Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

704/17.11.2017 година, град Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на тридесети октомври две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                Председател: Петър Вунов      

секретар: Щиляна Манахилова

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело номер 1687 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на част ІІ, дял І от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/.

Образувано е по исковa молба от А.Ц.А. с правно основание чл. 79, ал. 1, вр. с чл. 266, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД срещу Община Кърджали.

Ищецът твърди, че в края на 2016 г. ответникът му възложил, а той приел да изпълни: извърши актуализация на част „Електро" на инвестиционен проект за „Ремонт и преустройство на сградата на бивше общежитие на Строителен техникум в многофамилна жилищна сграда", изготвен по договор № 8100-03 от 13.01.2012 г., във връзка с процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 " по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.". Страните се договорили, че стойността на възложените работи била в размер на 4 000.00 лева. Сочи се и че ищецът изпълнил точно и добросъвестно поетите от него договорни задължения, като с констативен протокол № 1 от 19.12.2016 г., ответникът приел изцяло и без възражения възложените работи, а с протокол № 17 от 20.12.2016 г. на Експертен съвет по устройство на територията към Община Кърджали проектът бил приет. За извършената работа ищецът му издал ответника фактура № 27/19.01.2017 г. за сумата в размер на 4 000.00 лева, която следвало да му бъде платена на деня, следващ издаването на фактурата. Въпреки това до настоящия момент ответникът не заплатил уговореното възнаграждение. Освен това той дължал на ищеца и обезщетение за забава на основание чл. 86 ЗЗД върху горепосочената сума в размер на 191,49 лева за времето от 20.01.2017 г. - датата, следваща деня на издаване на фактурата, респ. приемането на изпълненото, до 10.07.2017 г. – деня, предхождащ подаването на исковата молба в съда. Предвид изложеното се иска да бъде постановено решение, с което да се осъди ответникът да заплати на ищеца сумата от 4 191,49 лева, от която 4 000,00 лева, представляваща неизплатено възнаграждение по фактура № 27/19.01.2017 г., ведно със законната лихва върху нея, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане, както и сумата от 191,49 лева, представляваща обезщетение за забава върху главницата от 4 000,00 лв. за периода от 20.01.2017 г. до 10.07.2017 г., както и направените по делото разноски.

В с.з. на 30.10.2017 г. ищецът, чрез процесуалния си представител, поддържа исковете и е направил искане да бъде постановено неприсъствено решение.

Ответникът, редовно уведомен, не е депозирал в срок писмен отговор, не се е явил и не е изпратил представител в първото по делото редовно с.з., като не е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в съвкупност и съобразявайки изложеното по-горе, намира следното:

В настоящия случай са налице предпоставките на чл. 238 и чл. 239 ГПК за постановяване на неприсъствено решение, тъй като ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се е явил в първото редовно заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие и ищецът е поискал постановяване на неприсъствено решение срещу ответника, като с Определение № 1229/29.09.2017 г. на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание. На следващо място, исковете са вероятно основателни с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и събраните писмени доказателства.

Предвид изложеното съдът намира, че са налице всички предпоставки за постановяване на исканото неприсъствено решение против ответника, с което да бъдат уважени предявените искове, като на основание чл. 239, ал. 2 ГПК не е необходимо да излага мотиви съобразно чл. 236, ал. 2 ГПК, а само указва, че решението се основава на наличието на такива предпоставки.

С оглед изхода на делото и че ищецът е направил изрично и своевременно искане за разноски, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК единствено на същия следва да се присъдят такива, а именно сумата от 910,00 лева съобразно ангажираните доказателства за извършването им и представения списък по чл. 80 ГПК.

Мотивиран от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА Община Кърджали, ЕИК 000235920, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, бул. „България“ № 41, на основание чл. 79, ал. 1, вр. с чл. 266, ал. 1 ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, да заплати А.Ц.А., ЕИК 108076481, с адрес: ***, със съдебен адрес:***, Комплекс "Орфей", офис № 2 Адвокатска кантора: "Дуков & Партньори“, сумата от 4 191,49 лева, от която 4 000,00 лева, представляваща неизплатено възнаграждение по фактура № 27/19.01.2017 г., ведно със законната лихва върху нея, считано от датата на предявяване на исковата молба – 12.07.2017 г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 191,49 лева, представляваща обезщетение за забава върху главницата от 4 000,00 лв. за периода от 20.01.2017 г. до 10.07.2017 г.

ОСЪЖДА Община Кърджали, ЕИК 000235920, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, бул. „България“ № 41, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК, да заплати на А.Ц.А., ЕИК 108076481, с адрес: ***, със съдебен адрес:***, Комплекс "Орфей", офис № 2 Адвокатска кантора: "Дуков & Партньори“, сумата от 910,00 лева, представляваща направени разноски по делото.

Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 239, ал. 4 ГПК.

Препис от решението да се връчи на страните.

                                                           

           СЪДИЯ:/п/

                                                                      

                                                                                          /Петър Вунов/

 

 

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Щ.М.