Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 679

09.11.2017 година, гр.Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                Трети граждански състав

на десети октомври през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                               Съдия : Нели Иванова      

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело2031 по описа за 2017г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

**************************************************************************************************************************************************************************************************************

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА сключения на 04.09.2010г. в гр.Хасково граждански брак между Д.К.Х. с ЕГН:********** и Х.Ю.Х. с ЕГН:**********, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

         УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

         ПРЕДОСТАВЯ на майката Д.К.Х. с ЕГН:********** упражняването на родителските права по отношение на детето Д. Х.Х. с ЕГН:**********. 

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Д. Х.Х. с ЕГН:********** при майката Д.К.Х. с ЕГН:********** на адрес ***, като детето ще следва нейното местоживеене в бъдеще в случай на промяна.

         ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата Х.Ю.Х. с ЕГН:********** с детето Д. Х.Х. с ЕГН:********** с право да вижда и взема детето при себе си със задължение да го връща на майката след изтичане на определеното време, както следва : всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10ч. в събота до 18ч. в неделя с едно преспиване; 30 дни през лятото /м.юли и м.август/, разделени на два пъти по 15 дни, което не съвпадат с платения годишен отпуск на майката, като точното време се уточнява по споразумение на двамата родители; през дните на Коледните празници – 24-ти; 25-ти и 26-ти декември всяка нечетна година от 10ч. на 24.12. до 18ч. на 26.12. с две преспивания; през Новогодишните празници – 30-ти и 31-ви декември всяка четна година и 1-ви януари на следващата нечетна година от 10ч. на 30.12. до 18ч. на 01.01. с две преспивания; през Великденските празници всяка нечетна година от 10ч. на Разпети петък до 18ч. на първия ден след Великден с две преспивания; всяка година по време на религиозните празници Рамазан байрям и Курбан байрям от 9ч. на първия ден до 11ч. на втория ден с преспиване.   

ОСЪЖДА Х.Ю.Х. с ЕГН:********** да заплаща на Д.К.Х. с ЕГН:**********, като майка и законен представител на малолетното дете Д. Х.Х. с ЕГН:**********, месечна издръжка в размер на 150лв., платима до 10-то число всеки месец, считано от 01.08.2017г. до настъпване на законна причина за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане.

Молителите не си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака.

След прекратяване на брака молителката Д.К.Х. с ЕГН:********** ще носи пребрачното си фамилно име – П..

Разноските по делото ще бъдат заплатени от молителите, както са направени.

         ОСЪЖДА Д.К.Х. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 20лв.

         ОСЪЖДА Х.Ю.Х. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер общо на 128лв.

         Решението не подлежи на обжалване.

        

 

                                              СЪДИЯ:/п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.К.