Р Е Ш Е Н И Е

 

                                     283 / 06.11.2017 г.   град Хасково

        

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Втори наказателен състав,

на осемнадесети октомври две хиляди и седемнадесета година,

в публично съдебно заседание в състав:

 

                                                                    Съдия:Даниела Николова

 

секретар: Цветелина Станчева

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията

АНД №920  по описа на Районен съд - Хасково за 2017 г.

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

          Образувано е по жалба С.Ю. ***  срещу Наказателно постановление 1675 от 03.07.2017 г. на Кмета на Община Хасково , с което на жалбоподателя  за извършено нарушение  на  чл. 213, ал. 1, т. 2 от Закона за горите е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 220 лева на основание чл. 266, ал. 1 от ЗГ. В подадената жалба се релевират оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на атакуваното с нея наказателно постановление, като се излагат  съображения, най – вече във връзка с предмета на нарушение и количеството, вида и произхода на съхраняваните дърва за огрев. Моли съда да постанови решение, с което да отмени обжалваното наказателно постановление.

          Административнонаказващият орган - Кмета на Община Хасково , редовно призован  се представлява от юрк.Митрев  ,който оспорва жалбата .В хода на същество  излага съображения за законосъобразност на  атакуваното  наказателно постановление.

          Жалбата е подадена в законоустановения срок, срещу подлежащ на обжалване акт, от лице, легитимирано да атакува наказателното постановление, поради което е процесуално допустима.

          ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, за да се произнесе по основателността й, и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление, намира за установено следното:

          На 28.04.2017  г. свидетелите Д. И.В.  на длъжност „горски стражар ” в ОП"Общинско лесничейство "-Хасково  и С.И.А. и Я.Ж.С.   , също на длъжност „горски стражар “ в   ОП"Общинско лесничейство"-Хасково извършили  проверка в дома на жалбоподателя С.Ю. *** . В хода проверката било констатирано, че в двора на къщата са съхранявани дърва за огрев.След измерване с ролетка, установеното  количество  било 3.00 пр.куб. м. от дървесен вид дъб ,намерени под навеса на къщата и 1.00 пр.куб.м дърва от дървесен вид благун и космат дъб ,натоварени на каруца ,за които  лицето  не разполагало с превозен билет,доказващ законния им произход . Констатираното  количество дървесина  -общо  4.00 пр. куб. м.  дърва за огрев били оставени с разписка за отговорно пазене - 034220 от дата 28.04.2017г. на съхранение в дома на жалбоподателя.

          Горните констатации били обективирани в съставения при извършване на проверката и представен по делото Констативен протокол Серия ,ОГТХ 081078 от същата дата – 28.04.2017 г., а  въз основа на преценката за извършени нарушения на разпоредбите на Закона за горите, срещу жалбоподателя – С.Ю. Ю.  бил съставен, от свид.Д. В. , Акт за установяване на административно нарушение, Серия ОГХТ /2014 г., с бл. 068983 от 28.04.2017 г.  за нарушение, квалифицирано от актосъставителя по чл. 213, ал.1, т. 2 от Закона за горите, както е посочено в съдържанието на АУАН.

          Актът за установяване на административно нарушение бил съставен в присъствие на жалбоподателя, който след предявяването му подписал съставения АУАН, като в съответната графа за обяснения и възражения не вписал такива . Екземпляр от съставения АУАН е връчен на лицето, посочено в него като нарушител на 28.04.2017 г., удостоверено с нарочно отбелязване в приложената разписка.

         Възражения срещу съставения акт за установяване на административно нарушение в предвидения 3 – дневен срок от връчването му не са депозирани.

          По случая била образувана прокурорска преписка с вх.774/2017г. по описа на РП-Хасково,като с постановление от 20.06.2017г. на прокурор в РП-Хасково било  отказано образуването на досъдебно производство за престъпление от общ характер, а препис от постановлението изпратено на ОП"Общинско лесничейство"-Хасково  с оглед реализиране на административнонаказателна отговорност на жалбоподателя.Последното  станало конкретно основание за издаване на наказателното постановление, в което административнонаказващият орган-Кмета на Община Хасково  възприел изцяло изложената фактическата обстановка, описана в акта за установяване на административно нарушение и на основание чл. 266, ал. 1 от ЗГ наложил на жалбоподателя процесното административно наказание – глоба в размер на 220 лева.

          Изложената дотук фактическа обстановка е категорично установена от представените по делото писмени доказателства, посочени на съответното място по – горе, както и от показанията на разпитаните в хода на делото свидетели – Д. В.,С.А. и Я.С.  , които съдът кредитира относно обстоятелствата, свързани с начина на извършване на проверката и предприетите от тях действия и тези, свързани с процедурата по съставяне на АУАН, като еднопосочни с останалия събран доказателствен материал, вътрешно безпротиворечиви и логически последователни. Същите се основават на техни преки и непосредствени впечатления, досежно изнесените факти около извършената проверка, нейния предмет и характера на предприетите действия. Поради това съдът ги възприема като достоверни при обосноваване на фактическите си изводи. Всъщност по отношение на установената фактическа обстановка липсва съществено разминаване в доказателствените източници и по – специално в гласните доказателства, за да се налага по – задълбочен анализ на тяхната достоверност, като в жалбата се възразява единствено по отношение на количеството дървесина.

          При така установените факти съдът намира от правна страна следното:           

          Съгласно разпоредбата на чл. 213, ал.1 от Закона за горите, забраняват се покупко-продажбата и други разпоредителни сделки, товаренето, транспортирането, разтоварването, придобиването, съхраняването и преработването на: 1. дървесина, немаркирана с контролна горска марка, съответно с производствена марка; 2. дървесина, непридружена с превозен билет; 3. дървесина от внос, непридружена с документи, доказващи законния й произход; 4. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) недървесни горски продукти, които са предмет на стопанска дейност, както и на коледни елхи - непридружени с превозен билет за недървесни горски продукти. По силата на чл. 266, ал. 1 от ЗГ, наказва се с глоба от 50 до 3000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, физическо лице, което в нарушение на този закон и на подзаконовите актове по прилагането му сече, извозва, товари, транспортира, разтоварва, придобива, съхранява, преработва или се разпорежда с дървесина и недървесни горски продукти.. Следователно, деянието, за което е наложено на жалбоподателя административно наказания е обявено от закона за наказуемо.

          При съставяне на АУАН съдът не констатира процесуални нарушения по чл. 40 от ЗАНН, във връзка със съставянето на акта за установяване на административно нарушение в присъствие на жалбоподателя, който, след като е бил запознат със съдържанието му,  подписал акта, а впоследствие получил екземпляр от него, удостоверено в съответствие с изискванията на закона с изрично отбелязване в посочената разписка. На следващо място, съгласно разпоредбата на чл. 274, ал. 1, т. 3 от ЗГ, нарушенията по закона и подзаконовите актове по прилагането му се установяват с актове на кметовете на кметства, кметските наместници и лицата, които заемат длъжност в общините или общинските горски структури, за която се изисква лесовъдско образование - за горските територии на територията на съответната община. Следователно, с факта на съставяне на процесния АУАН от свид. Д. В.  и с оглед заеманата от него длъжност – „горски стражар “ в ОП"Общинско лесничейство"-Хасково , за което данни са изложени непосредствено при снемане на самоличността на лицето и в писмените доказателства, се обосновава извод за надлежна материална компетентност на актосъставителя по ЗГ. Спазени са и давностните срокове по чл. 34 от ЗАНН от гледна точка процеса на съставяне на акта. Процесният АУАН формално отговаря на изискванията на чл. 42 от ЗАНН за неговата редовност, като е налице  описание на извършеното нарушение откъм всички негови съставомерни белези – дата, място и начин на извършване. На следващо място, обжалваното наказателно постановление е издадено при спазване формата, от орган, за който, предвид изложеното за наличието на положителен извод относно компетентността на актосъставителя, се явява овластен да го издаде, в кръга на неговите правомощия, с оглед разпоредбата на чл. 275, ал. 1, т. 1, вр. чл. 274, ал. 1, т. 3 от ЗГ, а по съдържанието си формално отговаря на изискванията на чл. 57 от ЗАНН, установяваща изискуемите реквизити.

            От материалноправна страна обстоятелствата, изложени в акта и наказателното постановление, проверени от съда с допустими по закон доказателствени средства, се установяват по недвусмислен и категоричен начин. Доказано е, че на посочените в АУАН и наказателното постановление дата  жалбоподателят е съхранявал  дърва от дървесен вид - благун, като след замерване с ролетка свидетелите констатирали, че същите са общо 4.00 пространствени куб. м., като тези дърва не били придружени с превозен билет .По отношение превозните билети, съобразно  правната им регламентация в чл. 211 от Закона за горите (ЗГ) следва да се приеме , че същите не се отнасят  до добив на дървесина и превоза й до временен склад, а документират изнесена, преработена и експедирина дървесина. От предписаното  от  разпоредбата на чл.213 ал.1 т.2 от ЗГ следва, че за да е налице състава на  това нарушение  е достатъчно да бъде  установен   факта на  съхранение  на  дърва за огрев ,без превозен билет, удостоверяващ законния им произход,какъвто в случая е липсвал за процесните 4.00 пр.куб.м. дърва от дъб , намерени в дома на жалбоподателя.С оглед на това настоящият състав приема, че жалбоподателят е извършил горното нарушение за което е било издадено и атакуваното НП. Следва да се отбележи, че правилно е било квалифицирано нарушението по чл. 213,ал.1, т. 2 от Закона за горите и правилно е било наложено наказанието на основание чл.266, ал.1 от ЗГ.

При определяне размера на наказанието обаче, наказващият орган не се е съобразил с тежестта на нарушението, личността на нарушителя, смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства, каквото изискване поставя чл.27 ал.2 от ЗАНН. Преди процесното деяние, няма данни жалбоподателя да е наказван по административен ред за други нарушения по горната наредба на Община Хасково. Административно-наказващият орган не е събрал данни за семейното и имотно състояние на нарушителя. Ето защо, съдът намира, че необосновано и незаконосъобразно наказанието е наложено близо три пъти над минималният му размер. С оглед на това, размерът на наказанието „глоба” следва, да се намали до минималният размер от 50 лв., с което съдът намира, че ще се постигне личната и генерална превенция по чл.12 от ЗАНН.Това налага и НП да се измени в тази му част.

Мотивиран така, съдът

        

                                Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №1675 от 03.07.2017 г. на Кмета на Община Хасково , с което на С.Ю. ***  за нарушение  по чл. 213, ал. 1, т. 2 от Закона за горите е наложено  административно наказание „Глоба” в размер на 220 лева  на основание чл. 266, ал. 1 от ЗГ,като намалява размера на глобата  от 220 лв. на 50 лв.    

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Хасково в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

Съдия: /п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

Секретар: Ц.С.