Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 665

    гр.Хасково, 06.11.2017год.

 

В  и м е т о  н а  н а р о д а

 

Хасковският районен съд

в публичното заседание на дванадесети октомври

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

                                                          СЪДИЯ: ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

 

 

Секретар: Елена Стефанова

Прокурор:

като разгледа докладваното  от Съдията гр.д. № 347 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е от Гаранционен фонд - гр.София против В.Г.Х.,***, иск с правно основание чл.288, ал.12 от Кодекса за застраховането /отм./.

           Твърди се в исковата молба, че Гаранционен фонд, на основание чл.288, ал.1, т.2, б.”а” от КЗ /отм./ изплатил по Щета № 210186/12.09.2011г. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1 200 лева на З.К.А., пострадала като пешеходец, при ПТП, настъпило на 16.07.2011г. в гр.Хасково, на бул.“България“, на пешеходна пътека. Виновна за катастрофата, съгласно Констативен протокол за ПТП и издадено от ОДМВР, сектор „ПП“ Хасково, НП № 2486/29.07.2011г., била ответницата В.Г.Х., която, управлявайки л.а. „Шкода Фабиа“, собственост на С. И. Ч., с рег. № *******, при движение по бул.“България“, отнела предимството на пешеходката А., която пресичала на пешеходна пътека, ударила я и така причинила процесното ПТП. Вследствие на удара пешеходката получила телесни увреждания. В нарушение на чл.260 от КЗ /отм./, сега чл.490 от КЗ,  ответницата управлявала увреждащия автомобил без действаща задължителна застраховка „Гражданска отговорност” към датата на ПТП. Ищецът поканил ответницата да възстанови платеното от него, но и до датата на подаване на исковата молба не била погасила задължението си. Предвид изложеното, моли съда да постанови решение, с което да осъди ответницата да му заплати сумата 1200 лева, представляваща изплатеното от ищеца обезщетение по Щета № 210186/12.09.2011г., ведно със законната лихва върху сумата от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане, както и направените по делото разноски.

В срока по чл.131 от ГПК ответницата не подава писмен отговор. В съдебно заседание не се явява и не изпраща процесуален представител.

Съдът, като взе предвид, че в случая са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, а именно - ответницата не е представила в срок отговор на исковата молба и не се е явила в първото заседание по делото, без да е направила искане за разглеждането му в нейно отсъствие, както и като съобрази направеното от ищеца искане за постановяване на неприсъствено решение, намира, че следва предявения иск, като вероятно основателен,  да се уважи.

На ищеца следва да се присъдят направените по делото разноски в размер на 55 лева.

 

          Водим от горното и на основание чл.239, ал.1 във вр. с чл.238 от ГПК, съдът

 

         

                                          Р    Е    Ш    И :

 

               ОСЪЖДА В.Г.Х., ЕГН **********,***, да заплати на Гаранционен фонд, гр.София, ул.”Граф Игнатиев” № 2, със съдебен адрес *****, адв.дружество „Марински и Николова”,  сумата от 1 200 лева, представляваща изплатено от Гаранционен фонд обезщетение по щета № 210186/12.09.2011г. за неимуществени вреди на пострадалия пешеходец при ПТП, настъпило на 16.07.2011г., ведно със законната лихва, считано от 10.02.2017г. до окончателното й изплащане, както и направените по делото разноски в размер на 55 лева.

    Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                         СЪДИЯ : /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.