Р Е Ш Е Н И Е №674

08.11.2017г. гр. Хасково

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

                Хасковски Районен съд    четвърти  граждански                                                                   състав

на десети октомври                                                                             две хиляди и седемнадесета      година в публичното заседание в следния състав:

СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА                                                                     

 

Секретаря Диляна Славова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№1677 по описа за  2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание чл.34 от ЗС – за делба на недвижима вещ.

Производството е във фаза по допускане на делбата.

            В исковата молба се твърди, че с влязло в сила решение по гр.д.№1846/2016г. по описа на ХРС било прието за ищците, които били съпрузи, че ответниците Н. Н. и Н. Н. били собственици на 5/14 ид.ч. от имот, представляващ ПИ ХVІІІ-74, кв.8 по плана на с.Лясковец, общ.Стамболово, обл.Хасковска, одобрен със Заповед №612/1981г. с площ от 990 кв.м., ведно с постройките къща и стопанска сграда /лятна кухня/, при граници ПИ І-73, ІІ-73, ХVІІ-75, ІІІ и улица. С н.а. от 29.05.2017г., №3, т.ІІ, н.д.№123/2017г. на нотариус Б. Н. Н. продал на ищците през време на брака им своята 1/14 ид.ч. от имота. С н.а. от 15.06.2017г. №33, т.ІІ, н.д.№142/2017г. на същия нотариус Н. Н. продала на ищците своята 1/14 ид.ч. от имота. Така ищците били собственици на 11/14 ид.ч. от имота, а ответниците – всеки с по 1/14 ид.ч. Искат съдът да допусне и извърши делба на процесния имотпри посочените квоти, като за ищците те са в режима на СИО.

         В срока за отговор ответниците не оспорват иска, не представят отговор.

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната общност, приема за установено от фактическа страна следното:

Видно от представеното влязло в сила решение по гр.д.№1846/2016г. по описа на ХРС трети лица по делото - Н. Н. и Н. Н. били собственици, заедно с ответниците по делото, общо на 5/14 ид.ч. от имот, представляващ ПИ ХVІІІ-74, кв.8 по плана на с.Лясковец, общ.Стамболово, обл.Хасковска, одобрен със Заповед №612/1981г. с площ от 990 кв.м., ведно с постройките къща и стопанска сграда /лятна кухня/, при граници ПИ І-73, ІІ-73, ХVІІ-75, ІІІ и улица. С решението е отменен съставения в полза на ищците н.а. от 17.09.2013г.  №195, т.ІІ, рег.№3379 за размера от 5/14 ид.ч. от процесния имот.

С н.а. от 29.05.2017г., №3, т.ІІ, н.д.№123/2017г. на нотариус Б. Н. Н. продал на ищците през време на брака им своята 1/14 ид.ч. от имота. С н.а. от 15.06.2017г. №33, т.ІІ, н.д.№142/2017г. на същия нотариус Н. Н. продала на ищците своята 1/14 ид.ч. от имота.

В хода на настоящото производство ответниците Ф.Н. и С.Н. са дарили на третия ответник Ю.Н. собствените си 2/14 ид.ч. от имота с н.а. от 27.07.2017г. №61, т.ІІ, рег.№4254, д.№249/2017г.

С Определение от с.з.10.10.2017г., влязло в сила на 30.10.2017г. е прекратена производството в частта на искането за делба на СТОПАНСКА СГРАДА /ЛЯТНА КУХНЯ/, построена в процесния имот, представляващ ПИ ХVІІІ-74, кв.8 по плана на с.Лясковец, общ.Стамболово, обл.Хасковска, одобрен със Заповед №612/1981г. с площ от 990 кв.м., при граници ПИ І-73, ІІ-73, ХVІІ-75, ІІІ и улица, тъй като сградата не съществувала и производство спрямо нея е недопустимо.

При така установената фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи:

В производството по делба следва да участват всички лица от кръга на титулярите на правото на собственост, като в противен случай тя е нищожна. Всички съсобственици на имота са задължителни необходими другари, тъй като в производството се осъществява потестативното право на делба не само на ищците, но и на всички други съсобственици. Необходимостта от установяването на кръга на съсобствениците задължава съдът служебно да следи за конституирането на всички участници в имуществената общност като страни в делбения процес. Когато е извършено прехвърляне на спорното право на собственост по време на процеса, съдът е длъжен от материалноправна гледна точка да вземе предвид това разпореждане с оглед задължението си да извърши делбата между собствениците към момента на постановяване на решението. Потестативното право на делба може да бъде реализирано само по отношение на съсобственика на имота, а не и по отношение на лице, което не притежава права върху него.

Безспорно е, че страните по делото при предявяване на иска са съсобственици, като ответниците  притежават по 1/14 ид.ч. от процесния имот, а ищците са собственици на останалата част – 9/14  ид.ч. на собствено основание съобразно постановеното съдебно решение, а също и на още 2 х 1/14 ид.ч. , придобити след сделка от трети лица. Така ищците към предявяване на иска са собственици на 11/14 ид.ч., а тримата ответници – общо на 3/14 ид.ч. В хода на процеса двама от ответниците са се разпоредили с техните ид.ч. от по 1/14 ид.ч. в полза на третия ответник Ю.Н.. Последният притежава към момента на приключване на съдебното дирене общо 3/14 ид.ч. Няма спорно обстоятелството относно така извършените прехвърляния на право на собственостк на ид.ч. от съсобствения имот, предмет на настоящия иск за делба. Така именно при тези квоти следва да бъде допусната делбата – 11/14 ид.ч. за ищците и 3/14 ид.ч. за ответника Ю.Н., като предявеният иск за делба срещу Ф.Н. и С.Н. следва да бъде отхвърлен като неоснователен, тъй като те са се разпоредили с правото си на собственост върху съответните техни ид.ч.

Няма пречки за допустимостта на делбата на посочения имот – по своето естеството и предназначение имотът, представляващ урбанизирана територия,  е обособена вещ и съсобствеността върху него може да бъде прекратена по предвидените от закона способи.

 Мотивиран така, съдът

Р  Е  Ш  И :

                ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Х.Н.Ш., ЕГН **********, Ф.М.Ш., ЕГН **********,***, и Ю.Н.Щ., ЕГН **********,***, на следния недвижим имот, представляващ ПИ ХVІІІ-74, кв.8 по плана на с.Лясковец, общ.Стамболово, обл.Хасковска, одобрен със Заповед №612/1981г. с площ от 990 кв.м., ведно с КЪЩА, построена в имота, при граници за имота: ПИ І-73, ІІ-73, ХVІІ-75, ІІІ и улица, при квоти: за Х.Н.Ш. и Ф.М.Ш. – при режим СИО, общо 11/14, и за Ю.Н.Щ. – 3/14, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск за делба по отношение на ответниците Ф.Н.Ю., ЕГН **********, и С.Н.З., ЕГН **********, като неоснователен.

            Назначава съдебно-техническа експертиза, която да бъде извършена от вещо лице Екатерина Стоева, като бъде дадено заключение за действителната пазарна цена на допуснатия до делба имот, както и проект за поделяемост съобразно определените квоти, при депозит в размер на 280 лева, платими като депозит по сметка на Хасковски Районен съд от страните по делото съобразно квотите, а именно: 220 лева от Х. и Ф.Ш. и 60 лева от Ю.Н..

Решението може да бъде обжалвано  пред  Хасковски Окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е обявено.

 

Съдия:/п/ не се чете.

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар: Д.С.