Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

  745 / 29.11.2017 година, гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковският районен съд Първи граждански състав

На двадесети ноември през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

                                                                Председател : Мария Ангелова

                                                                    Членове :  

                                                                    Съдебни заседатели:      

Секретар Ваня Кирева

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Мария Ангелова

Гражданско дело номер 2532 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                ****************************************************************************************************************

          Мотивиран така, съдът

 

Р Е Ш И :

         

 

ПРЕКРАТЯВА сключения на 24.09.2005 г. в гр. Хасково граждански брак между Т.Н.А. с ЕГН ********** ***; и Д.К.А. с ЕГН ********** ***; при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ на Т.Н.А. с ЕГН ********** упражняването на родителските права върху роденото от брака дете К. Д. А. с ЕГН ********** и ОПРЕДЕЛЯ за местоживеене на детето – местоживеенето на майката, понастоящем в гр. Х., ул. ********************* който апартамент е собствен на детето, с учредено право на ползване на майката; с право на бащата Д.К.А. с ЕГН ********** да вижда и взема детето при себе си – всяка втора и четвърта седмица от месеца от 17 ч. в петък до 18 ч. в неделя на същата седмица; както и по един месец през годината, когато майката не ползва годишен отпуск; със задължение на бащата да връща детето на майката, след изтичане на така определеното време.

ОСЪЖДА Д.К.А. с ЕГН ********** да заплаща на Т.Н.А. с ЕГН **********, като майка и законен представител на детето К. Д. А. с ЕГН ********** - месечна издръжка в размер от 115 лева, считано от 29.11.2017 г. /датата на влизане в сила на решението/ до настъпването на законни причини за изменението или прекратяването й; ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане; като издръжката е дължима до 10-то число на всеки календарен месец.

ПРЕДОСТАВЯ на Т.Н.А. с ЕГН ********** ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Х., ул. ************; което е нейна собственост и се състои от една стая, кухня и сервизни помещения.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Д.К.А. с ЕГН ********** и той става изключителен собственик на придобитите през време на брака недвижими имоти, а именно:

-         поземлен имот с идентификатор 77195.706.53 по КК и КР на гр. Хасково, одобрени със заповед № РД-18-63/05.10.2006 г. на ИД на АК, находящ се в гр. Хасково, местност „Куба I”; с площ на имота 919 кв.м., с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10 м, със стар идентификатор – имот пл. № 112, при съседни имоти - 77195.706.55, 77195.706.402, 77195.706.54, 77195.706.50 и 77195.706.52; с данъчна оценка от 16 988,60 лв.; и

-         поземлен имот с идентификатор 77195.706.46 по КК и КР на гр. Хасково, одобрени със заповед № РД-18-63/05.10.2006 г. на ИД на АК, находящ се в гр. Хасково, местност „Куба I”; с площ на имота по скица 513 кв.м., с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10 м, който имот е с номер по предходен план по скица - № 602, при граници на имота - 77195.706.45, 77195.706.51, 77195.706.50, 77195.706.47 и 77195.706.401; като описаният имот по документ за собственост представлява имот с кадастрален № 110А по плана на местност „Куба I”, Хасковско землище, одобрен със заповед № 969/1988 г., с площ от 500 кв.м.; с данъчна оценка от 9 483,30 лв.;

със стойност на целия му дял от 17 471,90 лева.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Т.Н.А. с ЕГН ********** и тя става изключителен собственик на придобитото през време на брака МПС, а именно - лек автомобил марка „Ситроен Ц 3” с рег. № Х **** ВХ, рама № *********, двигател № FHU10FX6D3170095, бензин, бежов металик; със застрахователна стойност от 1 500 лв.

За уравняване на дяловете, Д.К.А. с ЕГН ********** е заплатил на Т.Н.А. с ЕГН ********** сумата от 9 000 лева, при което нейният дял възлиза на стойност от общо 10 500 лв.

След прекратяването на брака, съпрузите не си дължат издръжка един на друг.

След прекратяването на брака, Т.Н.А. с ЕГН ********** продължава да носи брачното си фамилно име А..

Съпрузите нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки и влогове, а движимите вещи са поделени извънсъдебно помежду им и нямат взаимни претенции от имуществен характер.

Съпрузите заявяват, че споразумението им урежда всички лични и имуществени отношения, произтичащи от прекратяването на брака им и че за в бъдеще няма да имат никакви претенции един към друг.

          ОСЪЖДА Т.Н.А. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд - Хасково държавна такса по допускането на развода в размер на 20 лева, както и държавна такса върху стойността на дела й в размер на 210 лева, а в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на сумите - и държавна такса в размер от 5 лева.

ОСЪЖДА Д.К.А. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд - Хасково държавна такса по допускането на развода в размер на 20 лева; държавна такса върху стойността на дела му в размер на 349,44 лева; държавна такса върху определения размер на издръжката за детето, възлизаща на сумата от 82,80 лева; а в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на сумите - и държавна такса в размер от 5 лева.

          Решението не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ :/п/ не се чете.

 

                              Вярно с оригинала!

 

                              Секретар: Д.С.