Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер         294                              09.11.2017г.                             град Хасково

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Хасковският Районен съд                                                             наказателен състав

На шести ноември                                 през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав :

                                      Председател: Мартин Кючуков                     

Секретар Велислава Ангелова

Прокурор

като разгледа докладваното от Съдията

а.н. дело 849 по описа за 2017 година

                      Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление №17-1253-000597/30.06.2017г. на Началник група Сектор „ПП“ към ОД-МВР-Хасково, с което за нарушение по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП и съответно на осн.чл.174 ал.1 т.2 от ЗДвП на М. Г.К. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1 000 лв., както и наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 12 месеца.

Недоволен от така наложените наказания е останал жалбоподателя, поради което обжалва НП в срок. АУАН и НП били неправилни и незаконосъобразни, а наложеното наказание – несправедливо високо по размер. Цитира се фактическата обстановка, отразена в обстоятелствената част на НП. Действително на жалбоподателя бил издаден талон за медицинско изследване, но нямало данни дали такова било проведено. В НП не било описано видимото състояние на водача, както и обясненията, които бил дал за вида и количеството употребен алкохол. Освен това използваното техническо средство „Алкотест Дрегер“ давало известно отклонение при измерването – съответно установеното количество можело да не бъде точно. Поради непосочване на достатъчно обстоятелства около измерването с „Дрегер“-а било допуснато съществено процесуално нарушение по чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН при издаване на НП, което било самостоятелно основание за отмяна. Не били представени доказателства за годността на техническото средство. Липсвали мотиви в НП досежно размера на наложените наказания.

Иска от съда да отмени НП. Алтернативно иска от съда да измени НП, като намали наложените наказания по размер.

Ответникът по жалбата – ОД-МВР-Хасково не оспорват и не изпращат представител.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

На 10.06.2017г., в гр.Хасково, около 22,59 часа, жалбоподателят М. К. управлявал лек автомобил „********“ 1,9 ТДИ с рег.№********по бул.“Съединение“, до магазин „Чочко“, в посока към бул.“Васил Левски“. Бил спрян за проверка от св.Т.П. и св.И.К. – мл.автоконтрольори. Всички документи на МПС били изправни. След това била извършена проверка за употреба на алкохол с Алкотест „Дрегер 7410“ с №0010. При извършеното тестване апаратът отчел употреба на алкохол – а именно – 1,09 промила. Водачът заявил, че бил изпил 2 бири. Бил издаден талон за медицинско изследване №0418003. 

При така установената фактическа обстановка е бил издаден АУАН бл.№008508/10.06.2017г., в който са отразени именно тези констатации – издаден в присъствие на нарушителя и връчен лично.

Въз основа на него е издадено и атакуваното НП.

                     При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

Министерството на вътрешните работи, чрез своите органи е длъжно да осъществява цялостен контрол и kогато се установи, че нарушителят е извършил деянието виновно, наказващият орган издава наказателно постановление, с което налага на нарушителя съответно административно наказание в съответствие с разпоредбата на чл.53 от  ЗАНН.

Жалбоподателят е бил длъжен да не шофира с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 промила. Като е шофирал с концентрация на алкохол в кръвта си от 1,09 промила, установена с Алкотест „Дрегер”, К. е нарушил забраната по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП.

Съдът приема за установено извършването на това административно нарушение.

Във връзка с доводите в жалбата следва да се отбележи следното:

Първо - Използваното техническо средство Алкотест „Дрегер 7410“ с №0010 е било надлежно калибровано, видно от Протокол на Лаборатория за проверка на СИ рег.№3286р-12002/23.03.2017г. Това означава, че точността на извършеното измерване на количеството алкохол в кръвта, по алкохолните пари в издишвания от водача въздух не подлежи на съмнение.

Измерването е точно с калибровано средство за измерване.

Второ - Алкотест „Дрегер 7410 е техническо средство, което се използва от десетилетия за установяване на количество алкохол в кръвта по алкохолните пари в издишвания от водача въздух.

За съвършена прецизност, която защитата желае, следва да се посочи, че със Заповед №8121з-1186/13.09.2017г. този модел Дрегер е одобрен от Министъра на вътрешните работи за извършване на проверки за употреба на алкохол. За още по-голяма и по-съвършена прецизност – и в по-ранния период – със Заповед №1з-789/12.04.2010г. на Министъра на вътрешните работи този модел Дрегер пак е бил одобрен за използване и се е използвал за проверки на употреба на алкохол.

Както съдът отбеляза Алкотест „Дрегер“ се използва от десетилетия за проверки за употреба на алкохол в Република България.

Съгласно чл.174 ал.1 т.2 от ЗДвП наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта, установена с медицинско и химическо изследване и/или с техническо средство, определящо концентрацията на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух – т.2 - над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда включително – за срок от 12 месеца и глоба 1 000 лв.

Както се вижда с искрометна яснота и двата размера са твърди и няма възможност, нито се прави индивидуализация.

Ако са налице условията на чл.174 ал.1 т.2 от ЗДвП се налагат двете определени във фиксиран размер наказания. В такава хипотеза няма мотиви за размер на наказанието, защото АНО няма свобода да определя размер и действа при обвързана администрация – просто налага фиксираното наказание. Няма преценка, няма оперативна самостоятелност при определяне на наказанието нито по вид, нито по размер.

Именно това е сторено в конкретния случай от АНО, като са наложени точно наказанията, предвидени в чл.174 ал.1 т.2 от ЗДвП.

Да наказанията са тежки. Но съдът не може да коментира действащия закон, а само го прилага във вида, в който е.

Dura lex, sed lex.

Доводът в жалбата за контролните точки е несъстоятелен.

Това е така, защото контролни точки в този конкретен случай изобщо не са били отнемани. Това не е предвидено най-напред в самия закон за това нарушение чл.174 ал.1 т.2 от ЗДвП. И на второ място - 39 контролни точки е максималния брой, който има всеки водач на МПС без нарушения, за които се отнемат контролни точки.

Излага се довод в жалбата за нарушаване на чл.3 ал.1 от Наредба №30/2001г. за реда за установяване на употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства /изм и доп./ – следвало да се посочи „видимото състояние на водача”, „обясненията му за вида и количеството употребен алкохол и времето на употребата му”.

Всъщност в НП ясно е посочено, че водачът е заявил, че е изпил 2 бири. Съдът счита, че с това изискването на чл.3 ал.1 от Наредбата е изпълнено. Но дори да не беше, този текст на закона с оглед неговото съдържание, ако и да е бил нарушен, в никакъв случай не води до съществено процесуално нарушение, имащо за последица отмяна на НП.

Не са налице основания за приложени е на чл.28 ал.1 от ЗАНН.

Случаят не е маловажен, а установеното количество алкохол от 1,09 промила е близо до максималния размер от 1,2 промила, след която граница деянието става престъпление по НК.

                     Атакуваното НП се явява правилно и законосъобразно и като такова ще следва да се потвърди.

Предвид изложеното съдът

 

Р Е Ш И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №17-1253-000597/30.06.2017г. на Началник група Сектор „ПП“ към ОД-МВР-Хасково, с което за нарушение по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП и съответно на осн.чл.174 ал.1 т.2 от ЗДвП на М. Г.К. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1 000 лв., както и наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 12 месеца.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред ХАС, в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                                                       Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.