Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 753

30.11.2017 година, гр.Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                               Трети граждански състав

на тридесет и първи октомври през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                               Съдия : Нели Иванова      

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело1247 по описа за 2017г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

*******************************************************************************************************************************************

 

 

ПРЕКРАТЯВА сключения на 08.04.1995г. в гр.Хасково, граждански брак между Е.Д.И. с ЕГН:********** и Ж.Е.И. с ЕГН:**********, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

         УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

         ПРЕДОСТАВЯ на майката Ж.Е.И. с ЕГН:********** упражняването на родителските права по отношение на детето П. Е. И. с ЕГН:**********. 

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето П. Е. И. с ЕГН:********** при майката Ж.Е.И. с ЕГН:********** на адрес ***.

         ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата Е.Д.И. с ЕГН:********** с детето П. Е. И. с ЕГН:**********, както следва: всеки първи и трети петък, събота и неделя от месеца за времето от 18ч. в петък до 19ч. в неделя, с преспиване в петък и събота, един месец през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск, за Коледните и Великденските празници през нечетните години и Новогодишните празници през четните години в продължение на три дни за времето от 10ч. на първия ден до 19ч. на третия ден – с преспиване, първите три дни от коледната и пролетната ученически ваканции на детето от 10ч. на първия ден до 19ч. на третия ден – с преспиване, както и всяка четна година на рождения ден на детето, със задължение на бащата да връща детето при майката след изтичане на определеното за личен контакт  време.

ОСЪЖДА Е.Д.И. с ЕГН:********** да заплаща на Ж.Е.И. с ЕГН:**********, като майка и законен представител на малолетното дете П. Е. И. с ЕГН:**********, месечна издръжка в размер на 200лв., считано от 01.11.2016г. до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане.  

Страните не си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака.

След прекратяване на брака ответницата Ж.Е.И. с ЕГН:********** ще носи предбрачното си фамилно име – Г..

ПРЕДОСТАВЯ на Е.Д.И. с ЕГН:********** ползването на семейното жилище, находящо се на адрес гр.Х., ул.“******” №40, придобито преди брака.

Страните заявяват, че с настоящото споразумение уреждат всички лични отношения помежду си, произтичащи от брака и занапред няма да имат претенции един към друг.

         ОСЪЖДА Ж.Е.И. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 20лв.

         ОСЪЖДА Е.Д.И. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер общо на 164лв.

         Решението не подлежи на обжалване.

        

 

                                              СЪДИЯ:/п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.К.