Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

  743 / 29.11.2017 година, гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковският районен съд Първи граждански състав

На двадесети ноември през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

                                                                Председател : Мария Ангелова

                                                                    Членове :  

                                                                    Съдебни заседатели:      

Секретар Ваня Кирева

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Мария Ангелова

Гражданско дело номер 2626 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

          Мотивиран така, съдът

Р Е Ш И :

         

ПРЕКРАТЯВА сключения на 10.05.2014 г. в гр. Х. граждански брак между Я.П.Х. с ЕГН ********** ***; и Б.К.Х. с ЕГН ********** ***; при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Б.К.Х. с ЕГН ********** и тя става изключителен собственик на следния недвижим имот, придобит през време на брака, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.709.22.2.80, попадащ в сграда № 2, в поземлен имот с идентификатор 77195.709.22, по КК и КР на гр. Хасково, одобрени със заповед РД-18-63/05.10.2006 г. на ИД на АК, находящ се на административен адрес гр. Хасково, ж.к. „****” № ** вх.* ет.** ап.**; с площ на обекта 59,53 кв.м., с предназначение на обекта – жилище, апартамент, на едно ниво, при съседни обекти – на същия етаж 77195.709.22.2.79 и 77195.709.22.2.81, под обекта 77195.709.22.2.68, над обекта - 77195.709.22.2.92, заедно с прилежащото избено помещение № 80 с площ от 2,51 кв.м., при граници по документ за собственост – от две страни коридор и избено помещение № 20; ведно с 1,025% ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху поземления имот; със стойност на дела от 18 870,10 лв.

ДОПУСКА ПРОМЯНА във фамилното име на Б.К.Х. с ЕГН **********, която след прекратяването на брака следва да носи предбрачното си фамилно име – Х.

          Съпрузите нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки; движимите вещи са си поделили доброволно и нямат взаимни претенции от имуществен характер; след прекратяването на брака никой от тях няма да плаща месечна издръжка на другия; всички деловодни разноски ще се заплатят от мъжа.

ОСЪЖДА Я.П.Х. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд - Хасково държавна такса по допускането на развода в размер на 40 лева, както и държавна такса в размер на 377,40 лева върху стойността на поставения в дял имот; а в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на сумите - и държавна такса в размер от 5 лева.

          Решението не подлежи на обжалване.

 

СЪДИЯ :/п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар:В.К.