следователно  не е изпълнена една от предпоставките ,за да се счете настоящото държане на акцизни стоки без бандерол  за „повторно „ поради  отсъствие на  наказване на жалбоподателя  с влязло в сила НП.При тази данни се поставя   въпросът   правилно ли е приложил закона наказващия орган , налагайки  санкцията  по състава за повторност,вместо  по основния състав и по леката санкция и  в правомощията на  въззивния съд  ли е в производството по обжалване на НП  да преквалифицира извършеното нарушение.

Константна  е практиката , че единствено  правомощие на наказващият административен орган е да определи размера на наказанието и в тази връзка да прецени, дали да наложи санкция, предвидена за повторно извършено административно нарушение за случая. Съставителят на АУАН няма такова задължение и липсата в акта на описание и квалификация за повторност не съставляват нарушаване на установените в ЗАНН процесуални правила. В разпоредбата на чл. 42 ЗАНН сред реквизитите на АУАН не се съдържа изискване за определяне вида и размера на наказанието. Съгласно чл. 57, ал. 1, т. 7 ЗАНН задължителен реквизит на НП е определянето на наказанието и следователно въпросът за повторност на нарушението е въпрос относно вида и размера на наказанието. Този въпрос е част от квалификацията на нарушението като преценката за правилната му квалификация е част от проверката за законосъобразност на НП, а след това и на решението на съда  като въззив по контрола му. Възприема се  от  настоящия състав , че извън правомощията  на въззивната инстанция  е да преквалифицира извършеното нарушение като премина от квалифициран към основен състав или към привилегирован, в частност от  чл.123 ал.1 от ЗАДС по чл.123 ал.1,вр.чл.4 т.17 от същия закон.При това положение, при неправилна квалификация на извършеното от АНО в НП (без значение дали е резултат на грешка или от недоказване на всички елементи от обективна страна, изложени в НП) единственият възможен извод е за неправилно приложение на материалния закон, което обуславя и отмяната на НП. Това е така ,защото в  рамките на съдебното производство  е недопустимо преквалификация на деянието и наложеното с него наказание.Затова  като е определил грешна квалификация на вмененото нарушение АНО  е приложил неправилно закона, имащо за последица и отмяна на  НП  в частта на наложеното наказание „глоба“ от 2000 лв.

Разпоредбата на чл. 124, ал. 1 ЗАДС предвижда в случаите на нарушения по чл. 123, ал. 1 и ал. 2 стоките - предмет на нарушението, да се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са. В случая следва да намери приложение и общата разпоредба на чл. 20, ал. 2 ЗАНН, съгласно която се отнемат в полза на държавата и вещите, предмет на нарушението, притежаването на които е забранено, независимо от тяхното количество и стойност, където и да се намират. Тютюневи изделия, необлепени с акцизен бандерол несъмнено представляват вещи, притежаването на които е забранено. Ето защо наказателното постановление в тази му част е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът

 

                                          Р Е Ш И:

 

                ОТМЕНЯ  Наказателно постановление N639/2017г. от 13.07.2017год. на Зам.Началник на Митница Пловдив, с което на Б. Л.С. *** за нарушение на чл.99, ал.2, т.2 от ЗАДС, на основание чл.123  ал.1,вр.чл.4 т.17  от ЗАДС е наложено административно наказание  глоба в размер на 2000 лв. ,като го ПОТВЪРЖДАВА в  частта ,в която по реда на чл.124 ал.1 от ЗАДС са отнети цигарите –предмет на нарушението .

                Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Хасково  в 14 дневен срок от съобщението.                                                                 

                                                                               Съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.