Р Е Ш Е Н И Е

  739                                                         28.11.2017г.                                         гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковския районен съд                                                                гражданска колегия

На десети ноември                                         двехиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                           Районен съдия: Васил Панайотов

Секретар: Гергана Докузлиева

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 933 по описа за 2017г., и за да се произнесе взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание чл. 79 и 86 от ЗЗД.

Ищецът посочва, че на 02.07.2015г. между него и ответника бил сключен договор за банков потребителски кредит на физически лица, усвояван чрез овърдрафт в размер на 7800 лева. Изпълнил задължението си по договора. Ответникът не изпълнил задължението си по договора, поради което на основание чл. 17 от договора вр. с чл. 30,2 от ОУ обявил кредита за предсрочно изискуем на 20.10.2016г. Поради неизпълнение били начислени неустойка по чл. 11.3 вр. с чл. 5.5. от договора в размер на 0.12 лева и на основание чл. 11.3 вр. с чл. 5.5 в размер на 341.02 лева. Моли да се осъди ответника да заплати сумата от 6708,55 лева – главница, 777,27 лева – дължими лихви и неустойки за периода от 20.10.2016г. до 20.04.2017г. Моли за разноски. В съдебно заседание не се представлява.

Ответникът чрез особен представител оспорва исковете като посочва, че претенциите се основавали на нищожни клаузи от ОУ на договора. ОУ не били връчени на ответника. Не се доказало изискуемостта на вземането, като той не бил уведомен за това обстоятелство. Не бил даден срок за доброволно плащане. В съдебно заседание чрез особен представител поддържа отговора.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Искът по чл. 79 ал.1 от ЗЗД е допустим, тъй като е подаден от процесуално легитимирана страна срещу ответник, с който твърди, че са в облигационни отношения.

Разгледан по същество е основателен.

Страните са сключили договор за банков потребителски кредит на физическо лице, усвояван чрез овърдрафт по разплащателна сметка № ********** от 02.07.2015г. Договорът е подписан на всяка страница, както и общи условия, при които „Уникредит Булбанк” АД предоставя потребителски кредити на физически лица. Съдът не констатира нередовности на клаузи на договора или ОУ, които да водят до нищожност на целия договор или отделни негови клаузи. От извлечение на сметка на ответника за период от 02.07.2015 - 18.01.2017г., както и заключението на ВЛ, се установява, че ответникът Й.Е.П. е усвоил кредита, като е извършвал различни операции във връзка с теглене и погасяване по сметката. Ищецът е направил опит да уведоми длъжника за предсрочната изискуемост на кредита, като му е изпратил покана за доброволно изпълнение от 28.12.2016г. на адреса посочен в договора, както и на документа му за самоличност. Обратната разписка е върната в цялост с отбелязване: „Отказва. В Гърция е.“ Това отбелязване е малко неясно, но с оглед на факта, че ответникът е търсен на същия адрес в настоящото производство и не е намерен, съдът намира, че кредиторът е изпълнил задължението си за уведомяване. 

За да се уважи искът следва ищецът да докаже размера на вземането си към настоящия момент, наличието на предпоставките за обявяване на договора за изискуем, съгласно сключения банков кредит, а именно неплащане на няколко месечни вноски, и връчване на покана до длъжника.

Първото обстоятелство се установява от заключението на вещото лице, което се подкрепя и от представените извлечения от сметки, че към момента на подаване ИМ и приключване на съдебното дирене, ответникът е била в забава. В договора в чл.17 страните са уговорили, че при забава в плащането на вноска банката може да направи кредита изцяло изискуем. С ПДИ адресирана до ответника, той е уведомен, че е в забава по отношение плащания на вноски по кредита. С уведомяването съгласно т.18 от ТР 4/2014г. настъпва изискуемостта на целия кредит. Поради изложеното, настоящият състав намира, че са налице предпоставките за уважаване на иска. Не е основателно възражението на ответника за нищожност на клауза от договора. На първо място не е индивидуализирана коя клауза е нищожна. На следващо место не е посочено на кой закон противоречи или на кое друго основание. Съдът служебно следи за нищожни клаузи при потребителските договори, но в случая не откри такава, като договорът между страните е осъществяван значително време – повече от година, без никоя от страните да го оспори.

От заключението на вещото лице се установява, че към момента задължението на ответника към ищеца е в размер на 6708,55 лева – главница, 02.37 лева – договорна лихва, 433,76 лева – лихва върху просрочена главница, 0,12 лева – неустойка за просрочена главница, и 341.02 лева – неустойка за просрочена главница. До този размер следва искът да бъде уважен.

При този изход на делото следва на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ответникът да заплати на ищеца направените по делото разноски в размер на 2049,58 лева.

Мотивиран от горното, съдът

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА Й.Е.П., гражданин на Г., роден на ***г. с адрес по карта за продължително пребиваване на МВР - Хасково: гр.Х., ул. ”*********” №**, ет.*, съдебен адрес:***, офис 1, адв. О., да заплати на Уникредит Булбанк” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, пл.”Св. Неделя” № 7, ЕИК:831919536, съдебен адрес: гр. София, пл.Св. Неделя № 4, ет.4, адв. Антонов, на основание чл. 79 от ЗЗД сумата от 6708,55 лева – главница, в едно със законната лихва от 21.04.2017г., 02.37 лева – договорна лихва по чл. 11.1 вр. с чл. 4, 433,76 лева – лихва върху просрочена главница по чл. 11.1 вр. с чл. 4, 0,12 лева – неустойка за просрочена главница по чл. 11.3 вр. с чл. 5.5, и 341.02 лева – неустойка за просрочена главница по чл. 11 т.3 вр. с чл. 5.5, дължими за периода от 20.10.2016г. до 20.04.2017г., по договор за банков потребителски кредит на физическо лице, усвояван чрез овърдрафт по разплащателна сметка № ******** от 02.07.2015г., на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК направените по делото разноски в размер на 2049,58 лева.

Решението може да бъде обжалвано пред ОС - Хасково в двуседмичен срок от получаването му от страните.

 

                                                    

                                                                                  Районен съдия:/п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.К.