Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

726/24.11.2017 година, град Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на тринадесети ноември две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                    Председател: Петър Вунов      

 

секретар: Щиляна Манахилова

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело номер 2522 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

       :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД сключения на 13.10.2011 г. в Турция, Зейтинбурну граждански брак между Л.Г.М., ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адреса***, к. 11 - адв. Таня Чалъкова, и М.М.М., ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:*** адв. Веска Запрянова, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

1. Упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака малолетно дете Л. М.М., ЕГН ********** се предоставя на майката Л.Г.М., ЕГН **********, с право на бащата М.М.М., ЕГН **********, да го вижда и взема при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10 часа до 18 часа, без преспиване, както и 15 дни през лятото, когато майката Л.Г.М., ЕГН ********** не ползва годишния си платен отпуск, със задължение да й го връща.

2. Местоживеенето на роденото от брака малолетно дете Л. М.М., ЕГН ********** ще бъде при майката Л.Г.М., ЕГН ********** ***. Бащата М.М.М., ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:*** адв. Веска Запрянова, се задължава да заплаща на малолетното им дете Л. М.М., ЕГН **********, чрез Л.Г.М., ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адреса***, к. 11 - адв. Таня Чалъкова, като нейна майка и законен представител, месечна издръжка в размер на 150 лева, считано от 13.05.2017 г. до настъпване на законни пречки за плащането й, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

4. Страните не притежават семейно жилище.

5. Страните не си дължат за в бъдеще издръжка един на друг.

6. След развода Л.Г.М., ЕГН ********** ще носи предбрачното си фамилно име – Я..

ОСЪЖДА Л.Г.М., ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адреса***, к. 11 - адв. Таня Чалъкова, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 20,00 лв., представляваща дължима държавна такса по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

ОСЪЖДА М.М.М., ЕГН **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:*** адв. Веска Запрянова, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 128,00 лв., представляваща дължими държавни такси по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

  СЪДИЯ:/п/

 

                /Петър Вунов/

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Щ.М.