Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 701

17.11.2017 година, гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                            Трети граждански състав

на седемнадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                           Съдия : Нели Иванова                          

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №1732 по описа за 2016г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен е от „ГЕОландс” ЕООД, ЕИК 200033237, със седалище и адрес на управление гр.Х., ул.”Г. Д.” №**, вх.*, ет.*, ап.*, представляван от управителя А. Г. А., със съдебен адрес гр.Х., бул. Б.” №***, вх.*, ет.*, адв.Меглена Гунчева, против Община Стамболово, ЕИК 000904261, с.Стамболово, представлявана от кмета М. Ф. С., иск с правно основание чл.422 вр.чл.415 ал.1 от ГПК.

Ищецът твърди, че със заявление от 20.06.2016г. поискал издаването на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК за дължима сума за мораторна лихва за забава на плащане в размер на 24000лв. по договор за услуга от 01.07.2012г. По ч.гр.д.№1265/2016г. по описа на РС-Хасково била издадена заповед за сумата от 7321,37лв., ведно с направените по делото разноски. Поради постъпилото възражение от ответника, на ищеца била дадена възможност да предяви настоящия иск за установяване на вземането. С договор от 01.07.2012г. ответникът възложил на ищцовото дружество актуализиране на технически проект за реконструкция на път. В срока за изпълнение – 10 календарни дни, считано от датата на подписване на договора, документите били изготвени и с протокол за приемане, подписан между страните на 09.07.2012г., предадени на ответника. Договорената цена на услугата била в размер на 24000лв. с ДДС, платима след приемане на проектите и подписване на приемо-предавателен протокол от възложителя. Въпреки многократно провежданите разговори с ответника до този момент дължимата сума не била изплатена на ищцовото дружество и нейното присъждане било предмет на заповедно производство по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№1267/2016г. и издадена заповед за изпълнение. От датата на падежа – 10.07.2012г. до датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по отношение на главницата – 20.06.2016г. ответникът изпаднал в забава и дължал обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата на основание чл.86 от ЗЗД. Предмет на претенцията на ищеца по ч.гр.д.№1265/2016г. била законната лихва за част от целия период на забава, а именно за периода от 21.06.2013г. до 20.07.2016г. Направеното от ответника възражение по ч.гр.д.№1265/2016г. по описа на РС-Хасково обосновавало правния интерес от предявяването на настоящия иск. Предвид гореизложеното се иска постановяване на решение, с което да се приеме за установено, че ответникът дължи на ищеца сумата от 7321,37лв., представляваща лихва за забава на изплащане на сумата от 24000лв. по договор за услуга от 01.07.2012г. за периода 21.06.2013г. – 20.06.2016г. и разноски за държавна такса и адвокатско възнаграждение, за които суми била издадена заповед за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№1265/2016г. на РС-Хасково. Претендира присъждане на разноски.

Ответникът депозира отговор на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК, с който оспорва иска като неоснователен. Облигационните отношения между страните били породени по силата на договор от 01.07.2012г., по силата на който ищцовото дружество било задължено да извърши актуализиране на технически проект за реконструкция на път срещу възнаграждение от 24000лв. В съдебно заседание процесуалният представител на ответника признава иска по основание и размер.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност намира за установена следната фактическа обстановка :

По подадено от ищцовото дружество заявление е образувано ч.гр.д.1265/2016г. по описа на РС-Хасково по реда на чл.410 от ГПК срещу ответника за сумата 7321,37лв. – лихва за забава на плащане на сумата от 24000лв. по договор за консултантски услуги от 01.07.2012г. за периода от 21.06.2013г. до 20.06.2016г. и направените по делото разноски. За тази сума е издадена и заповед за изпълнение по ч.гр.д.№1265/2016г. по описа на съда. Видно от приложения с исковата молба договор същият е сключен между страните на 01.07.2012г. Представена е фактура от 19.12.2014г. за сумата от 24000лв. с ДДС. Видно от протокол от 09.07.2012г. ищцовото дружество предава на ответната община проекта за реконструкция на пътя К.. И..... С влязло в сила на 09.08.2017г. решение от 22.05.2017г., постановено по гр.д.№1733/2016г. по описа на РС-Хасково, е прието за установено по отношение на Община Стамболово, че дължи на ГЕОландс” ЕООД, ЕИК 200033237, със седалище и адрес на управление гр.Хасково сумата от 24000лв., представляваща неизплатено възнаграждение по сключен между тях договор от 01.07.2012г., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по ч.гр.д.№1267/2016г. – 21.06.2016г. до окончателното изплащане.    

При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи:

Предявен е иск с правно основание чл.422 от ГПК във връзка с чл.86 от ЗЗД, като се иска установяване на вземане на ищеца към ответника за посочената в исковата молба сума. Съдът намира така предявения установителен иск за допустим, тъй като е предявен в срока по чл.415 от ГПК от надлежна страна против лице, за което се твърди, че дължи суми на ищеца по силата на договор от 01.07.2012г., сключен между страните. Разгледан по същество иска се явява основателен. Видно от представения договор, сключен между страните ответната община възлага на ищеца да извърши актуализиране на технически проект за реконструкция на път срещу съответно договорено възнаграждение и срокове за изпълнение на работата и предаване на проекта. В настоящото производство е представено влязло в сила решение, с което е прието за установено по отношение на ответника, че дължи на ищеца сумата от 24000лв., представляваща неизплатено възнаграждение по горецитирания договор. Безспорно от данните по делото се установява, че дължимата главница по договора, сключен между страните, не е изплатена, поради което следва извода, че ответникът е изпаднал в забава и дължи съответно обезщетение за това на ищеца. Страните в настоящото производство не спорят нито относно размера на търсената лихва за забава, нито относно периода, за който същата се дължи. Изчислена с помощта на онлайн калкулатор лихвата за забава за периода от 21.06.2013г. до 20.06.2016г. върху главница от 24000лв. възлиза на 7321,37лв. Предвид гореизложените съображения съдът намира иска за основателен и доказан и счита, че следва да бъде уважен изцяло.  

С оглед изхода на делото и предвид постановеното Тълкувателно решение №4/18.06.2014г. по т.д.№4/2013г. на ОСГТК на ВКС съдът счита, че следва да бъде осъден ответника да заплати на ищеца разноските в настоящото и в заповедното производство в общ размер на 712,86лв., от които 292,86лв. за държавна такса общо в настоящото и в заповедното производство и 420лв. за адвокатско възнаграждение.   

Мотивиран така, съдът

 

 

                                       Р  Е  Ш  И :

 

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Община Стамболово, ЕИК 000904261, с.Стамболово, представлявана от кмета М. Ф. С., че дължи на ГЕОландс” ЕООД, ЕИК 200033237, със седалище и адрес на управление гр.Х., ул.”Г. Д.” №**, вх.*, ет.*, ап.*, представляван от управителя А. Г. А., сумата от 7321,37лв., представляваща лихва за забава на изплащане на сумата от 24000лв. по договор за услуга от 01.07.2012г. за периода 21.06.2013г. – 20.06.2016г., за която сума е издадена заповед №585/21.06.2016г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№1265/2016г. по описа на РС-Хасково.

ОСЪЖДА Община Стамболово, ЕИК 000904261, с.Стамболово, представлявана от кмета М. Ф. С., да заплати на ГЕОландс” ЕООД, ЕИК 200033237, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул.”Г. Д.” №24-30, вх.*, ет.*, ап.*, представляван от управителя А. Г. А., направените в заповедното и настоящото производство разноски в размер общо на 712,86лв.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                     СЪДИЯ :/п/ не се чете

          

 

Вярно с оригинала!

Секретар:В.К.