Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е №687

                                  13.11.2017 год., гр.Хасково

 

                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд

в публичното заседание на деветнадесети октомври                  

през две хиляди и седемнадесета година

в състав:

 

                                                        СЪДИЯ : ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

 

                                                                        

                                                                    

Секретар: Елена Стефанова

Прокурор:

като разгледа докладваното от Съдията

гр.д. № 1690 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 Предявени са от “ИНЖЕКСПЕРТ“ ООД-гр.Кърджали против Община Кърджали обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл.258 и сл. от ЗЗД и чл.86, ал.1 от ЗЗД.

В исковата молба се твърди, че в края на 2016г. ответникът възложил, а ищецът приел да извърши актуализация на част „Конструкции“ и актуализация на част „Обследване конструкциите на сградата“ на инвестиционен проект за „Ремонт и преустройство на сградата на бивше общежитие на Строителен техникум в многофамилна жилищна сграда“, изготвен по Договор № 8100-03 от 13.01.2012г. във връзка с процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по ОП „Региони в растеж 2014-2020 год.“. Стойността на възложените работи, които следвало да бъдат заплатени на ищеца от ответника била в размер на 3 600 лева, дължими за извършване актуализацията на част „Конструкции“ и 1500 лева, дължими за извършване актуализацията на част „Обследване конструкциите на сградата“ по посочения по-горе инвестиционен проект. Ищецът изпълнил точно, изцяло и добросъвестно поетите задължения. С Констативен протокол №1/19.12.2016г. ответникът приел изцяло и без възражения извършените от ищеца работи във връзка с актуализацията на част „Конструкции“ и на част „Конструктивно обследване“, които бил възложил. За извършената работа ищецът издал на ответника Фактура № 0000000022/09.01.2017г. и Фактура№ 0000000023/09.01.2017г. – за сумите съответно в размер на 3600 лева и на 1500 лева, като ответникът следвало да заплати възнаграждението на деня,следващ издаването на фактурите. Въпреки приемането на възложеното обаче, до подаване на исковата молба ответникът не се разплатил с ищеца съгласно договореното. Многократно след приемането на работата канил ответника да стори това, но същият непрекъснато под различни предлози обещавал да извърши плащането, но не сторил това. Т.е., налице било пълно неизпълнение от страна на ответника на задължението му за заплащане на сумата за извършената от ищеца работа по посочените две фактури. Освен това, ответникът дължал на ищеца и лихва за забава за всяка една от фактурите, както следва: 182.36 лева – по Фактура № 0000000022/09.01.2017г. върху сумата от 3600 лева – главница, за периода от 10.01.2017г.  – деня, следващ издаването на фактурата, до 10.07.2017г. – деня, предхождащ датата на предявяване на иска и 75.99 лева – по Фактура № 0000000023/09.01.2017г. върху сумата от 1500 лева – главница, за периода от 10.01.2017г. – деня, следващ издаването на фактурата до 10.07.2017г. – деня, предхождащ датата на предявяване на иска. Предвид изложеното, моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да му заплати сумата общо в размер на 5 358.35 лева, от които 5100 лева   – главница и 258.35 лева – лихва за забава за периода от 10.01.2017г. до 10.07.2017г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска до окончателното й изплащане, както и направените по делото разноски.

          В срока по чл.131 от ГПК ответникът не подава писмен отговор. В съдебно заседание не изпраща процесуален представител.

Съдът, като взе предвид, че в случая са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, а именно - ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се е явил в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, както и като съобрази направеното от ищеца искане за постановяване на неприсъствено решение, намира, че следва предявените искове, като вероятно основателни,  да се уважат.

На ищеца следва да се присъдят направените по делото разноски  в общ размер от 1 134.34 лева.

 

          Водим от горното и на основание чл.239, ал.1 във вр. с чл.238 от ГПК, съдът

 

         

                                          Р    Е    Ш    И :

 

ОСЪЖДА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ЕИК 000235920, със седалище и адрес на управление – гр.Кърджали, бул.“България“ № 41, да заплати на „ИНЖЕКСПЕРТ“ ООД, ЕИК203892236, със седалище и адрес на управление – гр.Кърджали, ул.“Драва“ № 6, сумата от 5100 лева, от които по Фактура № 0000000022/09.01.2017г. – 3600 лева и по Фактура№ 0000000023/09.01.2017г. 1500 лева, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 12.07.2017г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 258.35 лева – лихва за забава за периода от 10.01.2017г. до 10.07.2017г., от които 182.36 лева – по Фактура № 0000000022/09.01.2017г. и 75.99 лева – по Фактура № 0000000023/09.01.2017г.

ОСЪЖДА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ЕИК 000235920, със седалище и адрес на управление – гр.Кърджали, бул.“България“ № 41, да заплати на „ИНЖЕКСПЕРТ“ ООД, ЕИК203892236, със седалище и адрес на управление – гр.Кърджали, ул.“Драва“ № 6, направените по делото разноски в размер на 1 134.34 лева.

            Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                   СЪДИЯ :   /п/ не се чете.

 

                   Вярно с оригинала!

 

                    Секретар: Д.С.