Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 716/ 20.11.2017 година, гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковският районен съд Първи граждански състав

На тринадесети ноември през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

                                                                Председател : Мария Ангелова

                                                                    Членове :  

                                                                    Съдебни заседатели:      

Секретар Веселина Красева

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Мария Ангелова

Гражданско дело номер 2402 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е с правно основание чл. 50 от СК и е образувано по молба на П.К.П. с ЕГН ********** и П.Х.П. с ЕГН **********,***.

          Молителите твърдят, че са съпрузи, като сключили граждански брак на 11.03.1995 г., който желаели да прекратят по взаимно сериозно и непоколебимо съгласие, като постигнали споразумение по чл.51 от СК относно личните и имуществените си отношения. Ето защо, молителите искат, съдът да постанови решение, с което да прекрати брака им по взаимно съгласие, като утвърди постигнатото помежду им споразумение. В съдебно заседание и двамата молители се явяват лично, а молителката и с пълномощник, като заявяват, че сериозно и непоколебимо са решили, бракът помежду им да бъде прекратен, като се одобри второто представено от тях споразумение пред съда, което уреждало всички техни лични и имуществени взаимоотношения.

          Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, достига до следните правни изводи по основателността на молбата:

          Видно от удостоверение за сключен граждански брак серия ГБ 92 № 015501, издадено на 11.03.1995 г. от ОНС Варна, въз основа на акт за граждански брак № 215/ 11.03.1995 г., молителите са сключили граждански брак на 11.03.1995 г. в гр. Варна. Молителката е била с предбрачно фамилно име Р., а при сключването на брака е приела фамилното име на съпруга си П.. Те са родителите на непълнолетната К. П.П. с ЕГН **********, родена на *** г. в гр. Варна, видно от удостоверение за раждане серия УС-0 № 447918, издадено на 29.06.2001 г. от Община Варна, въз основа на акт за раждане № III-390/29.06.2001 г. По делото се представи свидетелство за регистрация част І № 004969129/21.09.2011 г. относно лек автомобил марка „**********”, с рег. № *******, рама № ****************, двигател № **********, бензин, светло сив металик. За негов собственик е посочен молителят в настоящото производство. Застрахователната стойност на това МПС е в размер на 1 500 лв., видно от удостоверение изх. № 260-098/04.10.2017 г. на ЗАД „Алианц България” – ГП Хасково. Гражданството, гражданското, семейно и имотно състояние на молителите се установява и от представени на тяхно име декларации от 21.09.2017 г. и от 20.09.2017 г.

Молителите са постигнали сериозно и непоколебимо по смисъла на чл. 50 от СК взаимно съгласие за прекратяването на брака си, при което подробно са обсъдили последиците от това и са стигнали до извода, че не е налице никаква възможност за заздравяването му. Съгласието и решението за прекратяване на брака са изразени както в молбата до съда, така и лично в съдебно заседание. При това положение съдът счита, че запазването на този брак не е в интерес нито на самите молители и на тяхното дете, нито на обществото, поради което същият следва да бъде прекратен, без да се издирват мотивите на страните за това. Постигнатото второ споразумение по чл.51 от СК, урежда изцяло личните и имуществените отношения между страните, не противоречи на закона и на интересите на непълнолетното им дете, и следва да бъде утвърдено.

Окончателната държавна такса по допускането на развода от 40 лв., предвид чл.6 т.3 от Тарифата за ДТ, които се събират от съдилищата по ГПК - следва да се подели поравно между молителите, които следва да я заплатят по сметка на ХРС. По същата сметка молителят следва да заплати и държавна такса от 30 лв. по чл.7 т.1, вр. чл.1 от Тарифата върху стойността на поставената му в дял вещ; както и държавна такса по чл.7 т.2 от Тарифата върху определения размер на издръжката за детето, възлизаща на сумата от 216 лв. В случай на служебно издаване на изпълнителни листове за събиране на сумите, всеки от молителите следва да заплати и държавни такси в размери на по 5 лева за всеки от тях.

          Мотивиран така, съдът

 

Р Е Ш И :

         

 

ПРЕКРАТЯВА сключения на 11.03.1995 г. в гр. Варна граждански брак между П.К.П. с ЕГН ********** и П.Х.П. с ЕГН **********,***; при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ на П.К.П. с ЕГН ********** упражняването на родителските права върху роденото от брака дете К. П.П. с ЕГН ********** и ОПРЕДЕЛЯ за местоживеене на детето – местоживеенето на майката, понастоящем в **********************; с право на бащата П.Х.П. с ЕГН ********** да вижда и взема детето при себе си, когато е в Република България, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 8 часа в събота до 20 часа в неделя, с преспиване, както и един месец през лятната ваканция.

ОСЪЖДА П.Х.П. с ЕГН ********** да заплаща на К. П.П. с ЕГН **********, действаща със съгласието на майка си П.К.П. с ЕГН **********, месечна издръжка в размер от 300 лева, платима на 1-во число от съответния месец по банков път, считано от 01.09.2017 г.; ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до датата на окончателното изплащане; до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката.

ПРЕДОСТАВЯ на П.К.П. с ЕГН ********** ползването на семейното жилище, находящо се в **************************; което е собствено на нея, на майка й М. Ц. Р. и на сестра й Ю.К. А..

Съпрузите не притежават недвижими имоти, придобити по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на П.Х.П. с ЕГН ********** и той става изключителен собственик на придобитото по време на брака МПС: лек автомобил марка „**********”, с рег. № *******, рама № ******************, двигател № **********, бензин, светло сив металик; със застрахователна стойност от 1 500 лв., като няма да дължи сума за уравнение на дяловете.

Съпрузите ще поделят извънсъдебно всички други движими вещи, придобити по време на брака им, и няма да имат претенции един към друг.

Съпрузите се споразумяват, че П.Х.П. с ЕГН ********** поема изплащането на задълженията по банковия кредит, считано от датата на подписване на споразумението им – 21.09.2017 г., възникнали по договор за потребителски кредит № 25443/25.03.2013 г., сключен с „Алианц Банк България“ АД, за кредит в размер на 16 000 лв. за срок до 15.03.2021 г., по който кредитополучатели са двамата съпрузи. В случай, че той не изпълнява задължението си по договора за кредит, предмет на това споразумение, и в резултат на това започне изплащането на кредита от П.К.П. с ЕГН **********, П.Х.П. с ЕГН ********** дължи връщането на пълния размер на изплатеното от нея, ведно със законната лихва за просрочие от датата на падежа до датата на изплащането им. Същото се отнася и в случаите, когато банката – кредитор насочи принудителното изпълнение за този дълг по отношение на имоти – лична собственост на П.К.П. с ЕГН **********, като в този случай П.Х.П. с ЕГН ********** дължи възстановяване на съответната стойност на имуществото, към което е насочено изпълнението. Във вътрешните отношения между страните по споразумението, в качеството им на солидарни длъжници по посочения договор за банков кредит, те се споразумяват, че през времето на погасяване на задължението до окончателното му изплащане - П.К.П. с ЕГН ********** ще изплаща по банков път /сметка IBAN: ***, BIC: ***, в банка „Алианц Банк България“ АД/ на П.Х.П. с ЕГН ********** ежемесечно сума, равняваща се на 35% от вноската за съответния месец, дължима към банката, определена съгласно погасителния план към договора. При неизпълнение на така описаното задължение от нейна страна, П.Х.П. с ЕГН ********** ще се счита за необвързан с посоченото по-горе негово задължение да възстанови всичко изплатено от П.К.П. с ЕГН **********, а именно – главница, лихви и разноски, при евентуално пълно или частично погасяване или принудително изпълнение по повод банковия кредит. При промяна на банковата сметка, П.Х.П. с ЕГН **********  се задължава да информира П.К.П. с ЕГН ********** за това своевременно.

След прекратяването на брака, П.К.П. с ЕГН ********** ЩЕ ЗАПАЗИ фамилното си име П..

Разноските по делото остават за сметка на този, който ги е направил, а присъдената от съда с решението държавна такса се поема поравно, с изключение на държавните такси за издръжката и за поставената в дял вещ, които се дължат изцяло от мъжа.

ОСЪЖДА П.Х.П. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд - Хасково държавна такса по допускането на развода в размер на 20 лева, държавна такса върху определената издръжка в размер на 216 лева и държавна такса върху стойността на поставената му в дял вещ в размер на 30 лева; а в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събирането им – и държавна такса в размер на 5 лева.

ОСЪЖДА П.К.П. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд - Хасково държавна такса по допускането на развода в размер на 20 лева; а в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събирането й – и държавна такса в размер на 5 лева.

          Решението не подлежи на обжалване.

 

СЪДИЯ : /п/ не се чете.

 Вярно  с оригинала!

Секретар: Ц.С.