А.н.д. № 1233 / 2017 год. на ХРС

 

МОТИВИ:

 

       С постановление на РП – Хасково от 13.10.2017г. е направено предложение за освобождаване от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК на подсъдимия Д.Т.Н. ЕГН ********** ***, който към 04.10.2017г. в гр.Хасково, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества – а именно марихуана 1,2487 грама със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент – тетрахидроканабинол 7,6 % теглови процента, на стойност от 7,49 лева и 2,8499 грама марихуана със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент – тетрахидроканабинол 8,9 % теглови процента, на стойност от 17,10 лева – всичко на обща стойност 24,59 лева, като случаят е маловажен и макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на постъпките си и е могъл да ги ръководи - престъпление по чл.354а ал.5 вр.ал.3 предл.2 т.1 предл.1 вр.чл.63 ал.1 т.5 от НК.

        В съдебно заседание РП - Хасково редовно уведомени, се явяват, поддържат внесеното Постановление по чл.78а от НК и искат налагане на наказание на подсъдимия по чл.78а ал.6 от НК –а именно „обществено порицание“.

        Подсъдимият Д.Н. редовно уведомен, се явява, разбира в какво е обвинен, признава се за виновен и е съгласен с изложената в обстоятелствената част на Постановлението по чл.78а от НК, фактическа обстановка.

        Защитникът на подсъдимия пледира, че деянието било извършено от подсъдимия поради лекомислие или увлечение и следвало да се приложи чл.61 ал.1 от НК и спрямо подсъдимия Д.Н. да се наложат възпитателни мерки по Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

        Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна обстановката, изложена в Постановлението по чл.78а от НК, а именно :

        Подсъдимият Д.Т.Н. през неустановено време и по неустановен начин се сдобил със суха зелена листна маса - „марихуана". Поставил 1,2487 грама от нея в бяло пластмасово шише, а друга част - 2,8499 грама, завита в 3 броя зелени саморъчно направени зелени полиетиленови пакетчета сложил във второ бяло пластмасово шише. Носел двете шишенца, съдържащи сухата зелена листна маса в себе си.

        С цел да отмерва определени количества от марихуаната носел и електронна везна, сива на цвят с надпис „QS PASS".

        На 04.10.2017г. Д.Т.Н., около 20,30 часа се срещнал със свой приятел - св.Р.А.Д. в гр.Хасково пред кафе „Авеню". Носел у себе си двете шишета, съдържащи наркотичните вещества и електронната везна. Предложил на св.Д. да отидат в двора на училище „Васил Левски", гр.Хасково, за да си свие цигара с марихуана и да я изпуши. Св.Р. Д. се съгласил да придружи Н. и двамата отишли в двора на СОУ „Васил Левски".

        Междувременно св.Д. Б.К. и св.Ж. Г. Ж. - и двамата полицаи в РУ-Хасково, били на работа, като участвали в провеждането на специализирана полицейска операция на 04.10.2017г. за времето от 16,00 часа - до 24,00 часа.

        В 21.30 часа на 04.10.2017г., в гр.Хасково, в двора на СОУ „Васил Левски" забелязали подсъдимия Д.Т.Н. и св.Р.А.Д.. Полицейските служители взели решение да им извършат проверка. Установили самоличността на двете момчета и ги попитали дали не носят забранени вещи. Св.Р.А.Д. отговорил отрицателно, но пред тримата свидетели – Д. Б. К., Ж. Г. Ж. и Р.А.Д., подсъдимият Д.Т.Н. обяснил, че има в себе си марихуана и извадил двете шишенца, съдържащи сухата зелена листна маса - 1,2487 грама, което количество било в едното бяло пластмасово шише и 2,8499 грама, което количество било завито в 3 броя зелени саморъчно направени полиетиленови пакетчета, поставени във второто бяло пластмасово шише. Показал и електронната везна, за която обяснил, че тегли марихуаната, когато я закупува.

        Двете момчета били отведени в РУ-Хасково, където подсъдимият Д.Т.Н. предал доброволно, видно от протокол за доброволно предаване 1 бр. електронна везна сива на цвят; 2 броя бели пластмасови шишенца, съдържащи зелена листна маса, като в едното бяло шише имало 3 (три) броя полиетиленови топчета, съдържащи зелена листна маса.

        Д.Т.Н. бил задържан за 24 часа на основание чл.72 ал.1 т. 1 от ЗМВР със Заповед с рег.№ 1970зз-351/04.10.2017г. поради извършеното престъпление.

        Видно от заключението на съдебната физико-химическата експертиза, предоставената растителна маса от обект № 1 (суха зелена листна маса, намираща се в бяло пластмасово контейнерче) и от обект № 2 (суха зелена листна маса, поставена в 3 броя саморъчно направени зелени полиетиленови пакетчета) представлява „коноп" (марихуана, канабис) с нетно тегло 1,2487 грама, със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент -„тетрахидроканабинол"- 7,6% (тегловни процента) за обект № 1 и с нетно тегло 2,8499 грама, със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент „тетрахидроканабинол"- 8,9% (тегловни процента) за обект № 2.

        Марихуаната се намира в Списък 1 на чл.3 ал.1 на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, включващ "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина".

        Представлява наркотично средство, няма легална употреба, пазар и производство и е под контрол съгласно Единната конвенция на ООН за психотропните вещества, ратифицирана от РБ, както и съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите"(ЗКНВП).

        Видно от протокола на експертизата, остатъкът неизразходвано количество марихуана след анализа е 1,1485 грама за обект № 1 и 2,7499 грама за обект № 2. Същото е върнато в РУ - гр.Хасково на разследващия полицай и остатъчните количества са изпратени в ЦМУ отдел "МРР-НОП"-София, видно от писмо. Върнати са и опаковките на наркотичните вещества.

        Съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г за определяне на цените на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството - Приложение № 2 стойността на 1 грам „марихуана" е 6 лева, независимо от количеството на активния компонент в теглови проценти, т.е. стойността на предмета на деянието - 1,2487 грама марихуана (коноп, канабис) възлиза на 7,49 лева и 2,8499 грама марихуана (коноп, канабис) възлиза на 17,10 лева или всичко общо е на стойност 24,59 лева.

        Подсъдимият Д.Н. не е имал разрешително за държане на наркотично вещество.

        Подсъдимият не е осъждан.

        Не са вписани данни да е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК.

        Данните за личността му, изготвени от инспектор ДПС при РУ Хасково са положителни, като спрямо него не са налагани възпитателни мерки по ЗБППМН.

        Към момента на извършване на деянието подсъдимият е бил непълнолетен – на 17 години.

        При така установената фактическа обстановка съдът намира, че подсъдимият Д.Т.Н. ЕГН ********** *** е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.354а ал.5 вр.ал.3 предл.2 т.1 предл.1 вр.чл.63 ал.1 т.5 от НК, като към 04.10.2017г. в гр.Хасково, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества – а именно марихуана 1,2487 грама със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент – тетрахидроканабинол 7,6 % теглови процента, на стойност от 7,49 лева и 2,8499 грама марихуана със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент – тетрахидроканабинол 8,9 % теглови процента, на стойност от 17,10 лева – всичко на обща стойност 24,59 лева, като случаят е маловажен и макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на постъпките си и е могъл да ги ръководи.

        От субективна страна съдът намира, че деянието е извършено от подсъдимия при условията на пряк умисъл -  подсъдимият е съзнавала обществено опасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на престъпния резултат и е искал именно настъпването на обществено опасните последици. Умисълът на дееца е обхващал обстоятелствата, че упражнява трайно фактическа власт върху високорисково наркотично вещество без надлежно издадено разрешение за това.

        Случаят е маловажен защото са налице признаците на чл.93 ал.1 т.9 от НК, според който „маловажен случай” е този, при който извършеното престъпление с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид.

        Струва си да се обсъди довода на защитата за наличие на хипотезата по чл.61 ал.1 от НК. Цитираният текст от НК предвижда, че по отношение на непълнолетен, извършил поради увлечение или лекомислие престъпление, което не представлява голяма обществена опасност, прокурорът може да реши да не се образува или да прекрати образуваното досъдебно производство, а съдът да реши да не бъде предаван за съдене или да не бъде осъден, ако спрямо него могат да се приложат успешно възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

        Непълнолетния действа поради увлечение, когато емоционално-волевото състояние на непълнолетния към момента на извършване на деянието се характеризира със занижен самоконтрол, под влияние на определени обстоятелства.

        Лекомислието е свързано с интелекта на непълнолетния и изразява недостатъчната му способност правилно да преценява характера, значението и запретеността на престъпното деяние както и последиците от извършването му.

        Преценката дали спрямо непълнолетния могат да се приложат успешно възпитателни мерки и коя от тях е най-подходяща следва да се прави с оглед личността на дееца, неговото обкръжение и бит, трудовата му ангажираност и др.

        Съгласно ППВС №6/1972г., когато са налице предпоставките на чл.61 ал.1 от НК съдът прилага специалната разпоредба на чл.78 от НК и освобождава непълнолетния от наказателна отговорност, като му налага съответна възпитателна мярка.

        На първо място - съдът категорично намира, че подсъдимият Д.Н. изобщо не е действал лекомислено при извършване на деянието.

        Всъщност подсъдимият е много добре развито за възрастта си момче, с висока интелигентност и съобразителност, физически и волево силен и целенасочен.

        Д.Н. прекрасно е знаел и разбирал какво е марихуана, знаел е, че е наркотик и забранен за употреба и държане. Нещо повече - съвсем съзнателно и преднамерено подсъдимият е държал марихуаната в шишета, за да не е директно видима, носел е у себе си и електронна везна, за да измерва количеството марихуана, когато си закупува. Когато е решил да пуши, Н. е отишъл в двора на училище „Васил Левски“, където вечер в 21,30 е тъмно, безлюдно и пусто – никой не се крие на тъмно и безлюдно място, за да прави нещо разрешено или законно. Всичко това не са действия на някой, който не съзнава какво върши или поради интелектуален дефицит, действа лекомислено.

        Точно обратното.

        На второ място – за действия поради увлечения също не може да става дума.

        Всички обстоятелства свързани с намирането на марихуаната у Н. – разпределянето й на дози, в 2 отделни бели пластмасови шишета, носенето на електронна везна, търсенето на пусто и тъмно място за консумиране на цигара марихуана, индицират еднозначно на една предварителна подготвеност и опитност, които трудно могат да се съвместят с увлечение и характерната за него волева нестабилност, поради някакво обстоятелство. Подсъдимият е бил ясно целенасочен, добре ориентиран интелектуално и е контролирал себе си съвсем успешно. Подсъдимият е и силен физически и здрав и е нямал никакви проблеми със самоконтрола.

        Ето защо възможността за действия поради увлечение при извършване на деянието е също изключена според съда.

        Следователно не са налице основанията по чл.61 от НК.

        Няма основание за приложение на този текст от закона и съответно на чл.78 от НК.

        Съдът обсъди отговорността на Д.Н., като разгледа фактическите положения посочени в прокурорското постановление при наличието на законоустановените предпоставки за реализиране на съдебно производство по освобождаване от отговорност.

        В предвид данните по делото за извършеното престъпление държане на високорисково наркотично вещество съдът наложи наказанието, предвидено в чл.354а, ал.5, вр.ал.3 предл.2, т.1 предл.1 вр.чл.63 ал.1 т.5 от НК, като определи същото при условията на чл.78а от НК. За деянието по чл.354а ал.5 във вр. ал.3 предл.2, т.1 предл.1-во вр.чл.63 ал.1 т.5 от НК се предвижда наказание „глоба” в размер до 1000 лв. Д.Н. е неосъждан, не е освобождаван е по реда на чл.78а от НК. Няма причинени невъзстановени съставомерни имуществени вреди. Следователно е приложима разпоредбата на чл.78а от НК – дори и без редукцията по 63 ал.1 т.5 от НК института на чл.78а от НК е пак приложим, поради което съдът освободи подсъдимия от наказателна отговорност.

        Тъй като подсъдимият е непълнолетен към момента на извършване на деянието, съдът приложи чл.78а ал.6 от НК, където са предвидени алтернативно 2 възможни наказания за непълнолетни – обществено порицание или възпитателна мярка. В предвид данните за личността на подсъдимия, съдът намира, че в конкретния случай много по-голям ефект от гледна точка на целите на наказанието би имало наказанието „обществено порицание“. Ето защо съдът наложи точно това наказание, което да се изпълни чрез публикуване на присъдата в местния печат. 

        С така наложеното наказание съдът счита, че ще бъдат постигнати целите на личната и генералната превенция на закона, което ще въздейства възпитателно и предупредително както върху дееца, така и по отношение на останалите членове на обществото.

        Съдът приложи и чл.53 ал.2 б.“а“ от НК и отне марихуаната в полза на Държавата, която след това следва да се унищожи. Също и по отношение на 2 бр.пластмасови шишета, които като вещи без стойност следва да се унищожат. Съдът отне и електронната везна в полза на Държавата, защото е послужила за извършване на престъплението.

        Мотивиран така съдът постанови решението си.

 

 

                                                                                                  Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.