МОТИВИ към Решение №  276 от 31.10.2017 г. на Районен съд – Хасково, постановено по АНД № 1232 по описа за 2017 година.

 

          С Постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от 13.10.2017 г. на прокурор при Районна прокуратура – Хасково е внесено в съда предложение, обвиняемият С.С.И.,*** да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК, за престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс - за това, че на 04.10.2017 г. в с. Узунджово, общ. Хасково управлявал моторно превозно средство, а именно мотопед „Motori Minarelli“ с номер на *****, което не е регистрирано по надлежния ред.

         В съдебно заседание пред РС – Хасково, РП – Хасково, редовно призовани, не изпращат представител, който да заяви становище по внесеното предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

          Подсъдимият С.С.И.,***, редовно призован, се явява лично и заявява, че  разбира обвинението и се признава за виновен по него. В хода на съдебното следствие пред Районен съд – Хасково счита, че не се налага събирането на допълнителни доказателства, като ще се полза единствено от материалите, събрани на досъдебното производство. В дадената му възможност за последна дума моли съда за налагане на административно наказание „глоба“.

          Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид становищата и възраженията на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

          Подсъдимият С.С.И. е роден на ***.

          Видно от приложената по делото Справка за съдимост, рег. № 979, издадена от Районен съд – Хасково на 06.10.2017 г. подсъдимият  С.С.И.,*** не е осъждан и няма данни да е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а НК с налагане на административно наказание. Срещу него няма данни за регистрирани криминални прояви в масивите на МВР, според представените в хода на досъдебното производство характеристични данни. Същият не реализира месечни доходи от трудова дейност Не притежава недвижими имоти и регистрирани на негово име моторни превозни средства, според данните в попълнена от него Декларация за материално положение и имотно състояние.

                   Установено в хода на досъдебното производство и съдебното следствие е, че на неустановена дата през месец август 2017 г. подс. С.С.И. закупил мотопед  марка„Motori Minarelli“ с номер на рама *******, който нямал поставени регистрационни табели. Според справката на Сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР – Хасково, този мотопед никога не бил регистриран по надлежния ред на територията на Република България. След закупуване на мотопеда подсъдимият С.С.И. го управлявал без поставена регистрационна табела, предимно в селото, в което живеел - с. Узунджово, общ. Хасково, обл. Хасково.

          На 04.10.2017 г., в около 17.00 часа подс. С.С.И., управлявайки мотопед „Motori Minarelli“ с номер на рама ****, се движел по ул. „Гео Милев“ в с. Узунджово, общ. Хасково, обл. Хасково. Същевременно И. М. В. и П. С. Б., двамата полицейски служители при РУ на МВР - Хасково, разпитани в качеството на свидетели в хода на досъдебното производство изпълнявали служебните си задължения на територията на село Узунджово, общ. Хасково. В около 17.10 часа на 04.10.2017 г. в с. Узунджово, общ. Хасково, обл. Хасково забелязали движещия се мотопед „Motori Minarelli“ с номер на рама *****, управляван от подс. С.С.И. и го спрели, след което била извършена полицейска проверка на мотопеда и на неговия водач - подс. С.С.И.. В хода на проверката, подс. С.С.И. оказал пълно съдействие и разказал подробно историята във връзка със закупуването на мотопеда.

          За установените административни нарушения по чл. 140 и чл. 150 от ЗДвП – за това, че управлявал МПС - мотопед „Motori Minarelli“ с номер на рама *****, който не е регистриран по надлежния ред, и без да притежава валидно свидетелство за управление на МПС, срещу подс. С.С.И., на място, в негово присъствие, бил съставен Акт за установяване на административно нарушение с бланков № 137578/04.10.2017 г. /от свид. И. М. В., който акт подс. С.С.И. подписал, без да впише възражения в съответната предвидена за това графа, а единствено обяснения, че бил закупил мотопеда от гр. Видин, чрез „Еконт“. Екземпляр от съставения АУАН му бил връчен лично срещу подпис, а с резолюция на административнонаказващия орган от 09.10.2017 г. административнонаказателното производство, образувано въз основана на така съставения АУАН било прекратено на основание чл. 33, ал. 2 от ЗАНН в частта относно нарушението по чл. 140 от ЗДвП.

          Изложената дотук фактическа обстановка е категорично установена от представените по делото писмени доказателства, посочени на съответното място по – горе, от обясненията на подсъдимия, както и от показанията на разпитаните в хода на досъдебното производство свидетели, които е необходимо да бъдат възприето като съответни на обективната истина.

          С оглед изложеното, настоящият съдебен състав намира, че при така констатираната фактическа обстановка и след обсъждане на направените доводи относно съставомерността и правната квалификация на престъпното деяние, представителят на държавното обвинение е направил законосъобразен извод, че подсъдимият е осъществил деяние, субсумирано под състава на престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс, поради следните доводи от правна страна:

          За да бъде осъществен съставът на престъпление, предвиден в цитираната разпоредба, за което на подсъдимия е било повдигнато обвинението, с предложение да бъде признат за виновен по него и съответно – освободен от наказателна отговорност по реда на чл. 78а НК, респ. деянието да е довършено от обективна страна, е необходимо деецът управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред.         

          По делото се установи, че подсъдимият С.С.И., на посочените в акта на прокуратурата дата и място, управлявал моторно превозно средство, а именно мотопед „Motori Minarelli“ с номер на рама ******, което не е регистрирано по надлежния ред. Съгласно разпоредбата на чл.140, ал.1, изр. 1-во от ЗДвП, по пътищата, отворени за обществено ползване се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места, а съгласно ал. 2 на цитираната норма, условията и редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната. Наредба № 1 - 45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркета, теглени от тях предвижда, в чл. 3 ал. 1, че моторните превозни средства и ремаркетата се регистрират в 14-дневен срок от придобиване на собствеността или оформянето на вноса (постоянен или временен) от съответния митнически орган, а в ал. 2 се сочи, че срокът по ал. 1 не се отнася за придобитите с цел продажба, нерегистрирани в страната моторни превозни средства и ремаркета от стопански субекти. По силата на чл. 3, ал. 4 от същата наредба, всяка промяна в данните за регистрирано превозно средство и собственика се заявява за регистрация пред съответните звена „Пътна полиция“ в 14-дневен срок от настъпването й. Освен това, нормата на чл. 4. ал.1 от същата наредба задължава собственика да представи превозното средство и необходимите документи в определения срок за извършване на регистрация, промяна в регистрацията или прекратяване на регистрацията, а чл.10 ал.1 от Наредбата предвижда, че за всяко регистрирано превозно средство се предоставят табели с регистрационен номер. По отношение на мотопедите разпоредбите на чл. 10 ал. 6 и чл. 7 от Наредбата предвиждат, че табелите с регистрационен номер се закрепват по начин, непозволяващ неправомерното им демонтиране, а на мотоциклетите, мотопедите и ремаркетата табела с регистрационен номер се поставя само отзад. Съгласно § 6 т. 18а от ДР на ЗДвП „регистрацията“ се определя като административно разрешение за превозното средство да участва в пътното движение, включващо идентификацията на превозното средство и издаването на табели с регистрационен номер.

          С оглед така възприетата от съда и категорично установена фактическа обстановка, еднопосочна с изложената в постановлението на РП – Хасково и по изложените съображения, недвусмислено се налага извод, че твърденията на прокуратурата, обосноваващи виновно поведение на дееца и съставомерност на същото по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от НК се доказват по несъмнен начин. От обективна страна изпълнителното деяние на подсъдимия е осъществено чрез действие – управление на моторно превозно средство при наличие на отрицателната предпоставка - то да не е регистрирано по реда, описан по – горе, който след да се приеме за надлежния, доколкото е законово установен.

          От субективна страна деянието е извършено от подсъдимия при пряк умисъл, същият е съзнавал обществено-опасния му характер, предвиждал е обществено-опасните му последици и е целял тяхното настъпване.

          За извършеното от подсъдимия С.С.И.,*** престъпление е предвидено наказание до една година лишаване от свобода или глоба от петстотин до хиляда лева. С престъплението не са нанесени имуществени вреди. Подсъдимият, към датата на извършване на процесното деяние не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VII от НК. Съдът счита, че са налице предпоставките за приложението на чл. 78а от НК, като същевременно не се установи наличието на визираните в ал. 7 на чл. 78а НК законови пречки за това.

          При индивидуализацията на административното наказание, което следва да бъде наложено на дееца, съдът намира, че определянето на „глоба” в размер, съобразно законовия минимум, а именно 1000 лева, ще бъде в съответствие с данните за личността на подсъдимия. Същият е с чисто съдебно минало и с добри характеристични данни, като има изцяло положително процесуално поведение. Трудово ангажиран е, доколкото при снемане на самоличността му сочи, че е пастир, макар и тези му дейност очевидно да не е регламентирана като трудово правоотношение по съответния ред. Административното наказание „глоба“, освен това, трябва да бъде съобразено с имущественото състояние на дееца, за което обаче не са събрани каквито и да е доказателства, извън данните, посочени от самия подсъдим и този факт сам по себе си, а наред и с останалите, налага да бъде възприето най – благоприятното разрешение за него при индивидуализацията. Така наложеното административно наказание се явява в синхрон с изискванията на закона от гледна точка на доказателствения материал по делото и житейската справедливост, както и с оглед обществената опасност на деянието и дееца, във връзка с горепосочените смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства, преценени в тяхната съвкупност. С него в най – пълна степен биха се постигнали целите на личната и генерална превенция заложени в закона, а с факта, че същото макар и да е по вид „глоба” по своя характер е административно наказание, а не санкция по НК и с налагането му подсъдимият, от гледна точка на въпроса за неговата съдимост, е поставен в по – благоприятно положение, независимо от размера на това наказание, предвид липсата и на основание за приложение на нормата на чл. 78а, ал. 5 НК.

          С оглед признаването му за виновен, явяващо се материалноправната предпоставка по чл. 189, ал. 3 НПК, в тежест на подсъдимия С.С.И.,***, въпреки, че бе освободен от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК, са възложени и разноските, като същият бе осъден да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Хасково – сумата в размер на по 5.00 лева, при всяко служебно издаване на изпълнителен лист за наложеното административно наказание „Глоба“.

          Мотивиран така Хасковският районен съд постанови решението си.

 

 

                                                                                                       Съдия: /п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Д.В.