ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1398

 06.11.2017г.

            Съдът, като взе предвид, че в определения срок ищецът не е изпълнил разпореждане от 06.10.2017г. да внесе депозит за особен представител на ответника на основание чл. 47 ал. 6 от ГПК, като съобщението е получено на 11.10.2017г. oт процесуален представител, намира, че производството по гр. д. 1869/17г. по описа на ХРС следва да бъде прекратено. Неизпълнение на задължението за внасяне на депозит за особен представител е основание за прекратяване на делото. Действително, то не е нередовност на ИМ, но предвид тълкуването на закона по аналогия, дадено с Тълкувателно решение № 3 от 19.07.2010 г. на ВКС по т. д. № 3/2009 г., ОСГК, докладчик съдията Емануела Балевска, т.3, неизпълнение на указаният на съда е основание за връщане на ИМ и прекратяване на делото, тъй като производството не може да продължи без ОП. В този смисъл и ч.г.р.д. на 843/2012г. на ХОС, О.211/01.04.2013г. по гр.д. 11/2013г. на 4 г.о. на ВКС Водим от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

           

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1869/17г. по описа на Районeн съд – Хасково.

            Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до ищеца.

 

 

Районен съдия : /п/ не се чете

 

                                   В. Панайотов

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.К.