Р Е Ш Е Н И Е

                                                           24.11.2017г.                                       гр. Хасково

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Хасковския  районен  съд                                                                        гражданска колегия 

На двадесет и пети октомври                                       двехиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                  Районен съдия: Васил Панайотов                                           

Секретар: Гергана Докузлиева

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 2490 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е делбено във връзка с претенции по сметки между страните и извършване на делбата.

Предявен е от А.О.М. срещу Д.П.Т. иск с правно основание чл. 74, ал. 2 от ЗС, като твърди, че е извършила през периода от 01.07.2012г. до 01.07.2017г. със свои средства и със знанието и без противопоставянето на ищеца следните строително-монтажни дейности и следните подобрения, описани в 23 точки в молбата. Общата стойност на тези подобрения възлизала на сумата от 9 953,60 лв., като с оглед идеалните части на страните, би следвало ответникът по претенции по сметки да заплати сумата от 3 317,87 лв. Моли да се осъди ответникът да заплати посочената стойност за извършеното подобрение в допуснатия между страните за делба имот. В съдебно заседание ищецът чрез процесуален представител поддържат претенцията си. Прави намаление на иска от сумата от 3317,87 лева на 2445,61 лева.

Ответникът възразява като оспорва извършването на тези строително-монтажни дейности, както и знанието и съгласието си. В писмена защита изразява доводи.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, констатира следното:

С влязло в сила Решение № 221/ 04.04.2017г. е допусната съдебна делба между страните на  ½ ид. ч. от УПИ ІІ-106 в кв. 61 по регулационния план на с. Гледка, общ. Стамболово, одобрен със Заповед № 293/1987 г., ведно с целия първи етаж от двуетажна жилищна сграда от 41 кв. м. и гараж от 30 кв. м.

От разпитаните по делото свидетели и представените по делото писмени доказателства – фактури, се установява, че след смъртта на общия наследодател на страните през 2013 - 2014г., ищецът е извършила ремонтни дейности в имота.

От назначената и изслушана по делото експертиза се установява, че стойността на претендираните подобрения към момента на извършването им през 2014г. възлиза на сумата от 7336,84 лева, а пазарната стойност на имота се е увеличила със сумата от 3387,27 лева.

При така установената фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи:

По претенцията с правно основание чл. 346 ГПК във вр. с чл. 61 ал.2 от ЗЗД.

Искът е частично основателен.

Съгласно ТР 85/68г. на ВС съсобственика, който е извършил подобрения в съсобствения недвижим имот без съгласието на останалите съсобственици, урежда отношенията си с тях по правилата на водене на чужда работа без пълномощие. По същия ред се уреждат и отношенията между държателя, каквото качество ищецът е имал към момента на извършване на ремонта по отношение на частта на ответника. Това е така, тъй като тя е нямала качеството на владелец, добросъвестен или не, а на държател на частите на съсобственика. В този случай съгласно посоченото ТР и практиката на ВКС се присъжда по-малката стойност между увеличената стойност на вещта и действително изразходваните средства. Ищецът в настоящото производство има качеството на владелец на своите части и държател на частите на другия съсобственик. Тя е извършила подобренията без знанието и съгласието на другия съсобственик, или поне по делото не се събраха доказателства за такива. Или, с оглед на изложеното, тя може да претендира подобренията на основание чл. 61 ал.2 от ЗЗД. Разпоредбата на чл. 61 ал.2 от ЗЗД посочва, че ако работата е била предприета и в собствен интерес, заинтересувания отговаря само до размера на обогатяването му. От събраните по делото доказателства – събраните свидетелски показания и писмени доказателства - се установява, че ищецът е извършила част от цитирания ремонт. По делото не се събраха доказателства тя да е извършила дренаж и към кой момент. Св. Б.Б. посочва, че сам е извършил голяма част от СМР в имота, а дренажът е бил направен преди него. Той не уточнява времето и извършителя. Не се събраха и убедителни доказателства за извършване от ищеца на навес пред входа и метална конструкция за асма. Поради изложеното тези претенции следва да се отхвърлят. От св. Б. и И. се установява, че през 2013-2014г. ищецът е извършила останалите СМР, описани в ИМ и от ВЛ. Съдът не кредитира представените Касов бон № 0001620/23.06.2017г., издаден от „Строй Тим” ЕООД с. Гледка; Касов бон № 0001628/26.06.2017г., издаден от „Строй Тим” ЕООД с. Гледка; Касов бон № 0001616/22.06.2017г., издаден от „Строй Тим” ЕООД с. Гледка; Касов бон № 0001615/22.06.2017г., издаден от „Строй Тим” ЕООД с. Гледка; Касов бон № 0001589/17.06.2017г., издаден от „Строй Тим” ЕООД с. Гледка; Касов бон № 0001548/09.06.2017г., издаден от „Строй Тим” ЕООД с. Гледка; Касов бон № 0001568/14.06.2017г., издаден от „Строй Тим” ЕООД с. Гледка; Касов бон № 0001579/15.06.2017г., издаден от „Строй Тим” ЕООД с. Гледка, тъй като същите са с дата след постановяване на решението за делба и не могат да се съотносят към момента на извършване на СМР, описани в ИМ и от свидетелите. Поради изложеното, съдът намира, че искът следва да се уважи до сумата от 808,93 лева, представляваща 1/3 от сумата от 2426,79 лева, с която се доказа по делото, че се увеличила стойността на имота. Искът до пълния предявен размер от 2445,61 лева, като неоснователен и недоказан, следва да се отхвърли. 

 По отношение на направеното искане с правно основание чл. 349 ал.1 и 2 от ГПК.

Съделителят А.О.М. е направила искане по чл. 349 ал.1 и 2 от ГПК, което настоящия състав намира за основателно. То е направено в срока по чл. 349 ал.4 от ГПК - в първо съдебно заседание на 05.07.20173г., по което е даден ход на делото, след допускане на делбата. От заключението по делото се установява, че имотът е неподеляем. На следващо място са налице и предпоставките на чл. 349 ал. 2 ГПК, тъй като делбеният имот има изцяло наследствен характер. На следващо място, по делото не се събраха доказателства молителката да притежава друг имот. Към момента на откриване на наследството, тя е живяла в имота. След като законът формулира изчерпателно условията, на които следва да отговаря заявилият възлагателна претенция съделител, то при факта, че са налице предпоставките и липса на искане за възлагането от другите съделители е основание за уважаване на възлагателната му претенция.

 Предвид изложеното съдът намира, че единствения способ за ликвидиране съсобствеността на допуснатия до делба имот е чрез възлагането му на А.О.М. на основание чл. 349 ал.2 ГПК, като делът на другия съделител се уравни с пари. Съобразно заключението на ВЛ цената на имота  12600 лева. С оглед делът на Д.П.Т. – 1/3 ид.ч., то следва А.О.М. да му заплати сумата от  4200 лева. При тези данни съдът намира, че искането е основателно и следва да се уважи.

 

С оглед изхода на спора по претенции по сметки ответникът Д.П.Т. следва да заплати по сметка на РС – Хасково ДТ върху цената на уважената част от иска в размер на 50.00 лева, а ищецът А.О.М. *** в размер на 65.47 лева върху отхвърлената част по иска с правно основание чл. 61 ал.2 от ЗЗД. Страните не претендират разноски помежду си за претенциите по сметки.

На основание чл. 8 от Тарифа  към Закона за държавните такси страните следва да заплатят по сметка на РС Хасково ДТ съобразно идеалните си части и стойността на дела им от делбената маса от 12600 лева, като Д.П.Т. заплати ДТ – 168 лева, а А.О.М. ДТ в размер на 336 лева.

  Мотивиран от горното, съдът

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА Д.П.Т. ***, ЕГН **********, да заплати на А.О.М. ***, ЕГН **********, и съдебен адрес: ***, офис 9, на основание чл. 61 ал.2 от ЗЗД сумата от 808,93 лева, представляваща 1/3 ид.ч. от направени подобрения през периода  от 01.07.2012г. до 01.07.2017г. – мазилки по стени и тавани, подови замазки, ремонт на ел.инсталация, подово отопление, обзавеждане за баня, облицовка на къща и чешма, замазки на външни площадки, смяна на дограма и интериорни врати, сторени в техен съсобствен недвижим имот: ½ ид. ч. от УПИ ІІ-106 в кв. 61 по регулационния план на с. Гледка, общ. Стамболово, одобрен със Заповед № 293/1987 г., ведно с целия първи етаж от двуетажна жилищна сграда от 41 кв. м. и гараж от 30 кв. м., при квоти: 2/3 за ищеца и 1/3 за ответника, в едно със законната лихва от 05.07.2017г., като искът до пълния предявен размер от 2445,61 лева, като неоснователен и недоказан, ОТХВЪРЛЯ.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на А.О.М. ***, ЕГН **********, и съдебен адрес: ***, офис 9, на основание чл. 349, ал. 2 ГПК следния недвижим имот: ½ ид. ч. от УПИ ІІ-106 в кв. 61 по регулационния план на с. Гледка, общ. Стамболово, одобрен със Заповед № 293/1987 г., ведно с целия първи етаж от двуетажна жилищна сграда от 41 кв. м. и гараж от 30 кв. м.

ОСЪЖДА А.О.М. ***, ЕГН **********, и съдебен адрес: ***, офис 9, да заплати на Д.П.Т. ***, ЕГН **********, за уравнение на дела му сумата от 4200 лева в 6 – месечен срок от влизане на решението в сила ведно със законната лихва от влизане на решението в сила.

Указва на Д.П.Т., че може да впише законна ипотека върху имота до изплащане на размера на задължението.

 ОСЪЖДА Д.П.Т. ***, ЕГН ********** да заплати по сметка на РС – Хасково ДТ върху цената на уважената част от иска с правно основание чл. 61 ал.2 от ЗЗД в размер на 50.00 лева, а ищецът А.О.М. ***, ЕГН **********, и съдебен адрес: ***, офис 9, ДТ по сметка на РС – Хасково в размер на 65.47 лева върху отхвърлената част.

ОСЪЖДА на основание чл. 8 от Тарифа  към Закона за държавните такси да заплатят по сметка на РС Хасково ДТ съобразно идеалните си части и стойността на дела им от делбената маса от 12600 лева, както следва: Д.П.Т. да заплати ДТ – 168 лева, а А.О.М. ДТ в размер на 336 лева.

Решението може да се обжалва пред ОС - Хасково в двуседмичен срок от получаването му.

 

                                                             

                                                                         Районен съдия:/п/

 

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Щ.М.