Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

681 /10.11.2017 година, град Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на двадесет и трети октомври две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                                          Председател: Петър Вунов      

секретар: Щиляна Манахилова

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело номер 1456 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на част ІІ, дял І от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/.

***********************************

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ, на основание чл. 150 СК, размера на определената с Решение № 153 от 02.04.2007 г., постановено по гр. д. № 106/2007г. по описа нa Районен съд – Хасково, месечна издръжка, която Г.А.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, следва да заплаща на В.А.А., ЕГН **********, чрез Р.П.С., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, съдебен адрес:***, като нейна майка и законен представител, като го увеличава от 50.00 лв. на 150.00 лв. месечно, считано от датата на подаване на исковата молба – 21.06.2017 г. до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, платима в началото на текущия месец, по банков път, ведно с законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното й изплащане.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта относно присъдената издръжка.

ОСЪЖДА Г.А.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, на основание чл. 78, ал. 6 ГПК, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 144,00 лв., представляваща дължима държавна такса по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                                                       

       СЪДИЯ:

                                                                                                   /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.