Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 713

                                 20.11.2017 год., гр.Хасково

 

                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд

в публичното заседание на двадесет и шести октомври                  

през две хиляди и седемнадесета година

в състав:

 

                                                        СЪДИЯ : ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

 

                                                                                                                                                

Секретар: Гергана Докузлиева

Прокурор:

като разгледа докладваното от Съдията

гр.д. № 1669 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Предявени са от Д.Г.А.,*** против „Баскетболен клуб Хасково 2012“ обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл.228 вр. с чл.232, ал.2, предл.1 от ЗЗД, чл.232, ал.2, предл.2 от ЗЗД  и чл.92 от ЗЗД.

В исковата молба се твърди, че на 15.10.2016г. в гр.Хасково ищецът и ответникът сключили договор за наем с предмет следния недвижим имот: един апартамент на 1 жилищен етаж, състоящ се от антре, баня, перално помещение, спалня, хол, трапезария и кухненски бокс, с адрес: гр.Х., ул.*********, със срок на договорамесец май 2017г. включително. Ищецът бил собственик на апартамента, предмет на договора за наем, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба и учредяване право на строеж № 121, том XII, н.д. № 4682/1997г. по описа на Районен съд-Хасково. Договорено било с ответника възмездното ползване на наетия обект в размер на месечен наем от 300 лева. Спорът между страните по делото бил за неплащане на дължимия наем, договорен в чл.3 от договора, за месеците април и май 2017г. и свързаните с това последици, както и неплащане на изразходваните от наемателя и дължими от него, съгласно договора, консумативи за периода 27.02.2017г. – 26.05.2017г., а именно: изразходвана ел. енергия за м. март 2017г. – 448.06 лева; за м.април 2017г. – 447.82 лева и за м.май 2017г. – 59.59 лева /общо ел. енергия – 955.47 лева/, както и изразходвана вода за м.март 2017г. – 36 лева и за м. април 2017г. – 18 лева /общо изразходвана вода на стойност – 54 лева/. Сумата за разходите за консумативи била платена от ищеца с разписки Easy Pay с №№: 04000564826761/10.04.2017г.; 04000576912877/09.05.2017г. и 04000587971974/01.06.2017г. Обобщавайки вземанията си общо към ответника, същите били в размер на 2 209.47 лева, от които 600 леванеплатен наем за м.април и м.май 2017г.; 1009.47 леванеплатени консумативи за вода и ел. енергия за периода от 27.02.2017г. до 26.05.2017г., от която сума ищецът приспада 300 лева депозит, внесен от ответника, върху който упражнява право на задържане, или по това перо сумата се редуцирала до 709.47 лева и неустойка в размер на 900 лева за претърпени от ищеца вреди поради обстоятелството, че ответникът не прекратил надлежно с едномесечно предизвестие сключения между тях договор за наем. Така, общото вземане на ищеца от ответника възлизало на сумата от 2 209.47 лева. Предвид изложеното, моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да му заплати сумата от 2 209.47 лева, от които 600 леванеплатен наем за м. април и м. май 2017г. 709.47 леванеплатени консумативи за вода и ел. енергия за периода от 27.02.2017г. до 26.05.2017г. /след приспадане от ищеца на сумата от 300 лева депозит, внесен от ответника/ и 900 леванеустойка, ведно със законната лихва върху сумите, считано от датата на предявяване на иска до окончателното им изплащане. Претендира разноски.

 В срока по чл.131 от ГПК ответникът не подава отговор. В съдебно заседание не изпраща процесуален представител.

         Съдът, като взе предвид, че в случая са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, а именно - ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се е явил в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, както и като съобрази направеното от ищеца искане за постановяване на неприсъствено решение, намира, че следва предявените искове, като вероятно основателни,  да се уважат в пълния предявен размер от 2 209.47 лева, от които 600 лева – неплатен наем за м. април и м. май 2017г. по Договор за наем на недвижим имот от 15.10.2016г., 709.47 лева – неплатени консумативни разходи за ел. енергия и вода за периода от 27.02.2017г. до 26.05.2017г. /след приспадане от ищеца на сумата от 300 лева депозит, внесен от ответника/ и 900 лева – неустойка, на основание чл.24 от договора, ведно със законната лихва върху сумите, считано от датата на предявяване на иска - 10.07.2017г. до окончателното им изплащане. На ищеца следва да се присъдят и направените по делото разноски в размер на 550 лева, на основание чл.78, ал.1 от ГПК.

 

          Водим от горното и на основание чл.239, ал.1 във вр. с чл.238 от ГПК, съдът

 

                                          Р    Е    Ш    И :

ОСЪЖДА „Баскетболен клуб Хасково 2012“, ЕИК 176286142, със седалище и адрес на управление – гр.Хасково, ул.“Драгоман“ № 2, да заплати на Д.Г.А., ЕГН **********,***, сумите, както следва: 600 лева – неплатен наем за м. април и м. май 2017г. по Договор за наем от 15.10.2016г.; 709.47 лева - неплатени консумативни разходи за ел. енергия и вода за периода от 27.02.2017г. до 26.05.2017г. и  900 лева – неустойка, ведно със законната лихва върху сумите, считано от 10.07.2017г. до окончателното им изплащане, както и направените по делото разноски в размер на 550 лева.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                         СЪДИЯ :  /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.