Р Е Ш Е Н И Е

  754 / 30.11.2017г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Хасковски               Районен съд                 четвърти граждански             състав

на четиринадесети ноември                                    две хиляди и седемнадесета година в публичното заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА                                                           

 

Секретаря  Диляна Славова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№744 по описа за  2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е делбено във фаза на извършване на делбата. Има искане за възлагане на неподеляемо жилище по реда на чл.349, ал.2 от ГПК.

            Допуснат е до делба между К.М.М., ЕГН **********,*****, и О.М.М., ЕГН **********,***, недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор 77195.739.424 по КК и КР на Хасково, одобрена със Заповед №РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК, находящ се на административен адрес: Хасково, ул.Враца 31, с площ 380 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и начин на ползване – ниско застрояване до 10 м., с номер по предходен план – имот пл.№6413, кв.616 по плана на Хасково от 1985г., при съседи на имота -  77195.739.363, 77195.739.351, 77195.739.414, 77195.739.423, 77195.739.24, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 77195.739.424.1, с площ от 124 кв.м. на един етаж, с предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, при квоти: за К.М.  – 7/8, за О.М. – 1/8 .

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната общност, приема за установено от фактическа страна следното:

По делото има назначена съдебнотехническа експертиза със задача да се определи пазарна цена на имота и неговата поделяемост съобразно делбените квоти, както и размера на обезщетението за ползване на делбения имот. Заключението по така назначената експертиза съдът възприема изцяло като компетентно и безпристрастно изготвено. След извършена проверка и оглед на имота вещото лице  дава заключение, че имотът има пазарна оценка 31 169,00 лева и е неподеляем съобразно квотите.

Съделителката К.М. иска да й се възложи по реда на чл.349, ал.2 от ГПК делбения имот. Представя декларация, че не притежава друго жилище, справка от Служба вписвания относно извършвани сделки, както и копие от личната си карта, от която се установява, че адресната й регистрация е на адреса на делбения имот. Ангажираната свидетелка Н. Х. дава показания, че познава к. от 25-30 години и че К. живеела при майка си на адреса на делбения имот, но ходела и при дъщеря си – на друг адрес, да помага. К. никъде другаде не била живяла – само на адреса на имота, който се делял с брат й. Там живеел и брат й.

При така установената фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи:

Искането за възлагане на имота съдът счита, че е неоснователно, тъй като съсобствеността е възникнала в резултат на повече от един юридически факт, както е посочено в представения нотариален акт от 1995г., не оспорен от ответната страна. Нотариалният акт легитимира страните като съсобственици по силата на наследяване и давностно владение. Така е налице смесена съсобственост, възникнала в резултат на повече от един юридически факт. В случай, че съсобствеността беше възникнала единствено на основание наследство и дарение или друга разпоредителна сделка от част от наследниците /нотариалния акт от 2017г./, то би било възможно възлагане по реда на чл.349, ал.2 от ГПК, но нито се твърди, че към момента на смъртта на наследодателят – 1984г., имотът е бил придобит от него, нито има представени доказателства това да е било към този момент негова изключителна собственост или придобито при условията на СИО. Ищцата изрично твърди, че е съсобственик, придобил дела си по наследство и след изтекла придобивна давност, както и че има разпоредителна сделка в нейна полза от останалите съсобственици. Отделно от това следва да се има предвид и че посочените съсобственици в нотариалния акт не са пълния кръг от наследници /липсва наследникът Н. М., респ. неговия наследник Ж. Н./, нито придобитите от посочените в нотариалния акт квоти са съответстващи на разпределяне на имот в СИО, прекратена поради настъпила смърт на съпруга Мехмедов, поради което съдът приема наличието на комбинирана или т.нар смесена съсобственост. Така делбата не може да бъде извършена при условията на чл.349, ал.2 от ГПК, а следва да се извърши чрез изнасяне на имота на публична продан.

Страните по делото са съсобственици на имот и ищцата иска съсобствеността между тях да бъде прекратена, като съдът е постановил решение относно допускане на делба за съсобствения имот, с което са определени и квотите на всеки от съделителите. Предметът на делбапоземлен имот и къща, съгласно заключението по представената съдебнотехническа експертиза е неподеляем, като така съделителите не могат да получат реално своя дял, поради което единствената възможност за ликвидиране на съсобствеността е изнасянето на имота на публична продан.

Началната цена за публична продан събразно чл.485 във вр. с чл.468 от ГПК, при която следва да се извърши проданта, е установената в настоящото производство пазарна стойност на имота – 31169,00 лева.

Съобразно определената цена на имота страните следва да заплатят дължимите държавни такси за извършване на делбата.

Мотивиран така, съдът

РЕШИ:

            ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор 77195.739.424 по КК и КР на Хасково, одобрена със Заповед №РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК, находящ се на административен адрес: Хасково, ул.Враца 31, с площ 380 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и начин на ползване – ниско застрояване до 10 м., с номер по предходен план – имот пл.№6413, кв.616 по плана на Хасково от 1985г., при съседи на имота -  77195.739.363, 77195.739.351, 77195.739.414, 77195.739.423, 77195.739.24, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 77195.739.424.1, с площ от 124 кв.м. на един етаж, с предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, при начална цена 31169,00 лева, която цена или цената, при която се продаде имотът, да се разпредели по следния начин: за К.М.М., ЕГН **********  – 7/8, за О.М.М., ЕГН ********** – 1/8 .

ОСЪЖДА К.М.М., ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата по сметка на съдебната власт държавна такса в размер на – 1090,92 лева, а О.М.М., ЕГН ********** – 155,85 лева.

Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съдград Хасково в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е обявено.

 

Съдия: /п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.