Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

 703 /17.11.2017 година, град Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на тридесети октомври две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                Председател: Петър Вунов      

секретар: Щиляна Манахилова

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело номер 1689 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на част ІІ, дял І от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/.

Образувано е по исковa молба от "Инжексперт" ООД с правно основание чл. 79, ал. 1, вр. с чл. 266, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, вр. с чл. 288 от Търговския закон /ТЗ/ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД срещу Община Кърджали.

Ищецът твърди, че по силата на договор № 13275-03 от 15.04.2016 г. ответникът му възложил, а той приел да изпълни: проекто-проучвателните работи на обект „Трансграничен център за профилактика на хронични незаразни болести" във фаза Технически проект съгласно одобреното техническо задание за проектиране и в обхват на частите, посочени в предмета на договора. Страните се договорили, че стойността на възложените работи била в размер на 5 768.00 лева, като плащането щяло да бъде авансово и окончателно плащане след приемането на работата. Сочи се и че ищецът изпълнил точно и добросъвестно поетите от него договорни задължения, като с протокол № 6 от 20.04.2016 г. на Експертен съвет по устройство на територията към Община Кърджали бил съгласуван проектът, респ. била приета извършената работа, за което била издадена фактура № 0000000017/24.11.2016 г. в размер на 5 150.00 лева. Въпреки това до настоящия момент ответникът не заплатил уговореното възнаграждение. Освен това той дължал на ищеца и обезщетение за забава на основание чл. 86 ЗЗД върху горепосочената сума в размер на 326,82 лева за времето от 25.11.2016 г. - датата, следваща деня на издаване на фактурата, респ. приемането на изпълненото, до 10.07.2017 г. – деня, предхождащ подаването на исковата молба в съда. Предвид изложеното се иска да бъде постановено решение, с което да се осъди ответникът да заплати на ищеца сумата от 5 476,82 лева, от която 5 150,00 лева, представляваща неизплатено възнаграждение по договор № 13275-03 от 15.04.2016 г. и издадената по него фактура № 0000000017/24.11.2016 г., ведно със законната лихва върху нея, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане, както и сумата от 326,82 лева, представляваща обезщетение за забава върху главницата от 5 150,00 лева за периода от 25.11.2016 г. до 10.07.2017 г., както и направените по делото разноски.

В с.з. на 30.10.2017 г. ищецът, чрез процесуалния си представител, поддържа исковете и е направил искане да бъде постановено неприсъствено решение.

Ответникът, редовно уведомен, не е депозирал в срок писмен отговор, не се е явил и не е изпратил представител в първото по делото редовно с.з., като не е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в съвкупност и съобразявайки изложеното по-горе, намира следното:

В настоящия случай са налице предпоставките на чл. 238 и чл. 239 ГПК за постановяване на неприсъствено решение, тъй като ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се е явил в първото редовно заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие и ищецът е поискал постановяване на неприсъствено решение срещу ответника, като с Определение № 1228/29.09.2017 г. на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание. На следващо място, исковете са вероятно основателни с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и събраните писмени доказателства.

Предвид изложеното съдът намира, че са налице всички предпоставки за постановяване на исканото неприсъствено решение против ответника, с което да бъдат уважени предявените искове, като на основание чл. 239, ал. 2 ГПК не е необходимо да излага мотиви съобразно чл. 236, ал. 2 ГПК, а само указва, че решението се основава на наличието на такива предпоставки.

С оглед изхода на делото и че ищецът е направил изрично и своевременно искане за разноски, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК единствено на същия следва да се присъдят такива, а именно сумата от 1 036,00 лева съобразно ангажираните доказателства за извършването им и представения списък по чл. 80 ГПК.

Мотивиран от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА Община Кърджали, ЕИК 000235920, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, бул. „България“ № 41, на основание чл. 79, ал. 1, вр. с чл. 266, ал. 1 ЗЗД, вр. с чл. 288 ТЗ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД да заплати "Инжексперт" ООД, ЕИК 203892236, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „Драва" № 6, със съдебен адрес: гр. Кърджали, бул. "България" № 47, Комплекс "Орфей", офис № 2 Адвокатска кантора: "Дуков & Партньори“, сумата от 5 476,82 лева, от която 5 150,00 лева, представляваща неизплатено възнаграждение по договор № 13275-03 от 15.04.2016 г. и издадената по него фактура № 0000000017/24.11.2016 г., ведно със законната лихва върху нея, считано от датата на предявяване на исковата молба – 12.07.2017 г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 326,82 лева, представляваща обезщетение за забава върху главницата от 5 150,00 лева за периода от 25.11.2016 г. до 10.07.2017 г.

ОСЪЖДА Община Кърджали, ЕИК 000235920, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, бул. „България“ № 41, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК, да заплати на "Инжексперт" ООД, ЕИК 203892236, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „Драва" № 6, със съдебен адрес: гр. Кърджали, бул. "България" № 47, Комплекс "Орфей", офис № 2 Адвокатска кантора: "Дуков & Партньори“, сумата от 1 036,00 лева, представляваща направени разноски по делото.

Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 239, ал. 4 ГПК.

Препис от решението да се връчи на страните.

                                                           

           СЪДИЯ:

                                                                      

                                                                                          /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.