Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

724/23.11.2017 година, град Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на тридесети октомври две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                               Председател: Петър Вунов      

 

секретар: Щиляна Манахилова

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело номер 1672 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

       **********************************************************************************************************************************************

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД сключения на 03.12.2011 г. в с. К., общ. Х., обл. Х. граждански брак между Г.И.А., ЕГН ********** ***, и Ф.Ф.А., ЕГН ********** ***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство.

ПРИЕМА, че вина за дълбокото и непоправимо разстройство на брака има съпругът Ф.Ф.А., ЕГН ********** ***.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху роденото от брака дете О. Ф.Ф., ЕГН ********** на майката Г.И.А., ЕГН ********** ***.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на роденото от брака дете О. Ф.Ф., ЕГН ********** при майката Г.И.А., ЕГН ********** ***.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата Ф.Ф.А., ЕГН ********** ***, с роденото от брака дете О. Ф.Ф., ЕГН **********, както следва: бащата има право да го вижда и да го взима при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10,00 ч. в събота до 18.00 ч. в неделя, с преспиване, както и един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката Г.И.А., ЕГН **********, със задължение да връща детето на майката след изтичане на определеното време.

ОСЪЖДА Ф.Ф.А., ЕГН ********** ***, да заплаща на детето О. Ф.Ф., ЕГН **********, чрез Г.И.А., ЕГН ********** ***, като негова майка и законен представител, месечна издръжка в размер на 130,00 лв., считано от 10.07.2016 г. до настъпването на законни причини за изменението или прекратяването й, платима до 15-то число на текущия месец, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска от падежа до окончателното й изплащане.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, представляващо къща на един етаж с три стаи, находящо се в с. К., общ. Х., обл. Х., на Ф.Ф.А., ЕГН **********.

ПОСТАНОВЯВА промяна във фамилното име на Г.И.А., ЕГН ********** ***, която след прекратяване на брака ще носи предбрачното си фамилно име – М..

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта относно присъдената издръжка.

ОСЪЖДА Ф.Ф.А., ЕГН ********** ***, да заплати на Г.И.А., ЕГН ********** ***, сумата от 625,00 лв., представляваща направени разноски по делото.

ОСЪЖДА Ф.Ф.А., ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 249,60 лв., представляваща дължими държавни такси по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                                             СЪДИЯ:/п/ не се чете

Вярно с оригинале!

Секретар: В.К.