Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

  751 / 29.11.2017 година, гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковският районен съд Първи граждански състав

На двадесет и седми ноември през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

                                                                Председател : Мария Ангелова

                                                                    Членове :  

                                                                    Съдебни заседатели:      

Секретар Елена Стефанова

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Мария Ангелова

Гражданско дело номер 2155 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

       ********************************************************************************************************

Мотивиран така и на основание чл. 237 ал.1 и 2 от ГПК, съдът

 

 

 

Р Е Ш И:

           

 

 

ИЗМЕНЯ мерките относно упражняването на родителските права, постановени с влязло в сила на 02.03.2012 г. решение № 171/02.03.2012 г. по гр. дело № 283/2012 г. на РС-Хасково, и ОПРЕДЕЛЯ нови такива, а именно:

ПРЕДОСТАВЯ на К.С.К. с ЕГН ********** ***; упражняването на родителските права над детето С.К.К. с ЕГН ********** и ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето при баща му – понастоящем на посочения адрес; с право на майката Я.И.Д. с ЕГН ********** ***; с настоящ адрес ***; да вижда и взема детето при себе си – всеки първи и трети петък, събота и неделя от 18 часа в петък до 20 часа в неделя с преспиване, както и един месец през лятото, когато бащата не ползва платения си годишен отпуск; със задължение на майката да връща детето при бащата след изтичане на така определеното време.

ОСЪЖДА Я.И.Д. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАЩА на К.С.К. с ЕГН **********, като баща и законен представител на С.К. К. с ЕГН **********; месечна издръжка в размер на 115 лева, считано от 29.11.2017 г. /датата на постановяване на решението/ до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването й, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа на същата до окончателното й изплащане; с падеж до 10-то число на месеца, за който се дължи издръжката.

ОСЪЖДА Я.И.Д. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на К.С.К. с ЕГН ********** сумата от общо 430 лева, представляваща деловодни разноски.

ОСЪЖДА Я.И.Д. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС-Хасково държавна такса за присъдената издръжка в размер на 165,60 лева, а в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събирането й - и държавна такса в размер на 5 лева.

Допуска предварително изпълнение на решението, в частта на определената издръжка.

           Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Хасково в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

 

 

СЪДИЯ : /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.