Р Е Ш Е Н И Е №586

11.10.2017г. гр. Хасково

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Хасковски Районен съд четвърти             граждански                               състав

на трети октомври                                               две хиляди и седемнадесета       година в публичното заседание в следния състав:

 

 

СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА                                   

 

Секретаря Диляна Славова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№1942 по описа за  2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

********************************************************************************************************************

            Мотивиран така, съдът

Р   Е  Ш  И  :

            ПРЕКРАТЯВА сключения на 30.09.2006г. в гр.Хасково граждански брак между П.А.П., ЕГН **********, и Д.Г.П., ЕГН **********,***, при постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

            ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕ на децата М. П.П., ЕГН **********, и Т. П.П., ЕГН **********, при майката Д.Г.П., ЕГН **********,***-****

            ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху родените от брака деца М. П.П., ЕГН **********, и Т. П.П., ЕГН **********, на майката Д.Г.П., ЕГН **********, с право на бащата П.А.П., ЕГН **********, да ги вижда и взема при себе си  всяка първа и трета седмица от месеца от 09.00ч. в събота до 18.00ч. в неделя - с преспиване, както и 1 месец през лятото, когато майката не ползва своя платен годишен отпуск, със задължение за бащата да връща децата при майката след изтичане на така определеното време.

            ОСЪЖДА П.А.П., ЕГН **********, да заплаща на Д.Г.П., ЕГН **********, като майка и законен представител, месечна издръжка за детето М. П.П., ЕГН **********, в размер на 130 лева, и за детето Т. П.П., ЕГН **********, в размер на 120 лева, считано от постъпване на искането за развод – 07.08.2017г., до настъпване на причини за изменение или прекратяване на всяка от двете издръжки, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Хасково, *******на Д.Г.П., ЕГН **********.

След прекратяване на брака Д.Г.П., ЕГН **********, ще продължи да носи брачното фамилно име.

Страните нямат претенции един към друг за издръжка между тях и са поделили помежду си  движимите вещи.

ОСЪЖДА П.А.П., ЕГН **********, и Д.Г.П., ЕГН **********, да заплатят в полза на Държавата по бюджетната сметка на съдебната власт окончателна държавна такса за развод 50 лева – по 25 лева всеки от двамата, както и 180 лева – д.т. за определения размер на издръжка.

Решението не подлежи на обжалване.

 

            Съдия:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 680/  гр. Хасково 10.11.2017г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Хасковски Районен съд      четвърти граждански     състав                                                                                                              в закрито заседание на десети ноември

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                     СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА                                      

Секретар

Прокурор

разгледа докладваното от съдията гр.д.№1942 по описа за  2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по чл.247 от ГПК.

            Съдът служебно установи, че при определяне на дължимите разноски по делото е допусната грешка в диспозитива на решението, касаещо изписване името на длъжника на д.т. за определения размер издръжка. В диспозитива на решението е посочено, че двамата заявители дължат по равно обща окончателна такса за развод от 50 лева или всеки по 25 лева. Заедно с това е посочено, че се дължи и д.т. за определения размер издръжка – 180 лева, като с оглед изписването се счита, че тя е дължима също от двамата заявители, вместо да бъде посочено, че е дължима от задължения да плаща издръжката за детето.

            Съдът, като разгледа решението и събраните по делото доказателства установи, че е допусната очевидна фактическа грешка при изписване на името на задълженото лице да заплати д.т. за определения размер издръжка. Последното се установява от постановеното решение, по силата на което П.А.П. е осъден да заплаща мечесчна издръжка за детето Т.. Така именно той следва да заплати и дължимата д.т. при определения размер издръжка.

Предвид изложеното съдът счита, че има явно несъответствие между формираната воля на съда  и нейното външно изразяване и са налице  предпоставките на чл.247 от ГПК за поправяне на очевидна фактическа грешка в решението, постановено по гр.д.№1942/2017г. по описа на Хасковски РС, като на страница 2-ра от решението, предпоследен ред от диспозитива, след изписаното „ …180 лева – д.т. за определения размер на издръжка“ се чете и имената на задълженото за тази д.т. лице, а именно: „която д.т. се дължи от П.А.П., ЕГН **********. 

            Мотивиран от изложеното съдът

РЕШИ  :

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в решението, постановено по гр.д.№1942/2017г. по описа на Хасковски РС, като на страница 2-ра от решението, предпоследен ред от диспозитива, след изписаното „ …180 лева – д.т. за определения размер на издръжка“ се чете и имената на задълженото за тази д.т. лице, а именно: „която д.т. се дължи от П.А.П., ЕГН **********. 

            Решението не подлежи на обжалване.

 

                Съдия: /п/ не се чете.

 

            Вярно с оригинала!

 

            Секертар: Д.С.