Р Е Ш Е Н И Е

 

309                                      21.11.2017 г.                         град Хасково

         

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Втори наказателен състав,

на осемнадесети октомври две хиляди и седемнадесета година,

в публично съдебно заседание в състав:

 

                                                                                          Съдия:Даниела Николова

 

секретар: Цветелина Станчева

прокурор:

като разгледа докладваното от съдия

АНД 794 по описа на Районен съд - Хасково за 2017 г.

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

          Образувано е по жалба от ЕТ“Жак-Мари Ж.И. ***, срещу Наказателно постановление 26-000418 от 23.05.2017 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”, град Хасково, с което на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда  на жалбоподателя е наложена административна санкция – имуществена санкция в размер на 2000 лева за нарушение по чл. 3 ал.1 т.1 б.“в“ от Наредба 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62 ал.5 от КТ . В подадената жалба се релевират оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на атакуваното с нея наказателно постановление, което било издадено при съществени процесуални нарушения . Оспорват се и констатациите в наказателното постановление, които били неверни, неточни и не описвали точно фактическата обстановка, както и не съответствали помежду си. Моли съда да постанови решение, с което да отмени атакуваното наказателно постановление.       

            Административнонаказващият орган – Директорът на Дирекция „Инспекция по труда”, град Хасково, чрез упълномощения по делото представител – юриск. Грудева оспорва жалбата и в хода по същество развива конкретни съображения за неоснователност на същата. Моли атакуваното наказателно постановление да бъде потвърдено.         

          Жалбата е подадена в законоустановения срок, срещу подлежащ на обжалване акт, от лице, легитимирано да атакува наказателното постановление, поради което е процесуално допустима.

          ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, за да се произнесе по основателността й и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление, намира за установено следното:

          На 04.04.2017 г.по работни места и на 12.04.2017г. по документи  била извършена от св.К.А.К. и св.Г.К.А. ,заемащи длъжността  главен инспектор в  Дирекция „Инспекция по труда” – Хасково  проверка за спазване на КТ и ЗЗБУТ  от страна на   ЕТ„Жак-Мари –Ж.И. ***   . Проверката била извършена по отношение изпълнение на предписания  ,дадени до жалбоподателя с протокол 1623548/06.07.2016г. и в хода на която било констатирано ,че   жалбоподателят, в качеството си на работодател не е изпълнил задължението си чл. 3 ал.1 т.1 б.“в“ от Наредба 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62 ал.5 от КТ ,изд.на основание чл.62 ал.4 от КТ  да изпрати в ТД на НАП  уведомление , съгласно приложение 1 към цитираната наредба в 3-дневен срок от издаване на постановлението по реда на 405а от КТ за обявяване съществуването на трудово правоотношение между ЕТ“Жак-Мари- Ж.И. ***   и М. Т. Е. за длъжността продавач-консултант в стопанисвания от ЕТ обект за хранителни стоки ,намиращ се в гр.Тополовград,ул.“България“ 57. Констатираното  нарушение на трудовото законодателство било обективирано в Протокол за извършена проверка ПР1713552/02.05.2017 г., а след като контролните органи достигнали до извод за допуснато нарушение на  чл. 3 ал.1 т.1 б.“в“ от Наредба 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62 ал.5 от КТ ,изд.на основание чл.62 ал.4 от КТ на 09.05.2017 г., в Д”ИТ”, град Хасково, срещу ЕТ„Жак-Мари –Ж.И. ***     е съставен Акт за установяване на административно нарушение 26 – 000418 от свид. К.А.К..

           Актът за установяване на административно нарушение е съставен в присъствието на представляващия ЕТ Ж.И.С. , който подписал същия лично, като вписал в графата за обяснения или възражения, че не е съгласен с така описаните нарушения. Препис от съставения акт за установяване на административно нарушение е връчен на същата дата срещу подпис на законния представител на  жалбоподателя ЕТ .

          Възражения срещу съставения акта за установяване на административно нарушение не са постъпили допълнително в рамките на законовия срок.

          При издаване на наказателното постановление, административнонаказващият орган е възприел изцяло фактическите констатации, описани в акта за установяване на административно нарушение.

          Изложената  фактическа обстановка е категорично установена от представените по делото писмени доказателства, посочени на съответното място по – горе, както и от показанията на разпитаните в хода на делото свидетели. Съдът кредитира показанията на свидетелите К.К.Г.А.  относно обстоятелствата, изложени в АУАН, свързани с извършване на процесната проверка, както и тези, свързани със съставянето на АУАН като еднопосочни с останалия събран доказателствен материал, поради което ги възприема като достоверни при обосноваване на фактическите си изводи.Съдът кредитира и показанията на разпитаната по искане на жалбоподателя св.М. Е. .

          При така установените факти съдът намира от правна страна следното:

          Съгласно разпоредбата на чл.  3 ал.1 т.1 б.“в“  от Наредба 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62 ал.5 от КТ ,изд.на основание чл.62 ал.4 от КТ уведомлението съгласно приложение 1 се изпраща  в тридневен срок от издаване на постановлението по реда на чл. 405а от Кодекса на труда. По силата на чл. 414 ал. 1 от КТ, работодател, който наруши разпоредбите на трудовото законодателство извън правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв., а в чл. 416, ал. 5 КТ е предвидено, че наказателните постановления се издават от ръководителя на съответния орган по чл. 399, 400 и 401 или от оправомощени от него длъжностни лица съобразно ведомствената принадлежност на актосъставителите.

          В конкретния случай не са допуснати нарушения на чл. 40 от ЗАНН, във връзка със съставянето и връчването на АУАН на законния представител на санкционирания ЕТ. На същия е осигурена възможност да се запознае с неговото съдържание, както и да направи възражения по него, от която възможност лицето се е възползвало при упражняване правото му на защита в пълен предоставен от закона обем. Съставения акт за установяване на административно нарушение  отговаря на изискванията за неговата редовност по чл. 42 от ЗАНН, установяваща необходимите реквизити и конкретно на изискванията на т. 4 от цитираната разпоредба – за описание на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено.Посочени са дата и място на извършване на нарушението,правно квалифицирано и в двата административни акта по чл.3  ал.1 т.1 б.“в“  от Наредба 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62 ал.5 от КТ ,изд.на основание чл.62 ал.4 от КТ  . На следващо място, обжалваното наказателно постановление е издадено от компетентен орган, в кръга на неговите правомощия, спазена е формата и редът за издаването му, а по съдържанието си отговаря на изискванията на чл. 57 от ЗАНН, установяващ изискуемите реквизити.

              В случая, в хода на проведеното административно-наказателно производство, безпротиворечиво е установено ,че на  15.06.2016г.от контролен орган на Д"ИТ"-Хасково е издадено постановление   ,с което на основание чл. 405а, ал. 1 от КТ е обявено съществуването на трудово правоотношение между лицето М. Т.Е. , изпълняващ длъжност "продавач -консултант "в магазин за хранителни стоки ,намиращ се в гр.Тополовград,ул."България" 57  и предприятието  ЕТ"Жак-Мари-Ж.И."  с адрес:г*** , представлявано от Ж.И.С.. В ПОСТП, на основание  чл. 405а, ал. 4 от КТ е предписано и работодателя ЕТ"Жак-Мари-Ж.И. " да предложи на работника М. Т.Е.  сключване на трудов договор, със срок за изпълнение на това предписание - 12.07.2016 г.Постановлението е връчено на ЕТ на 07.07.2016г. ,като  на  същата дата - 07.07.2016 г. е издаден  и Акт за установяване на административно нарушение 26-000402/07.07.2016 г., в който, въз основа на описаната фактическа обстановка, касаеща липсата на трудов договор, сключен в писмена форма с лицето М. Т. Е.  е прието наличието на осъществено административно нарушение по чл. 62, ал. 1 от КТ, във вр. с чл. 1, ал. 2 от КТ. Същевременно с протокол за извършена проверка ПР1623548/06.07.2016 г. на работодателя ЕТ е дадено предписание в срок до 30.07.2016г. да уреди отношенията по предоставяне на работната сила само като трудови,като сключва с наетите работници трудови договори в писмена форма.   В изпълнение на даденото с процесния протокол  предписание, на 22.07.2016 г. ЕТ"Жак-Мари-Ж.С." е сключил трудов договор с лицето М. Т. Е. за длъжността "продавач -консултант" ,като на същата дата  е изпратил  до  НАП уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ, с което е уведомил за сключения с М. Т.  Е. трудов договор 004/22.07.2016 г. Видно от приложената справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ, уведомлението е получено и заверено от ТД на НАП Пловдив на 22.07.2016 г. в 11.19 часа.Въз основа на  АУАН 26-000402/07.07.2016 г. е било издадено НП №26-000402/08.08.2016г. на Директора на Д“ИТ“-Хасково ,с което  ЕТ"Жак-Мари-Ж.С." е санкциониран на основание чл.414 ал.3 от КТ с имуществена санкция от 2000 лв.,чиито размер е намален на 1500 лв. по реда на съдебния контрол с решение по КАНД№143/2016г. по описа на АС-Ямбол.

                В  конкретния случай  ,както актосъставителят ,така и  административнонаказващият орган , при описание на обективните признаци на нарушението по чл.3  ал.1 т.1 б.“в“ от Наредба 5 от 29.12.2002 г. на МТПС, са приели ,че то  е извършено на 12.07.2016 г . , понеже постановлението по чл.405а от КТ е издадено на 07.07.2016 г. и е следвало да бъде изпратено в компетентната ТД на НАП в тридневен срок.  Релевантен за дата на извършеното нарушение е момента, от който започва да тече и съответно изтича срока предвиден нормата на чл. 3, ал.1, т.1 б. "в" от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. и нарушението следва да се счита за извършено на следващия ден, след изтичането на последния срок. В АУАН и НП е посочено, че тридневния срок започва да тече от датата  07.07.2016 г. ,като  уведомлението следвало да бъде подадено в тридневен срок, считано от дата на издаването на постановлението по чл. 405а КТ и затова нарушението е извършено на 12.07.2016г. Отнесен към настоящия казус  този 3-дневен срок за изпращане на уведомлението по чл.62 ал.5 от КТ  обаче  е следвало да тече от  15.06.2016г., когато е издадено процесното постановление по чл.405а от КТ ,а не от 07.07.2016г.,когато  фактически е връчено на жалбоподателя,което   води до  необоснованост на възприетата   дата, на която органът претендира, че процесното  нарушение  е  осъществено. С други думи  сочената  в АУАН и НП като дата  на нарушението  се явява необоснована и   води до извод за недоказаност на обвинителната теза, че към 12.07.2016г.  е налице извършено нарушение на  чл.3 ал.1 т.1 б.“в“ от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. на МТПС,  от  жалбоподателя. Непосочването точно и изчерпателно на обстоятелствата, при който е извършено нарушение и съответно датата на извършване на последното както в АУАН и НП, препятстват възможността нарушителя да разбере, в какво точно нарушение е обвинен и съответно как да организира защитата си. Така допуснатото  в рамките на административно-наказателното производство нарушение е съществено, тъй като засяга правната сфера на наказаното лице и правото му да узнае фактическите и правни рамки на административното обвинение.

                Нарушението вменено на жалбоподателя е подведено под нормата на чл. чл.3 ал.1 т.1 б.“в“ от  Наредба 5 от 29.12.2002 г. на МТПС, за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал.5 от Кодекса на труда,  издадена от министъра на труда и социалната политика на основание чл. 62, ал.5 от КТ/предишна ал.4/ и съответно е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен. Тази наредба  урежда  данните, които следва да се съдържат в уведомлението, т.е. неговото съдържание в различните хипотези, образците на уведомленията - приложения 1 и 5 към наредбата, редът и начинът за неговото изпращане, сроковете, в които следва да се подадат съответните уведомления в различните хипотези, регламентирани в чл. 3 от същата наредба и пр.Т.е. Наредбата  въвежда определени конкретни задължения за работодателя,някои от които   са различни и отделни от задълженията на същия, разписани в съответните текстове на нормативния акт от по-висока степен, за прилагането на които тя е издадена.

По принцип  престирането на работна сила без трудов договор по чл. 62, ал.1 КТ, в нарушение на чл. 1, ал.2 КТ,за което жалбоподателят е санкциониран  с влязло в сила НП  поради интензивността си поглъща неспазването на вторичните изисквания във връзка с изпращане на уведомлението  по чл. 62 ал.3  КТ. Съответно в подобна хипотеза наказуемо е само нарушението по чл. 62, ал.1 КТ, не и акцесорно произтичащите от него  нарушения по чл.62 ал.3 КТ или чл. 63, ал.1 и 2 КТ. Всеки друг подход според съда  би довел до неприемливия резултат престирането на труд по фактическо трудово правоотношение, чието съществуване е обявено с постановление по чл. 405а, ал.1 КТ, да се санкционира веднъж по чл. 414, ал.3 КТ вр. чл. 62, ал.1 КТ за липса на сключен писмен трудов договор и  втори път  по чл. 414, ал.1 КТ за неспазване на срока за изпращане на уведомление в предписания от чл.3 ал.1 т.1 б.“в“  от Наредба № 5 на министъра на труда и социалната политика от 2002 г.случай. Според  настоящият  състав  на съда   жалбоподателят  не може да носи административно-наказателна отговорност за  нарушение на нормата на чл.3 ал.1 т.1 б.“в“ от Наредба 5 от 29.12.2002 г. на МТПС, въвеждаща конкретно задължение относно  срока, в който следва да се подаде  уведомление  в  хипотезата на  издадено  постановление  по реда на чл. 405а от Кодекса на труда,защото  макар и след предписания му с постановлението срок по чл.405а ал.4 от КТ е сключил на 22.07.2016г.  трудов договор  със св.М. Е.  и  на същата дата е изпратил уведомление по чл.62 ал.5 от КТ до компетентната НАП.

          Изложеното обосновава извод за незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление, поради допуснатите съществени процесуалния нарушения – основание за неговата отмяна.

          Мотивиран така, съдът

 

Р Е Ш И:

 

          ОТМЕНЯ Наказателно постановление 26-000418 от 23.05.2017 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”, град Хасково, с което на ЕТ“Жак-Мари-Ж.И.“*** на   основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда  на жалбоподателя е наложена административна санкция – имуществена санкция в размер на 2000 лева за нарушение по чл. 3 ал.1 т.1 б.“в“ от Наредба 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62 ал.5 от КТ .

          Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Хасково в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                              Съдия: /п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

 Секретар: Ц.С.