МОТИВИ към Решение № 277 от 31.10.2017 г. на Районен съд – Хасково, постановено по АНД № 1192 по описа за 2017 година.

 

          С Постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от 05.10.2017 г. на прокурор при Районна прокуратура – Хасково е внесено в съда предложение, обвиняемият Т.Д.Т. *** да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК, за престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс - за това, че на 15.07.2017 г. в град Хасково, управлявал моторно превозно средство - мотопед марка „Куmсо“, с рама № **********************, което не е регистрирано по надлежния ред.

         В съдебно заседание пред РС – Хасково, РП – Хасково, редовно призовани, не изпращат представител, който да заяви становище по внесеното предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

          Защитникът на подсъдимия Т.Д.Т. *** – адв. А.Х. *** пледира в насока наличие на предпоставките за освобождаване на подзащитния й от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, като индивидуализацията бъде съобразно установения законов минимум по чл. 78а, ал. 1 НК.

          Подсъдимият Т.Д.Т. ***, редовно призован, се явява лично и заявява, че  разбира обвинението и се признава за виновен по него. В хода на съдебното следствие пред Районен съд – Хасково счита, че не се налага събирането на допълнителни доказателства, като ще се полза единствено от материалите, събрани на досъдебното производство, а по същество се придържа към заявеното от неговия защитник. В дадената му възможност за последна дума моли съда за налагане на административно наказание „глоба“.

          Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид становищата и възраженията на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

          Подсъдимият Т.Д.Т. е на 33 г., роден е на *** ***, същият е български гражданин, българин по произход, със средно образование, неженен, безработен, с адрес: град Х, ул. „О“ №.

          Видно от приложената по делото Справка за съдимост, рег. № 670, издадена от Районен съд – Хасково на 17.07.2017 г. подсъдимият  Т.Д.Т. *** не е осъждан и няма данни да е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а НК с налагане на административно наказание. Срещу него няма данни за регистрирани криминални прояви в масивите на МВР, според представените в хода на досъдебното производство характеристични данни. Същият не реализира месечни доходи от трудова дейност, а единствено от дейност, свързана със земеделие в размер на 300 лева, месечно. Не притежава недвижими имоти, но има регистрирани на негово име моторни превозни средства, според данните в попълнена от него Декларация за материално положение и имотно състояние.

                   Установено в хода на досъдебното производство и съдебното следствие е, че подс. Т.Д.Т. *** през месец април 2013 г. закупил мотопед марка „Куmсо“, с рама № ***************, с двигател с мощност 50 куб.см. от лице на име И, което не познавал и не бил от град Хасково. Същият му продал мотопеда евтино, тъй като нямал документи и не бил регистриран, като му казал, че го е закупил от някаква борса в град Стара Загора. Подсъдимият Т.Т. използвал мотопеда, за да ходи до нивата си и за това и той самият не го билрегистрирал официално.

          На 15.07.2017 г. вечерта подс.Т. се прибирал с мотопеда от нивата. В същото това време свидетелите К Й В и В Д Г - мл. автоконтрольори в Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Хасково били на работа, като били установени на бул. „България“ № 40. В изпълнение на своите служебни задължения спрели за проверка водача на мотопед марка „Куmсо“, с рама №*************, тъй като забелязали, че същият е без обезопасителна каска. При извършената проверка на място, около 21.00 часа на 15.07.2017г., било констатирано, че мотопедът се управлява от подсъдимия Т.Д.Т.. Полицейските служители забелязали също така, че мотопедът е без регистрационни табели и при проверка в системата констатирали, че същият не е регистриран. Подсъдимият Т.Т. оказал съдействие на контролните органи и им обяснил, че не помни кога е закупил мотопеда и няма документи за него.

           За установените административни нарушения по чл. 140 и чл. 137 от ЗДвП срещу подс. Т.Д.Т., на място, в негово присъствие, бил съставен Акт за установяване на административно нарушение с бланков № 008539/15.07.2017г. /от свид. К. Й. В., който акт подс. Т.Т. подписал, без да впише възражения в съответната предвидена за това графа. Екземпляр от съставения АУАН му бил връчен лично срещу подпис, а с резолюция на административнонаказващия орган от 18.07.2017 г. административнонаказателното производство, образувано въз основана на така съставения АУАН било прекратено на основание чл. 33, ал. 2 от ЗАНН в частта относно нарушението по чл. 140 от ЗДвП.

          След сигнализиране от полицейските служители на оперативен дежурен, бил извършен оглед на местопроизшествието от разследващ полицай, за което процесуално действие е съставен Протокол за оглед на местопроизшествие от 15.07.2017 г., ведно с албум, като мотопедът бил иззет мотопеда, а впоследствие с Протокол за доброволно предаване подсъдимият предал ключа за него.

          От приложените по делото справки от Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Хасково и ОД на МВР Хасково се установява, че за мотопеда няма регистрация и не се издирва.

          Изложената дотук фактическа обстановка е категорично установена от представените по делото писмени доказателства, посочени на съответното място по – горе, от обясненията на подсъдимия, както и от показанията на разпитаните в хода на досъдебното производство свидетели, които е необходимо да бъдат възприето като съответни на обективната истина.

          С оглед изложеното, настоящият съдебен състав намира, че при така констатираната фактическа обстановка и след обсъждане на направените доводи относно съставомерността и правната квалификация на престъпното деяние, представителят на държавното обвинение е направил законосъобразен извод, че подсъдимият е осъществил деяние, субсумирано под състава на престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс, поради следните доводи от правна страна:

          За да бъде осъществен съставът на престъпление, предвиден в цитираната разпоредба, за което на подсъдимия е било повдигнато обвинението, с предложение да бъде признат за виновен по него и съответно – освободен от наказателна отговорност по реда на чл. 78а НК, респ. деянието да е довършено от обективна страна, е необходимо деецът управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред.         

          По делото се установи, че подсъдимият Т.Д.Т., на посочените в акта на прокуратурата дата и място, управлявал моторно превозно средство, а именно мотопед „Куmсо“, с рама № ************, което не е регистрирано по надлежния ред. Съгласно разпоредбата на чл.140, ал.1, изр. 1-во от ЗДвП, по пътищата, отворени за обществено ползване се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места, а съгласно ал. 2 на цитираната норма, условията и редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната. Наредба № 1 - 45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркета, теглени от тях предвижда, в чл. 3 ал. 1, че моторните превозни средства и ремаркетата се регистрират в 14-дневен срок от придобиване на собствеността или оформянето на вноса (постоянен или временен) от съответния митнически орган, а в ал. 2 се сочи, че срокът по ал. 1 не се отнася за придобитите с цел продажба, нерегистрирани в страната моторни превозни средства и ремаркета от стопански субекти. По силата на чл. 3, ал. 4 от същата наредба, всяка промяна в данните за регистрирано превозно средство и собственика се заявява за регистрация пред съответните звена „Пътна полиция“ в 14-дневен срок от настъпването й. Освен това, нормата на чл. 4. ал.1 от същата наредба задължава собственика да представи превозното средство и необходимите документи в определения срок за извършване на регистрация, промяна в регистрацията или прекратяване на регистрацията, а чл.10 ал.1 от Наредбата предвижда, че за всяко регистрирано превозно средство се предоставят табели с регистрационен номер. По отношение на мотопедите разпоредбите на чл. 10 ал. 6 и чл. 7 от Наредбата предвиждат, че табелите с регистрационен номер се закрепват по начин, непозволяващ неправомерното им демонтиране, а на мотоциклетите, мотопедите и ремаркетата табела с регистрационен номер се поставя само отзад. Съгласно § 6 т. 18а от ДР на ЗДвП „регистрацията“ се определя като административно разрешение за превозното средство да участва в пътното движение, включващо идентификацията на превозното средство и издаването на табели с регистрационен номер.

          С оглед така възприетата от съда и категорично установена фактическа обстановка, еднопосочна с изложената в постановлението на РП – Хасково и по изложените съображения, недвусмислено се налага извод, че твърденията на прокуратурата, обосноваващи виновно поведение на дееца и съставомерност на същото по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от НК се доказват по несъмнен начин. От обективна страна изпълнителното деяние на подсъдимия е осъществено чрез действие – управление на моторно превозно средство при наличие на отрицателната предпоставка - то да не е регистрирано по реда, описан по – горе, който след да се приеме за надлежния, доколкото е законово установен.

          От субективна страна деянието е извършено от подсъдимия при пряк умисъл, същият е съзнавал обществено-опасния му характер, предвиждал е обществено-опасните му последици и е целял тяхното настъпване.

          За извършеното от подсъдимия Т.Д.Т. *** престъпление е предвидено наказание до една година лишаване от свобода или глоба от петстотин до хиляда лева. С престъплението не са нанесени имуществени вреди. Подсъдимият, към датата на извършване на процесното деяние не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VII от НК. Съдът счита, че са налице предпоставките за приложението на чл. 78а от НК, като същевременно не се установи наличието на визираните в ал. 7 на чл. 78а НК законови пречки за това.

          При индивидуализацията на административното наказание, което следва да бъде наложено на дееца, съдът намира, че определянето на „глоба” в размер, съобразно законовия минимум, а именно 1000 лева, ще бъде в съответствие с данните за личността на подсъдимия. Същият е с чисто съдебно минало и с добри характеристични данни, като има изцяло положително процесуално поведение. Трудово ангажиран е, доколкото при снемане на самоличността му сочи, че се занимава със земеделие, макар и тези му дейност очевидно да не е регламентирана по съответния ред. Административното наказание „глоба“, освен това, трябва да бъде съобразено с имущественото състояние на дееца, за което обаче не са събрани каквито и да е доказателства, извън данните, посочени от самия подсъдим и този факт сам по себе си, а наред и с останалите, налага да бъде възприето най – благоприятното разрешение за него при индивидуализацията. Така наложеното административно наказание се явява в синхрон с изискванията на закона от гледна точка на доказателствения материал по делото и житейската справедливост, както и с оглед обществената опасност на деянието и дееца, във връзка с горепосочените смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства, преценени в тяхната съвкупност. С него в най – пълна степен биха се постигнали целите на личната и генерална превенция заложени в закона, а с факта, че същото макар и да е по вид „глоба” по своя характер е административно наказание, а не санкция по НК и с налагането му подсъдимият, от гледна точка на въпроса за неговата съдимост, е поставен в по – благоприятно положение, независимо от размера на това наказание, предвид липсата и на основание за приложение на нормата на чл. 78а, ал. 5 НК.

          С оглед признаването му за виновен, явяващо се материалноправната предпоставка по чл. 189, ал. 3 НПК, в тежест на подсъдимия Т.Д.Т. ***, въпреки, че бе освободен от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК, са възложени и разноските, като същият бе осъден да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Хасково – сумата в размер на по 5.00 лева, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за наложеното административно наказание „Глоба“

          По отношение на приобщените в хода на досъдебното производство веществени доказателства мотопед марка „Куmсо“, с рама № ************** и контактен ключ за него, намиращи се на съхранение в РУ на МВР - Хасково съдът прие да се върнат на Т.Д.Т. с адрес: ***, ЕГН: **********, като правоимащо лице, каквото качество от доказателствата по делото се установява, още повече, че от неговата фактическа власт са и били иззети, респ. предадени на органите на МВР.

          Мотивиран така Хасковският районен съд постанови решението си.

 

 

 

                                                                                                       Съдия: /п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Щ.М.