Р Е Ш Е Н И Е №658

03.11.2017г. гр. Хасково

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

            Хасковски Районен съд  четвърти       граждански                                          състав

на  десети октомври                                                две хиляди и седемнадесета        година в публичното заседание в следния състав:

 

 

СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА                                                           

 

 

Секретаря Диляна Славова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№633 по описа за  2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

*************************************************************************************************

Мотивиран така, съдът

РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА сключения на 10.04.2005г. в гр.Хасково граждански брак между С.Р.Б., ЕГН **********, и С.Д.Б., ЕГН **********, като дълбоко и непоправимо разстроен.

ПРИЕМА, че вина за дълбокото и непоправимо разстройство на брака имат двамата съпрузи.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на малолетните Е. С.Р., ЕГН **********, и С. С.Р., ЕГН **********, при майката С.Д.Б., ЕГН **********, на адрес: *** ****

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху децата Е. С.Р., ЕГН **********, и С. С.Р., ЕГН **********, на майката С.Д.Б., ЕГН **********, с право на бащата да ги вижда и взема от дома на майката всяка първа и трета седмица от месеца от 10,00 ч. на съботния ден до 18,00 ч. на неделния ден с право на преспиване, както и един месец през лятото, несъвпадащ с годишния отпуск на майката, със задължение за бащата да връща децата след изтичане на определеното време.

 ОСЪЖДА С.Р.Б., ЕГН **********, да заплаща на С.Д.Б., ЕГН **********, действаща като законен представител на малолетните Е. С.Р., ЕГН **********, и С. С.Р., ЕГН **********, месечна издръжка за детето Е. - 190 лева, и за детето С. – 160 лева, считано от 16.03.2017г. до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ исковете над сумата от 190 лева за Е. и 160 лева за С.  до пълния предявен размер и за двете от по 250 лева, като недоказани и неоснователни.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Хасково, ул.*****, на С.Р.Б., ЕГН **********.

ДОПУСКА промяна на фамилното име на С.Д.Б., ЕГН **********, като след прекратяване на брака носи предбрачното си фамилно име С..

         ОСЪЖДА С.Р.Б., ЕГН **********, и С.Д.Б., ЕГН **********, да заплатят в полза на Държавата по сметка на съдебната власт окончателна държавна такса за развод в общ размер от 50 лева – по 25,00 всеки, а С.Р.Б., ЕГН **********, да заплати д.т. за определения размер издръжка – 504 лева.

Решението може да бъде обжалвано пред Хасковски Окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението за страните, че е обявено.

 

Съдия:/п/ не се чете.

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар: Д.С.