Р Е Ш Е Н И Е №748

29.11.2017г. гр. Хасково

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Хасковски Районен съд четвърти граждански                                           състав

на седми ноември                        две хиляди и                седемнадесета               година в публичното заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА                                                           

 

Секретаря Диляна Славова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№1873 по описа за  2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание чл.557, ал.1, т.2, б.А от КЗ /чл.288, ал.12 от КЗ-отм./ – за заплащане на дължими суми по регресен иск за изплатено застрахователно обезщетение.

В исковата молба се твърди, че Гаранционен фонд на основание чл.288, ал.1, т.2, б.А от КЗ изплатил щета №110397/20.04.2011г. обезщетение за имуществени вреди в размер на 1354,48 лева за увредения при ПТП, настъпило на 15.04.2011г., лек автомобил на Н.Й.К.. Произшествието настъпило на път №5005, 3-ти клас, на прелез на километър с.Милево с пострадал автомобил – Фиат Мареа ДК№ Х ****АХ. Гаранционен фонд на основание чл.288, ал.1, т.2, б.А от КЗ изплатил щета №110429/09.05.2011г. обезщетение за имуществени вреди в размер на 955,02 лева за увредения при ПТП, настъпило на 15.04.2011г., лек автомобил на К.М.К.. Произшествието настъпило на път №5005, 3-ти клас, на прелез на километър с.Милево с пострадал автомобил – Опел Астра ДК№ Х ****ВМ. Виновен за катастрофата бил ответникът, който управлявайки собствения си автомобил марка Форд Мондео, ДКН Х ****ВМ, предприел маневра изпреварване въпреки наличие на знак М1 – Единична непрекъсната линия, удря движещото се пред него МПС Опел Астра, което от своя страна удря МПС Фиат Мареа. В нарушение на чл.260 от КЗ-отм. / понастоящем чл.490 от КЗ/ увреждащият автомобил бил управляван без сключена гражданска отговорност. С регресна покана поканили ответника да възстанови платеното от ГФ, но до предявяване на иска лицето не погасило задължението си. Искат на основание чл.45 от ЗЗД и във вр. с чл.288, ал.12 от КЗ-отм., чл.558, ал.7 от КЗ, ответникът да бъде осъден да плати сумата от 2309,50 лева, представляваща платено от ГФ обезщетение, ведно със законната лихва от завеждане на иска до окончателно изплащане, ведно и с разноските по делото.

            Ответникът не депозира отговор, не се явява в с.з.

            При така установеното и като има предвид, че ищецът прави искане в молба за с.з. от 07.11.2017г. съдът да се произнесе с неприсъствено решение, съдът направи следните правни изводи:

            При наличие съответните вече посочени предпоставки – ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се явява в първото заседание по делото, не е направил искане за разглеждане в негово отсъствие, както и при наличие на направеното от ищеца искане съдът да се произнесе с неприсъствено решение, съдът не мотивира решението си по същество. Налице са предпоставките по чл.239, ал.1 от ГПК – на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в с.з., както и искът е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства.

            Ответникът следва да понесе тежестта на разноските в настоящото производство, а също така и тези разноски, които са направени в заповедното производство.

            Поради изложеното и на основание чл.239, ал.1 във вр. с чл.238, ал.1 от ГПК, съдът

Р Е Ш И :

ОСЪЖДА К.С.С., ЕГН **********,***, да заплати на ГАРАНЦИОНЕН ФОНД – гр.София, сумата от 2309,50 лева, представляваща платено от ГФ обезщетение, ведно със законната лихва от завеждане на иска – 01.08.2017г., до окончателно изплащане, ведно и с разноските по делото 92,38 лева д.т.

Решението не подлежи на обжалване.          

 

 

 

            Съдия: /п/ не се чете.

 

            Вярно с оригинала!

 

            Секретар: Д.С.