Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

 673/08.11.2017 година, град Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на двадесет и трети октомври две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                 Председател: Петър Вунов      

секретар: Щиляна Манахилова

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело номер 2355 по описа на съда за 2011 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл. 349, ал. 6  ГПК.

С Решение № 501/27.11.2015 г., постановено по в. гр. д. 639/2015 г. по описа на Окръжен съд - Хасково, в дял на съделителката З.М.Ч. е поставен жилищния имот, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.735.40.1.20 по КК и КР на гр. Хасково, одобрени със заповед № РД-18-63/05.10.2006 г. на ИД на АК, с адрес в гр. Хасково, бул. „България” № 164, вх. Б, ет. 4, ап. 16, намиращ се в сграда № 1, разположена в ПИ с 77195.735.40, с предназначение: жилище – апартамент, на 1 ниво, с посочена в документа площ от 65 кв.м., с прилежащи части - таванско и избено помещения, с 4,94% ид.ч. от 81,24% ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж; при съседни самостоятелни обекти - на същия етаж 77195.735.40.1.19 и 77195.735.40.1.21, под обекта 77195.735.40.1.14, над обекта: няма, при условие, че изплати на другите съделители - К.Д.Ч. и Т.Д.С., за уравнение на дяловете сумата от по 7 275,00 лв. поотделно за всеки  един от тях, ведно със законната лихва, в 6-месечен срок от влизане в сила на решението за възлагане.

Това съдебно решение е влязло в сила на 07.01.2016 г., поради което определеният шестмесечен срок за уравнение на дяловете е изтекъл на 07.07.2016 г.

С молба от 23.08.2017 г. К.Д.Ч. твърди, че З.М.Ч. не му била заплатила сумата, представляваща уравнение на неговия дял, породи което се иска процесният имот да бъде изнесен на публична продан.

З.М.Ч. и Т.Д.С. не изразяват становище по молбата.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в съвкупност, както и доводите на страните, съобразно изискванията на чл. 12 и чл. 235, ал. 2 ГПК, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

По своята същност постъпилото искане касае установяване на фактите на неплащане в законовия срок и приложението на правните последици на закона /така и мотивите към т. 11 на Тълкувателно решение № 1 от 19.05.2004 г. по т. д. № 1/2004 г. на ВКС, ОСГК/.

В настоящия случай не се спори, а и не са ангажирани доказателства съделителят, на който е възложен делбеният жилищен имот - З.М.Ч., да е заплатила на останалите съделители сумите, представляващи уравнение на техните дялове, поради което и съобразно чл. 349, ал. 6  ГПК не е придобила притежаваните от тях идеални части от имота, а същият е останал съсобствен. Ето защо Решение № 501/27.11.2015 г. по в. гр. д. 639/2015 г. по описа на Окръжен съд - Хасково, в частта за възлагането му, е обезсилено по право, което следва да се прогласи от съда в изричен диспозитив на настоящото решение. С обезсилването по право на възлагателното решение се възстановява висящността на делбения процес във фазата по извършването на делбата на този имот. Доколкото не са налице предпоставки за другите способи за извършване на делбата му, процесният имот трябва да бъде изнесен на публична продан, като получената от нея сума бъде разпределена между съделителите съобразно квотите им, което всъщност е било постановено още с Решението № 368/25.06.2015 г. по настоящото дело.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРОГЛАСЯВА ЗА ОБЕЗСИЛЕНО ПО ПРАВО, на основание чл. 349, ал. 6, изр. 2 ГПК, влязлото в сила Решение № 501/27.11.2015 г. по в. гр. д. 639/2015 г. по описа на Окръжен съд - Хасково, в частта, в която в дял на З.М.Ч., ЕГН ********** ***, съдебен адрес:***, офис 3 - адв. М. П,, е поставен следният недвижим имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.735.40.1.20 по КК и КР на гр. Хасково, одобрени със заповед № РД-18-63/05.10.2006 г. на ИД на АК, с адрес в гр. Хасково, бул. „**********” № ***, вх. *, ет. *, ап. **, намиращ се в сграда № 1, разположена в ПИ с 77195.735.40, с предназначение: жилище – апартамент, на 1 ниво, с посочена в документа площ от 65 кв.м., с прилежащи части - таванско и избено помещения, с 4,94% ид.ч. от 81,24% ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж; при съседни самостоятелни обекти - на същия етаж 77195.735.40.1.19 и 77195.735.40.1.21, под обекта 77195.735.40.1.14, над обекта: няма, при условие, че изплати на К.Д. Ч,, ЕГН ********** ***, и на Т.Д.С., ЕГН ********** ***, за уравнение на дяловете сумата от по 7 275, 00 лв. поотделно за всеки  един от тях, ведно със законната лихва, в 6-месечен срок от влизане в сила на решението за възлагане.

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, на основание чл. 349, ал. 6, изр. 2 ГПК, следния допуснат до делба имот, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.735.40.1.20 по КК и КР на гр. Хасково, одобрени със заповед № РД-18-63/05.10.2006 г. на ИД на АК, с адрес в гр. Хасково, бул. „********” № ***, вх. *, ет. *, ап. **, намиращ се в сграда № 1, разположена в ПИ с 77195.735.40, с предназначение: жилище – апартамент, на 1 ниво, с посочена в документа площ от 65 кв.м., с прилежащи части - таванско и избено помещения, с 4,94% ид.ч. от 81,24% ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж; при съседни самостоятелни обекти - на същия етаж 77195.735.40.1.19 и 77195.735.40.1.21, под обекта 77195.735.40.1.14 и над обекта няма, като получените при публичната продан суми да се разпределят между съделителите З.М.Ч., ЕГН ********** ***, съдебен адрес:***, офис 3 - адв. М. П,, К.Д. Ч. ЕГН ********** ***, и Т.Д.С., ЕГН ********** ***, съобразно квотите им, а именно: 4/6 ид.ч. за З.М.Ч. и по 1/6 ид.ч. за К.Д.Ч. и за Т.Д.С..

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                                                                                                  

                                                                                                            СЪДИЯ:

    /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.