МОТИВИ към Решение №  278 от 31.10.2017 г. на Районен съд – Хасково, постановено по АНД № 1260 по описа за 2017 година.

 

          С Постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от 20.10.2017 г. на прокурор при Районна прокуратура – Хасково е внесено в съда предложение, обвиняемият С.М.М. *** да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК, за престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс - за това, че на 03.10.2017 г. в град Хасково, обл.Хасково управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“ с рама № *****, което не е регистрирано по надлежния ред.

         В съдебно заседание пред РС – Хасково, РП – Хасково, редовно призовани, не изпращат представител, който да заяви становище по внесеното предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

          Подсъдимият С.М.М. ***, редовно призован, се явява лично и заявява, че  разбира обвинението и се признава за виновен по него. В хода на съдебното следствие пред Районен съд – Хасково признава фактическите констатации, изложени в постановлението и счита, че не се налага събирането на допълнителни доказателства относно случилото се, като ще се полза единствено от материалите, събрани на досъдебното производство. В дадената му възможност за последна дума предоставя на съда преценката, но моли по възможност следващото му се наказание да не е свързано с лишаване от свобода.

          Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид становищата и възраженията на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

          Подсъдимият С.М.М. е роден на ***г***, същият, български гражданин, определя се като турчин по произход, грамотен - с основно образование, женен е , работи като товарач във фирма за дърва, неосъждан, адрес за призоваване в страната с.Стамболово, общ.Хасково.

          Видно от приложената по делото Справка за съдимост, рег. № 967, издадена от Районен съд – Хасково на 03.10.2017 г. подсъдимият  С.М.М. *** не е осъждан и няма данни да е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а НК с налагане на административно наказание. Срещу него няма данни за криминални регистрации в масивите на МВР, според представените в хода на досъдебното производство характеристични данни, но е допускал е нерушения на обществения ред и не се ползва с добро име сред съседите си. Според попълнената декларация от подсъдимия за семейно и материално положение и имуществено състояние, същият не реализира доходи от трудова или друга дейност, не притежава недвижими имоти или моторни превозни средства, регистрирани на негово име.

                   Установено в хода на досъдебното производство и съдебното следствие е, че подсъдимият С.М.М. е правоспособен водач на МПС, категории „В, АМ“ като притежава валидно Свидетелство за управление на моторно превозно средство с № 283309630, издадено на негово име на 08.06.2017г., със срок на валидност до 06.06.2027г. Същият се води на отчет в ОД на МВР, Сектор „Пътна полиция“ Хасково като има няколко констатирани нарушения по ЗДвП преди 03.10.2017г., видно от приложената Справка за нарушител/водач на сектор КАТ 1111 ОД МВР Хасково.

          През 2016 г. подс. С.М. работел в Кралство Дания като от там закупил лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“ с рама № *******. Заедно с автомобила му били предадени и свидетелство за управление на автомобила част 1 и част 2. Били му издадени и временни peгистрационни табели, представляващи стикери с номер и срок на валидност - № 1241028 и срок на валидност от 18.10.2016 г. до 20.10.2016 г. От компетентните власти му било издадено и разрешение за управление с временни стикери.      

          От приложените в хода на разследването документи, приобщени като доказателства, се установява, че лекият автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“ с рама № ****** е с дата на първа регистрация от 1997 г. Според справка с peг. № 1253р - 9070/04.10.2017г. на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Хасково, този автомобил никога не бил регистриран по надлежния ред на територията на Република България. След закупуване на автомобила и след завръщането си в България с него, подсъдимият С.М.М. го управлявал без да го регистрира по надлежния ред понеже нямал финансова възможност за това.

          На 03.10.2017г., сутринта, в около 07,55 часа подс. С.М.М., управлявайки лекият автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“ с рама № ******* с поставените датски стикери – peг. табели с № 1241028 и срок на валидност от 18.10.2016 г. до 20.10.2016 г., се движел в гр.Хасково от ул. „Преображение“ към бул. „Илинден“ (в близост до училище „Паисий Хилендарски“). Същевременно Ц. Г. Д. - мл.инспектор в РУ Хасково с колегата си Б. Д., двамата разпитани в качеството на свидетели в хода на досъдебното производство, изпълнявали служебните си задължения като обезопасявали пешеходна пътека до училището. Забелязали движещият се лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“ рама № *******, който вместо регистрационни табели, имал поставени бели стикери. Спрели го и била извършена полицейска проверка на автомобила и неговия водач, в хода на която подсъдимият С.М.М. оказал пълно съдействие. На място бил извикан и екип на Сектор „Пътна полиция“ към ОД МВР Хасково в състав - свид. В. Д. Г. и свид. К. Й. В., които установили, че автомобилът не се издирва. За установеното административно нарушение по чл.140 от ЗДвП - за това, че управлява МПС което не е регистрирано по надлежния ред, а поставените peгистрационни табели са с изтекъл срок на валидност, срещу подс. С.М.М., на място и в негово присъствие, бил съставен Акт за установяване на административно нарушение с бланков номер серия Д-008288 от свид. В. Д. Г., който бил подписан от лицето, сочено като нарушител без възражения. Впоследствие, административнонаказателното производство било прекратено на основание чл. 33, ал. 2 от ЗАНН с резолюция на административнонаказващия орган от 04.10.2017 г. относно нарушението по чл. 140 ЗДвП.

          Изложената дотук фактическа обстановка е категорично установена от представените по делото писмени доказателства, посочени на съответното място по – горе, от обясненията на подсъдимия, както и от показанията на разпитаните в хода на досъдебното производство свидетели, които е необходимо да бъдат възприето като съответни на обективната истина.

          С оглед изложеното, настоящият съдебен състав намира, че при така констатираната фактическа обстановка и след обсъждане на направените доводи относно съставомерността и правната квалификация на престъпното деяние, представителят на държавното обвинение е направил законосъобразен извод, че подсъдимият е осъществил деяние, субсумирано под състава на престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс, поради следните доводи от правна страна:

          За да бъде осъществен съставът на престъпление, предвиден в цитираната разпоредба, за което на подсъдимия е било повдигнато обвинението, с предложение да бъде признат за виновен по него и съответно – освободен от наказателна отговорност по реда на чл. 78а НК, респ. деянието да е довършено от обективна страна, е необходимо деецът управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред.         

          По делото се установи, че подсъдимият С.М.М. ***, на посочените в акта на прокуратурата дата и място, управлявал моторно превозно средство, а именно лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“ с рама № ********, което не е регистрирано по надлежния ред, доколкото поставените регистрационни табели с надписи от фолио, издадени в Кралство Дания са с изтекъл срок на валидност. Съгласно разпоредбата на чл.140, ал.1, изр. 1-во от ЗДвП, по пътищата, отворени за обществено ползване се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места, а съгласно ал. 2 на цитираната норма, условията и редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната. Наредба № 1 - 45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркета, теглени от тях предвижда условията, при които се извършва и прекратява регистрацията на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях. Съгласно § 6 т. 18а от ДР на ЗДвП „регистрацията“ се определя като административно разрешение за превозното средство да участва в пътното движение, включващо идентификацията на превозното средство и издаването на табели с регистрационен номер.

          С оглед така възприетата от съда и категорично установена фактическа обстановка, еднопосочна с изложената в постановлението на РП – Хасково и по изложените съображения, недвусмислено се налага извод, че твърденията на прокуратурата, обосноваващи виновно поведение на дееца и съставомерност на същото по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от НК се доказват по несъмнен начин. От обективна страна изпълнителното деяние на подсъдимия е осъществено чрез действие – управление на моторно превозно средство при наличие на отрицателната предпоставка - то да не е регистрирано по реда, описан по – горе, който след да се приеме за надлежния, доколкото е законово установен.

          От субективна страна деянието е извършено от подсъдимия при пряк умисъл, същият е съзнавал обществено-опасния му характер, предвиждал е обществено-опасните му последици и е целял тяхното настъпване.

          За извършеното от подсъдимия С.М.М. *** престъпление е предвидено наказание до една година лишаване от свобода или глоба от петстотин до хиляда лева. С престъплението не са нанесени имуществени вреди. Подсъдимият, към датата на извършване на процесното деяние не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VII от НК. Съдът счита, че са налице предпоставките за приложението на чл. 78а от НК, като същевременно не се установи наличието на визираните в ал. 7 на чл. 78а НК законови пречки за това.

          При индивидуализацията на административното наказание, което следва да бъде наложено на дееца, съдът намира, че определянето на „глоба” в размер, съобразно законовия минимум, а именно 1000 лева, ще бъде в съответствие с данните за личността на подсъдимия. Същият е с чисто съдебно минало и с относително добри характеристични данни. Има изцяло положително процесуално поведение, както в досъдебна, така и в съдебна фаза. Административното наказание „глоба“, освен това, трябва да бъде съобразено с имущественото състояние на дееца, за което обаче не са събрани каквито и да е доказателства, освен попълнената декларация от подсъдимия за семейно и материално положение и имуществено състояние и този факт сам по себе си, а наред и с останалите, налага да бъде възприето най – благоприятното разрешение за него при индивидуализацията. Така наложеното административно наказание се явява в синхрон с изискванията на закона от гледна точка на доказателствения материал по делото и житейската справедливост, както и с оглед обществената опасност на деянието и дееца, във връзка с горепосочените смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства, преценени в тяхната съвкупност. С него в най – пълна степен биха се постигнали целите на личната и генерална превенция заложени в закона, а с факта, че същото макар и да е по вид „глоба” по своя характер е административно наказание, а не санкция по НК и с налагането му подсъдимият, от гледна точка на въпроса за неговата съдимост, е поставен в по – благоприятно положение, независимо от размера на това наказание, предвид липсата и на основание за приложение на нормата на чл. 78а, ал. 5 НК.

          Приобщените по делото като веществени доказателства – 2 бр. регистрационни табели тип фолио с черен надпис в горната част „1241028“ вляво „181016“ по средата “SKAT“, черен кръг с корона в средата и в дясната част „201016“ на бял фон съдът прие, че е необходимо да се изпратят на разпореждане на Началника на Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Хасково.

          На основание чл. 189, ал. 3 от НПК, с оглед факта, че бе признат за виновен в извършване на деянието, което е материалноправната предпоставка от значение за преценката, в тежест на подсъдимия са възложени и направените по делото разноски и същият бе осъден да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР – Хасково сумата в размер на 180.00 лева, представляващи направени по досъдебното производство разноски, а по сметка на Районен съд – Хасково - сумата в размер на по 5.00 лева, при всяко служебно издаване на изпълнителен лист за наложеното административно наказание „Глоба“ или присъдените разноски

          Мотивиран така Хасковският районен съд постанови решението си.

 

 

 

                                                                         Съдия: /п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Д.В.