Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер     293                                08.11.2017г.                              град Хасково

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Хасковският Районен съд                                                             наказателен състав

На деветнадесети октомври                 през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав :

 

                                       Председател: Мартин Кючуков                    

Секретар Велислава Ангелова

Прокурор

като разгледа докладваното от Съдията

а.н. дело 901 по описа за 2017 година

                     Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

                     Обжалвано е Наказателно постановление №80/08.06.2017г. на Директор на Басейнова дирекция „Източно-беломорски район“, с което за нарушение на чл.44 ал.1 от ЗВодите и на осн.чл.200 ал.1 т.1 б.“в“ от ЗВодите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.Хасково е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.

                     Недоволни от така наложеното наказание е останал жалбоподателя „ВиК“ ЕООД-гр.Хасково, поради което го обжалват в срок. НП било неправилно и незаконосъобразно. В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност на атакуваното с нея наказателно постановление, като  издадено в нарушение на материалния закон и при съществени процесуални нарушения, водещи до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

                     Неправилно била ангажирана отговорността на дружеството за нарушение на чл.44 ал.1 от ЗВодите. Освен това бил изтекъл преклузивен срок по чл.34 ал.2 от ЗАНН за съставяне на АУАН. Законът правел разграничение между откриване на нарушителя и установяване на нарушението, като последното се извършвало със съставяне на АУАН. В НП се сочело, че ЕООД било титуляр на Разрешително №0564/03.10.2001г., което било с изтекъл срок към момента на извършване на проверката и не било постъпило писмено заявление за откриване на нова процедура за издаване на ново разрешително за водовземане от подземните води.

                     Всъщност от 10 години ЕООД водовземало, а АНО бездействал и не бил санкционирал дружеството. Всъщност нарушението не било установено на 12.04.2017г. – то било известно на АНО години по-рано. Във връзка с Декларациите по чл.194 от ЗВодите, всяка предходна година АНО извършвал проверки  на „ВиК“ ЕООД, които приключвали с констативни протоколи и те били именно по Разрешително №0564/03.10.2001г. и нито веднъж АНО не установил несъответствие или адм.нарушение по чл.44 ал.1 от ЗВодите..

                     Оспорват се констатациите в АУАН. Твърди се още, че НП е необосновано. Сочело се, че няма монтирани водомери, нямало данни в АУАН и НП за техническите характеристики на помпените агрегати, с които били оборудвани тръбните кладенци. Стоял въпроса как било извършено измерването на дебита на черпените води, какви уреди били използвани за това, дали същите били сертифицирани и калибровани надлежно.

                     Накрая – не ставало ясно как била определена санкцията по размер, който размер съгл.чл.200 ал.1 от ЗВодите зависел от количеството черпена вода в момента на проверката.

                     Искат от съда да постанови решение, с което да отмени обжалваното наказателно постановление. 

Ответникът по жалбата – Басейнова дирекция „Източно-беломорски район“ оспорват жалбата и се развиват конкретни съображения за неоснователност на същата. Разрешителният режим за водоползване бил особено важен не само от икономическия регулатор, но и във връзка с мониторинга, който трябвало да се провежда във връзка с качеството на водата. Въпреки това „ВиК“ ЕООД-Хасково водовземали вода, като не предприели никакви действия за подаване на заявление за издаване на ново разрешително и черпели вода от 4-те кладенеца в момента на проверката. Следвало да се посочи, че всички кладенци били оборудвани – имало данни за техния дебит и те работели в момента на проверката. Експлоатационният дебит на всеки тръбен кладенец бил посочен в НП, като кладенец 1 водовземал 4 л/сек., а останалите 3 кладенеца -  съответно – 3 л./сек. На база на тези дебити била установена санкцията, наложена на дружеството.

Молят атакуваното наказателно постановление да бъде потвърдено.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

На 12.04.2017г. била извършена проверка на място на Помпена станция „Хасково-1“ от св.Е.В. – старши експерт-контрол, св.В.П. – главен инспектор и св.Т.К. – младши експерт – контрол всички при Басейнова дирекция „Източно-беломорски район“.

Тази помпена станция била стопанисвана от „ВиК“ ЕООД – гр.Хасково.

Същата разполагала с 10 тръбни кладенеца.

Към момента на проверката се извършвало водовземане от 4 тръбни кладенеца – ТК1, ТК2, ТК8, и ТК9.

Останалите тръбни кладенци не работели.

Всички кладенци били оборудвани с центробежни потопяеми помпи, спуснати в тръбната колона. Подземните води, след това, по тръбопроводи постъпвали в черпателен резервоар на Помпена станция „Хасково-1“. След това водата се хлорирала и се подавала за питейно-битово водоснабдяване на гр.Хасково.

Било също така установено, че експлоатационният дебит на тръбните кладенци е както следва – за ТК1 – 4 л/сек., за ТК2, ТК8 и ТК9 – по 3 л/сек.

Бил съставен Констативен протокол КП Х-110/12.04.2017г., в който са отразени цитираните констатации.

Проверяващите установили, че водовземането се извършва от „ВиК“ ЕООД-Хасково, без да има надлежно разрешително за водовземане, тъй като последното такова било издадено на дружеството през 2001г. – Разрешително №0564/03.10.2001г. и то било с изтекъл срок на действие.

Тези факти са безспорни по делото и се потвърждават както разпита на свидетелите В., св.П. и св.К., така и от приложени в адм.наказателната преписка писмени доказателства.„

При тези факти АНО е достигнал до извод за извършено административно нарушение и е издал АУАН №79/24.04.2017г. в присъствие на упълномощен представител на „ВиК“ ЕООД-гр.Хасково и връчен лично.

Въз основа на АУАН е било издадено и атакуваното Наказателно постановление №80/08.06.2017г. на Директор на Басейнова дирекция „Източно-беломорски район.

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното :

Съгласно разпоредбата на  чл.44 ал.1 от ЗВодите разрешително за водовземане се изисква във всички случаи, освен: 1. в случаите по чл. 43 ал.2 – не е налице в конкретния случай; 2. за дейностите по защита на населението при въведен план за защита при бедствия по реда на Закона за защита при бедствия – не е налице в конкретния случай; в случаите по чл. 58, ал.1, т.1 и 2 – не са налице в конкретния случай;

Следователно жалбоподателят „ВиК“ЕООД-гр.Хасково е трябвало съгласно чл.44 ал.1 от ЗВодите да има Разрешително за водовземане за работещите тръбни кладенци на Помпена станция „Хасково-1“.

Жалбоподателят има Разрешително №0564/03.10.2001г. /в адм.преписка/, но то е с начало на 03.10.2001г. – и краен срок – за всяко конкретно водовземно съоръжение или система – съгласно Приложение 1.

Към Разрешението се съдържа Приложение 1 и е видно, че крайният срок за повечето съоръжения е 12.2004г., а някои дори по-рано – 12.2003г.

Конкретно за 10-те тръбни кладенци в Помпена станция „Хасково-1“ срокът на разрешителното за водовземане е изтекъл на 06.2004г. / Приложение 1 – стр.последна /.

Към момента на проверката - 12.04.2017г. жалбоподателят „ВиК“ ЕООД-гр.Хасково са нямали ново Разрешително за водовземане / а старото отдавна е с изтекъл срок/, т.е водовземането от тръбни кладенци ТК1, ТК2, ТК8, и ТК9 се е извършвало без Разрешително за водовземане.

Така ЕООД е нарушило задължението си по чл.44 ал.1 от ЗВодите.

Съгласно чл.200 ал.1 т.1 б.“в“ от ЗВодите наказва се с глоба, съответно имуществена санкция, освен ако не подлежи на по-тежко наказание, физическото или юридическото лице, което ползва води без необходимото за това основание или в отклонение на предвидените условия в разрешителното или договора - с количество от 10 л на секунда до 100 л на секунда - от 1000 лв. до 10 000 лв.

В конкретният случай експлоатационният дебит на тръбните кладенци е както следва – за ТК1 – 4 л/сек., за ТК2, ТК8 и ТК9 – по 3 л/сек.

Общо 4-те тръбни кладенеца водовземат по 13 л/сек. и попадат точно в хипотезата на чл.200 ал.1 т.1 б.“в“ от ЗВодите.

Санкционният текст е правилно определен от АНО. На ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв., който е минималния, предвиден в закона размер. Това означава, че АНО е обсъдил отговорността на „ВиК“ ЕООД – гр.Хасково при пълен превес на смекчаващите отговорността обстоятелства. Това е най-благоприятния за жалбоподателя вариант. Няма как съда да определи по-леко по вид или размер наказание.

Два довода в жалбата си струва да бъдат обсъдени.

Първо - за дебита на тръбните кладенци.

Да. Нямало е водомери на кладенците. Но както се установява по делото експлоатационният дебит на всеки тръбен кладенец е бил посочен и така е бил установен от АНО. След това в НП е посочен дебита на всеки кладенец и така НП е мотивирано по отношение приложението на точно буква „в“ на чл.200 ал.1 т.1 от ЗВодите, защото се установява, че общият дебит на 4-те работещи тръбни кладенеца е 13 л/сек.

Второ - за приложението на давността по чл.34 ал.2 от ЗАНН.

Всъщност сроковете по чл.34 от ЗАНН са давностни, а не преклузивни, както изрично бе предвидено в тълкувателното решение. Срокът по чл.34 ал.2 от ЗАНН също е давностен.

Твърдението в жалбата е, че всъщност АНО от много години е знаел за извършването на нарушението, но не предприел нищо и така изтекъл срока по чл.34 ал.2 от ЗАНН.

Това твърдение е недоказано по делото.

Дали е знаел или не АНО за обстоятелството, че Разрешително №0564/03.10.2001г. е изтекло не бе доказано от жалбоподателя безсъмнено. Обстоятелството, че в годините АНО е извършвал други проверки на „ВиК“ ЕООД-Хасково / например във връзка с декларациите по чл.194 от ЗВодите/ не доказва със сигурност, че органът е бил наясно с изтичането на срока на Разрешително №0564/03.10.2001г., най-малкото защото тези проверки са били тематични – насочени в определен аспект от дейността на ЕООД, а не комплексни – на цялостната дейност – та да се установи и за нарушението по чл.44 ал.1 от ЗВодите.

Освен това следва да се има в предвид, че нарушението по чл.44 ал.1 от ЗВодите спада в категорията на т.нар.“продължени административни нарушения“. То обичайно се осъществява в един по-продължителен период от време, чрез бездействие / или комбинация от бездействие и действие – както в случая/, при което деецът непрекъснато осъществява състава на нарушението – до прекъсване на трайното състояние на нарушение, което се създава.

В конкретния случай най-вероятно нарушението по чл.44 ал.1 от ЗВодите е било извършено от „ВиК“ ЕООД – гр.Хасково в периода от 06.2004г. / когато е изтекъл срока на Разрешителното от 2001г./ - до 12.04.2017г./ датата на поверката и установяване на водоползването и  нарушението/.

Това ще бъде така, ако може да се докаже, че през целия този период е имало водоползване от 4-те ТК / защото през целия период разрешително няма/, което е доста трудно.

Но тъй като е сигурно водоползването само на датата на проверката – 12.04.2017г. / и липсата на разрешително/ – за това и АНО е приел, че тогава е извършено нарушението.

Давностен срок обаче по чл.34 ал.2 от ЗАНН няма изтекъл.

В заключение съдът намира, че при съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление няма процесуални нарушения от категорията на съществените, които да налагат отмяна на последното.

                    Предвид изложеното, съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

 

                     ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №80/08.06.2017г. на Директор на Басейнова дирекция „Източно-беломорски район“, с което за нарушение на чл.44 ал.1 от ЗВодите и на осн.чл.200 ал.1 т.1 б.“в“ от ЗВодите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.Хасково е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.

 

                     Решението подлежи на касационно обжалване пред ХАС, в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                    Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.