П Р О Т О К О Л

 

 

06.11.2017 година                                                           град Хасково

Хасковски районен съд                                                             І-ви Граждански състав 

На шести ноември                                                          две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                                                                     Председател:  МАРИЯ АНГЕЛОВА

                                                       Съдебни заседатели: 

                                                                                           

 

Секретар: Щиляна Манахилова

Прокурор:…………………..

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

Гр.д. № 2153 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 09,37  часа, на второ четене,

на основание чл.142, ал.1, изр.2 от ГПК, се явиха:

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Въпреки становището на ищеца, съдът намира, че ход на делото в днешното съдебно заседание не следва да бъде даден и производството по делото следва да се прекрати, тъй като български съд не е компетентен да разгледа настоящия правен спор.

Видно от твърденията в исковата молба, подкрепени с убедителни писмени доказателства и според изявлението днес, направено лично от ищцата, ищцата, ответникът и тяхното дете са трайно установени да живеят, работят и учат във Великобритания, считано от 2014г. По делото са представени писмени доказателства, че през учебната 2016/2017г. детето е било ученик в Англия, днес майка му твърди, че от предучилищното си образование и до момента то посещава изцяло училища във Великобритания, представен е договор за наем от 04.03.2017г. за наемането на жилище от страна на ищцата и нейното дете.

При тези данни по делото съдът намира, че не е налице никоя от хипотезите на чл. 3 от Регламент (ЕО) №2201/2003 на Съвета от 27.11.2003г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебните решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който е отменен Регламент (ЕО) №1347/2000, нито е налице някое от изключенията по чл. 6 от същия Регламент, при които хипотези или изключения компетентен би бил български съд. Същевременно, българския съд не може да установи своята компетентност да разгледа предявените искове въз основа на националното си право според чл. 7 от Регламента. В хипотеза като настоящата и на основание чл. 17 от същия Регламент, сезираният съд в държавата-членка, какъвто е настоящият, служебно следва да провери компетентността си да разгледа заведеното дело и в случай, че компетентността принадлежи на съд на друга държава-членка по силата на Регламента, съдът следва служебно да прогласи, че не е компетентен да разгледа спора. По правилата на цитирания Регламент, при обичайно местопребиваване на съпрузите и на тяхното дете във Великобритания, компетентен да разгледа предявените обективно съединени искове е съответно местнокомпетентният съд във Великобритания. Ето защо настоящият съд намира, че не е компетентен да разгледа настоящия спор и производството по делото следва да се прекрати, като международно неподведомствено на българския съд.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :  №1389

ПРОГЛАСЯВА, че Районен съд – Хасково не е компетентен да разгледа и реши гр. дело №2153/2017г. на Районен съд – Хасково.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №2153/2017г. на Районен съд – Хасково, като международно неподведомствено на български съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок пред ОС - Хасково, който за ищцата тече от днес, а за ответника считано от съобщаването му.

Заседанието приключи в 09,44 часа.

Протоколът се изготви на 06.11.2017г.

 

 

 

Районен съдия:/п/ не се чете

     

 

 

Секретар:/п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

 

 

Секретар:Щ.М.