Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

  711 / 17.11.2017 година, гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковският районен съд Първи граждански състав

На двадесет и трети октомври през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

                                                                Председател : Мария Ангелова

                                                                    Членове :  

                                                                    Съдебни заседатели:      

Секретар Ваня Кирева

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Мария Ангелова

Гражданско дело номер 1760 по описа за 2017 година, взе предвид следното:

 

            Предявен е от М.В.В. с ЕГН ********** ***; против Т.Л.А. с ЕГН ********** ***2 - иск с правно основание чл.127 ал.2 от СК.

          *********************************************************************************************************

Мотивиран така, съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕДОСТАВЯ на М.В.В. с ЕГН ********** ***; упражняването на родителските права над детето К. Т. А. с ЕГН ********** и ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето при майката, понастоящем на адрес – гр. Х., ул. „*******; като детето следва нейното местоживеене при промяната му, за което майката е длъжна предварително да уведомява бащата Т.Л.А. с ЕГН **********.

 

ПРЕДОСТАВЯ на Т.Л.А. с ЕГН ********** ***2; правото, да вижда и взема детето К. Т. А. с ЕГН ********** при себе си, както следва:

1.       до навършване на 1-годишна възраст от детето, т.е. до 15.03.2018 г., включително:

1.1.    всяка сряда от 17 до 19 часа, в присъствие на майката;

1.2.    всяка събота от 16 до 19 часа, в присъствие на майката;

2.       до навършване на възраст от една година и половина от детето, т.е. до 15.09.2018 г., включително:

2.1.    всяка сряда от 17 до 19 часа;

2.2.    всяка събота от 9 до 19 часа;

3.       до навършване на 2-годишна възраст от детето, т.е. до 15.03.2019 г., включително:

3.1.    всяка сряда от 17 до 19 часа;

3.2.    всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9 часа в събота до 19 часа в неделя, с преспиване;

4.       до навършване на 3-годишна възраст от детето, т.е. до 15.03.2020 г., включително:

4.1.    всяка сряда от 17 до 19 часа;

4.2.    всеки първи и трети петък, събота и неделя от месеца от 18 часа в петък до 19 часа в неделя, с преспивания;

5.       до навършване на 7-годишна възраст от детето, т.е. до 15.03.2024 г., включително:

5.1.    всяка сряда от 17 до 19 часа;

5.2.    всеки първи и трети петък, събота и неделя от месеца от 18 часа в петък до 19 часа в неделя, с преспивания;

5.3.    30 дни през лятото, разделени на два пъти от по 15 дни, когато майката не е в платен годишен отпуск, като времето на ползване на дните ще се уточнява по споразумение между родителите;

5.4.    всяка четна година на Коледните празници от 10 ч. на 24.12. до 19 ч. на 26.12., с преспивания;

5.5.    всяка нечетна година на Новогодишните празници от 10 ч. на 30.12. до 19 ч. на 01.01., с преспивания;

5.6.    всяка четна година на Великденските празници - от 10 ч. на Разпети петък до 19 ч. на първия ден след Великден, с преспивания;

6.       до навършване на 18-годишна възраст от детето, т.е. до 15.03.2035 г., включително:

6.1.    всяка сряда от 17 до 19 часа;

6.2.    всеки първи и трети петък, събота и неделя от месеца от 18 часа в петък до 19 часа в неделя, с преспивания;

6.3.    30 дни през лятото, разделени на два пъти от по 15 дни, когато майката не е в платен годишен отпуск, като времето на ползване на дните ще се уточнява по споразумение между родителите;

6.4.    всяка четна година на Коледните празници от 10 ч. на 24.12. до 19 ч. на 26.12., с преспивания;

6.5.    всяка нечетна година на Новогодишните празници от 10 ч. на 30.12. до 19 ч. на 01.01., с преспивания;

6.6.    всяка четна година на Великденските празници - от 10 ч. на Разпети петък до 19 ч. на първия ден след Великден, с преспивания;

6.7.    през дните от цялата есенна ваканция за учениците, ежегодно около 01.11., с преспивания; както и

6.8.    три дни от всяка пролетна ваканция за учениците, с преспивания;

със задължение на бащата ДА ВРЪЩА детето на майката М.В.В. с ЕГН **********, след изтичане на така определеното време.

 

ОСЪЖДА Т.Л.А. с ЕГН ********** да заплаща на М.В.В. с ЕГН **********, като майка и законен представител на детето К. Т. А. с ЕГН **********; месечна издръжка в размер на 120 лева, считано от 01.11.2017 г., платима до 10-то число на съответния месец, до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването й; ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа на същата до окончателното й изплащане; като искът за разликата до пълния предявен размер от 150 лв. месечно, считано от 15.03.2017 г., ОТХВЪРЛЯ.

 

ОСЪЖДА Т.Л.А. с ЕГН ********** да заплати на М.В.В. с ЕГН ********** деловодни разноски в общ размер на 421,91 лв.

ОСЪЖДА Т.Л.А. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Хасковски районен съд държавна такса върху определения размер на издръжката в размер на 172,80 лева, а в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събирането й – и държавна такса в размер на 5 лева.

Допуска предварително изпълнение на решението, в частта на определената издръжка.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Хасково в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

 

 

СЪДИЯ :/п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.