Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №686

                                  13.11.2017 год., гр.Хасково

 

                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд

в публичното заседание на деветнадесети октомври                  

през две хиляди и седемнадесета година

в състав:

 

                                                        СЪДИЯ : ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

 

                                                                        

                                                                    

Секретар: Елена Стефанова

Прокурор:

като разгледа докладваното от Съдията

гр.д. № 835 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 Предявени са от „Ем Джи Ел – БГ“ ООД-гр.Хасково против „ВИЗА ЛИВИНГ“ ЕООД-гр.София обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл.79, ал.1 и чл.86 от ЗЗД.

В исковата молба се твърди, че между дружествата ищец и ответник на 12.07.2016г. бил сключен Заявка-договор за международен транспорт, съгласно който ищецът извършил международен превоз от България до Белгия за получател SDC BVBA за сумата от 750 лева + ДДС. Извършената услуга била фактурирана от ищеца на договорената цена с ДФ № 6150/28.07.2016г. на стойност 900 лева /с ДДС/, която, съгласно договорните клаузи, следвало да бъде заплатена до 02.10.2016г.  – 30 дни след получаване на ЧМР и фактура /получени от ответника на 02.09.2016г./. Издадената от ищеца фактура била надлежно осчетоводена в счетоводството на дружеството – ищец и върху нея бил начислен и внесен дължимият ДДС в размер на 150 лева. Посочва се още в исковата молба, че след многократни телефонни разговори, проведени с ответника по повод липсата на плащане, на 09.03.2017г. същият получил и изпратената от ищеца по ел. поща Покана за доброволно плащане, с която го приканил да погаси задължението си до края на м. март 2017г. и го предупредил, че ще потърси съдебно удовлетворяване на вземанията си. До момента на подаване на исковата молба обаче ищецът не бил получил плащане по договора и издадената фактура. Освен неиздължената сума по фактурата, на основание чл.309а от ТЗ, ответникът дължал на ищеца и обезщетение в размер общо на 126.25 лева за забава на плащането, в  т.ч. мораторна лихва, възлизаща на 46.25 лева за периода от 03.10.2016г. /датата, следваща датата на падежа на плащането по фактурата/ до 05.04.2017г. /датата, предхождаща датата на предявяване на иска/ и разноски за събиране на вземането в размер на 80 лева. Предвид изложеното, моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да му заплати  сумата от 900 лева, представляваща дължима сума по неплатена изцяло фактура за извършен международен транспорт по Заявка-договор от 12.07.2016г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяване на иска до окончателното й изплащане; сумата от 126.25 лева – от които мораторна лихва в размер на 46.25лева за периода от 03.10.2016г. до 05.04.2017г. и разноски за събиране на вземането в размер на 80 лева. Претендира направените по делото разноски.

          В срока по чл.131 от ГПК ответникът не подава писмен отговор. В съдебно заседание не изпраща процесуален представител.

Съдът, като взе предвид, че в случая са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, а именно - ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се е явил в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, както и като съобрази направеното от ищеца искане за постановяване на неприсъствено решение, намира, че следва предявените искове, като вероятно основателни,  да се уважат.

На ищеца следва да се присъдят направените по делото разноски  за държавна такса в размер на 100 лева и за адвокатско възнаграждение в размер на 400 лева.

 

          Водим от горното и на основание чл.239, ал.1 във вр. с чл.238 от ГПК, съдът

 

         

                                          Р    Е    Ш    И :

 

ОСЪЖДА „ВИЗА ЛИВИНГ“ ЕООД, ЕИК202758323, със седалище и адрес на управление-гр.София 1505, Район „Слатина“, ул.“Атанас Узунов“ № 60, ет.1, да заплати на „Ем Джи Ел – БГ“ ООД, ЕИК201655092, със седалище и адрес на управление – гр.Хасково, ул.“Сакар балкан“ № 3, ап.7, сумата от 900 лева, представляваща дължима сума по неплатена Фактура № 6150/28.07.2016г. за извършен международен транспорт по Заявка-договор от 12.07.2016г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 06.04.2017г. до окончателното й изплащане; сумата от 126.25 лева – от които мораторна лихва в размер на 46.25 лева за периода от 03.10.2016г. до 05.04.2017г. и разноски за събиране на вземането в размер на 80 лева.

ОСЪЖДА „ВИЗА ЛИВИНГ“ ЕООД, ЕИК202758323, със седалище и адрес на управление-гр.София 1505, Район „Слатина“, ул.“Атанас Узунов“ № 60, ет.1, да заплати на „Ем Джи Ел – БГ“ ООД, ЕИК201655092, със седалище и адрес на управление – гр.Хасково, ул.“Сакар балкан“ № 3, ап.7, направените по делото разноски в размер на 500 лева.

            Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                   СЪДИЯ :   /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар:Е.С.