Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 742

29.11.2017 година, гр.Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                               Трети граждански състав

на тридесет и първи октомври през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                               Съдия : Нели Иванова      

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело1692 по описа за 2017г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявени са от “Рум Прожектс“ ООД, ЕИК 108690725, със седалище и адрес на управление гр.Кърджали, ул.”Екзарх Йосиф“ 19, вх.Д, ет.1, ап.75, представляван от управителя Р.К.Ч., със съдебен адрес гр.К., бул.*********, комплекс ******, офис ***, адв.Д.Д., против Община Кърджали, ЕИК 000235920, със седалище и адрес на управление гр.Кърджали, бул.“България“ №41, обективно съединени искове с правно основание чл.79 и чл.86 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/.

В исковата молба се твърди, че в края на 2016г. ответникът възложил на ищеца, а последният приел да извърши „Актуализация на част ВиК на инвестиционен проект за “Ремонт и преустройство на сграда на бивше общежитие на строителен техникум в многофамилна жилищна сграда“, изготвен по договор от 13.01.2012г. във връзка с процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ по ОП „Региони в растеж 2014-2020г.“. Стойността на възложените работи, която ответникът следвало да заплати била в размер на 1200лв. Ищецът изпълнил изцяло поетите задължения и с констативен протокол от 19.12.2016г. ответникът приел изцяло и без възражения извършените работи. За извършената работа ищецът издал фактура на 19.01.2017г. за сумата от 1200лв. Въпреки приемането на възложената работа, до момента ответникът не се бил разплатил с ищеца. Ответникът дължал и обезщетение за забава на основание чл.86 от ЗЗД върху незаплатената сума, възлизащо на 57,45лв. Предвид гореизложеното се иска постановяване на решение, с което да бъде осъден ответника да заплати на ищеца сумата общо от 1257,45лв., от която 1200лв. – главница, дължима по издадената фактура №82/19.01.2017г., както и 57,45лв. – обезщетение за забава за периода от 20.01.2017г. до 10.07.2017г., ведно със законната лихва върху главницата от предявяване на иска до окончателното изплащане и направените по делото разноски.

Ответникът не депозира отговор на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК, не изпраща представител в съдебно заседание и не взема становище по предявения иск.

В съдебно заседание процесуалният представител на ищеца прави искане за постановяване на неприсъствено решение.

Съдът като взе предвид, че ответникът не депозира отговор в срока по чл.131 от ГПК, не изпраща представител в съдебно заседание, не взема становище по предявения против него иск и не прави искане за разглеждане на делото в негово отсъствие, счита, че са налице визираните в закона условия за постановяване на неприсъствено решение съгласно разпоредбата на чл.238 ал.1 от ГПК.

         Имайки предвид гореизложеното и като взе предвид, че в случая са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, както и че от данните по делото може да се направи извод за вероятна основателност на исковата претенция, предвид липсата на оспорване на твърденията на ищеца, съдът намира, че следва да се уважат предявените искове с правно основание чл.79 и чл.86 от ЗЗД. Следва да бъде осъден ответника да заплати на ищеца и направените в настоящото производство разноски в размер на 100лв. – държавна такса и 500лв. адвокатско възнаграждение.  

         Водим от горното и на основание чл.239 ал.2 от ГПК, съдът

 

 

                                               Р    Е    Ш    И :

 

 

ОСЪЖДА Община Кърджали, ЕИК 000235920, със седалище и адрес на управление гр.Кърджали, бул.“България“ №41, да заплати на “Рум Прожектс“ ООД, ЕИК 108690725, със седалище и адрес на управление гр.Кърджали, ул.”Екзарх Йосиф“ 19, вх.Д, ет.1, ап.75, представляван от управителя Р.К.Ч., сумата общо от 1257,45лв., от която 1200лв. – главница, дължима по издадената фактура №82/19.01.2017г., както и 57,45лв. – обезщетение за забава за периода от 20.01.2017г. до 10.07.2017г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на предявяване на иска – 12.07.2017г. до окончателното изплащане, както и направените по делото разноски в размер на 100лв. – държавна такса и 500лв. адвокатско възнаграждение.

         Решението не подлежи на обжалване на основание чл.239 ал.4 от ГПК.

 

 

                                     СЪДИЯ :   /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.