МОТИВИ към Решение №  261 от 24.07.2017 г. на Районен съд – Хасково, постановено по АНД № 1177 по описа за 2017 година.

 

          С Постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от 03.10.2017 г. на прокурор при Районна прокуратура – Хасково е внесено в съда предложение, обвиняемият К.Х.Б. *** да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК, за престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс - за това, че на 15.09.2017г. в с. К. п, общ. Х., обл. управлявал моторно превозно средство - мотопед с рама № LBBB921106В100348, което не е регистрирано по надлежния ред.

         В съдебно заседание пред РС – Хасково, РП – Хасково, редовно призовани, не изпращат представител, който да заяви становище по внесеното предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

          Подсъдимият К.Х.Б. ***, редовно призован, се явява лично и заявява, че  разбира обвинението и се признава за виновен по него. В хода на съдебното следствие пред Районен съд – Хасково счита, че не се налага събирането на допълнителни доказателства относно случилото се, като ще се полза единствено от материалите, събрани на досъдебното производство. В дадената му възможност за последна дума изразява негодувание по отношение на законодателството и счита, че за процесното деяние следвало да се търси единствено административнонаказателна, не и наказателна отговорност и не следвало да бъде третиран от органите на полицията като престъпник. Предоставя на съда преценката и разчита на справедливост на решението.

          Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид становищата и възраженията на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

          Подсъдимият К.Х.Б. е роден на ***г***, същия се определя като българин по произход, български гражданин, със средно образование, женен, пенсионер и работи като регистриран земеделски производител, неосъждан, постоянен адрес ***.

          Видно от приложената по делото Справка за съдимост, рег. № 920, издадена от Районен съд – Хасково на 18.09.2017 г. подсъдимият  К.Х.Б. *** не е осъждан и няма данни да е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а НК с налагане на административно наказание. Срещу него няма заведени заявителски материали и няма данни за криминални регистрации в масивите на МВР, според представените в хода на досъдебното производство характеристични данни. Не е допускал нарушения на обществения ред и не поддържа връзки с лица от криминалния контингент. Същият реализира месечен доход в размер на 700 лева от трудова дейност като земеделски производител и получава месечна пенсия в размер на 180 лева. Притежава недвижим имот – къща в с. К. П., обл. Х. и лек автомобил марка „М.“, модел „814“, както и паричен влог в търговска банка, според данните в попълнена от него Декларация за материално положение и имотно състояние.

                   Установено в хода на досъдебното производство и съдебното следствие е, че подсъдимият К.Х.Б. е правоспособен водач на МПС, категории „С, М, АМ, В, ТКТ“ като притежава валидно Свидетелство за управление на моторно превозно средство с № *********, издадено на негово име на 11.05.2017г., валидно до 11.05.2022 г. Същият се води на отчет в ОД на МВР, Сектор „Пътна полиция“ - Хасково като има няколко констатирани нарушения по ЗДвП преди 15.09.2017 г., видно от справка за нарушител/водач на сектор КАТ ПП ОД МВР Хасково.

          На неустановена дата през 2012 г. подсъдимият К.Х.Б. закупил мотопед с рама № LBBB921106В100348, син на цвят от непознато за него лице в град Х.. Същият имал надпис „Explorer“, но на него нямало поставени регистрационни табели. Заедно с мотопеда на подсъдимия бил предаден и документ на немски език, представляващ Регистрационен талон част II от Република А., от който се установява марката на мотопеда - ,,*****“ и е посочена датата на първата регистрация в Австрия - 15.05.2006 г. Според Справка с peг. № 1253р - 8449/20.09.2017г., издадена от Сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР – Хасково, този мотопед с рама № LBBB921106В100348 никога не бил регистриран по надлежния ред на територията на Република България. С Писмо с рег.№ А-26872/26.09.2017г. на МВР Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“, е предоставена следната информация от Интерпол Виена: рама № LBBB921106В100348 принадлежи на мотопед „******“ - син цвят, който е снет от регистрация на 14.12.2011г. Последен собственик на мотопеда е B. A., родена на *** г. с адрес А-4984 W., W.15. Австрийските власти нямат данни за настоящ собственик. Не са вписани данни мотопедът да е обявен за издирване.

          След закупуване на мотопеда и след неговото ремонтиране, обвиняемият К.Х.Б. го управлявал без поставена регистрационна табела.

          На 15.09.2017г., около 18,10 часа подс. К.Х.Б., управлявайки мотопеда с рама № LBBB921106В100348, се движел по ул. „А. Х.“ в село К. П., обл. Х. като се прибирал в дома си от фермата, където работел. Същевременно свид. Г. Д. М. - ст. полицай в ЗЖУ Горна Оряховица и свид. Т. А. Ш. - полицай в Участък на МВР - Стамболово към РУ на МВР -  Хасково, изпълнявали служебните си задължения като автопатрул. Провеждали специализирана полицейска операция в селските райони, обслужвани от РУ на МВР - Хасково. Патрулирайки по ул. „А. Х.“ в село К. П., обл. Х., в около 18.10 часа на 15.09.2017г., забелязали движещия се в посока от с. Е., обл. Х. към центъра на село К. П., обл. Х. мотопед с рама № LBBB921106В100348. Била извършена полицейска проверка на мотопеда и неговия водач, в хода на която подсъдимият К.Х.Б. оказал пълно съдействие и разказал подробно историята във връзка със закупуването и ползването на мотопеда. Било установено от страна на контролните органи, че същият не се издирва. За установеното административно нарушение по чл.140 от ЗДвП за това, че управлява МПС, което не е регистрирано по надлежния ред (без регистрационни табели), срещу подс. К.Х.Б. бил съставен на място, в негово присъствие, Акт за установяване на административно нарушение с бланков номер серия Д-137880(л.11) от свид. Т. А. Ш.. Подсъдимият подписал акта след предявяването му без възражения, като в частта относно нарушението по чл. 140 от ЗДвП, административнонаказателното производство било прекратено на основание чл. 33, ал. 2 от ЗАНН с резолюция на административнонаказващия орган.

          Изложената дотук фактическа обстановка е категорично установена от представените по делото писмени доказателства, посочени на съответното място по – горе, от обясненията на подсъдимия, както и от показанията на разпитаните в хода на досъдебното производство свидетели, които е необходимо да бъдат възприето като съответни на обективната истина.

          С оглед изложеното, настоящият съдебен състав намира, че при така констатираната фактическа обстановка и след обсъждане на направените доводи относно съставомерността и правната квалификация на престъпното деяние, представителят на държавното обвинение е направил законосъобразен извод, че подсъдимият е осъществил деяние, субсумирано под състава на престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс, поради следните доводи от правна страна:

          За да бъде осъществен съставът на престъпление, предвиден в цитираната разпоредба, за което на подсъдимия е било повдигнато обвинението, с предложение да бъде признат за виновен по него и съответно – освободен от наказателна отговорност по реда на чл. 78а НК, респ. деянието да е довършено от обективна страна, е необходимо деецът управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред.         

          По делото се установи, че подсъдимият К.Х.Б., на посочените в акта на прокуратурата дата и място, управлявал моторно превозно средство, а именно мотопед с рама № LBBB921106В100348, което не е регистрирано по надлежния ред. Съгласно разпоредбата на чл.140, ал.1, изр. 1-во от ЗДвП, по пътищата, отворени за обществено ползване се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места, а съгласно ал. 2 на цитираната норма, условията и редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната. Наредба № 1 - 45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркета, теглени от тях предвижда, в чл. 3 ал. 1, че моторните превозни средства и ремаркетата се регистрират в 14-дневен срок от придобиване на собствеността или оформянето на вноса (постоянен или временен) от съответния митнически орган, а в ал. 2 се сочи, че срокът по ал. 1 не се отнася за придобитите с цел продажба, нерегистрирани в страната моторни превозни средства и ремаркета от стопански субекти. По силата на чл. 3, ал. 4 от същата наредба, всяка промяна в данните за регистрирано превозно средство и собственика се заявява за регистрация пред съответните звена „Пътна полиция“ в 14-дневен срок от настъпването й. Освен това, нормата на чл. 4. ал.1 от същата наредба задължава собственика да представи превозното средство и необходимите документи в определения срок за извършване на регистрация, промяна в регистрацията или прекратяване на регистрацията, а чл.10 ал.1 от Наредбата предвижда, че за всяко регистрирано превозно средство се предоставят табели с регистрационен номер. По отношение на мотопедите разпоредбите на чл. 10 ал. 6 и чл. 7 от Наредбата предвиждат, че табелите с регистрационен номер се закрепват по начин, непозволяващ неправомерното им демонтиране, а на мотоциклетите, мотопедите и ремаркетата табела с регистрационен номер се поставя само отзад. Съгласно § 6 т. 18а от ДР на ЗДвП „регистрацията“ се определя като административно разрешение за превозното средство да участва в пътното движение, включващо идентификацията на превозното средство и издаването на табели с регистрационен номер.

          С оглед така възприетата от съда и категорично установена фактическа обстановка, еднопосочна с изложената в постановлението на РП – Хасково и по изложените съображения, недвусмислено се налага извод, че твърденията на прокуратурата, обосноваващи виновно поведение на дееца и съставомерност на същото по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от НК се доказват по несъмнен начин. От обективна страна изпълнителното деяние на подсъдимия е осъществено чрез действие – управление на моторно превозно средство при наличие на отрицателната предпоставка - то да не е регистрирано по реда, описан по – горе, който след да се приеме за надлежния, доколкото е законово установен.

          От субективна страна деянието е извършено от подсъдимия при пряк умисъл, същият е съзнавал обществено-опасния му характер, предвиждал е обществено-опасните му последици и е целял тяхното настъпване.

          За извършеното от подсъдимия К.Х.Б. *** престъпление е предвидено наказание до една година лишаване от свобода или глоба от петстотин до хиляда лева. С престъплението не са нанесени имуществени вреди. Подсъдимият, към датата на извършване на процесното деяние не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VII от НК. Съдът счита, че са налице предпоставките за приложението на чл. 78а от НК, като същевременно не се установи наличието на визираните в ал. 7 на чл. 78а НК законови пречки за това.

          При индивидуализацията на административното наказание, което следва да бъде наложено на дееца, съдът намира, че определянето на „глоба” в размер, съобразно законовия минимум, а именно 1000 лева, ще бъде в съответствие с данните за личността на подсъдимия. Същият е с чисто съдебно минало и с много добри характеристични данни, като има изцяло положително процесуално поведение. Трудово ангажиран е, въпреки получаваната пенсия, като именно тези му ангажименти са способствали извършване на деянието, макар и да не са факт от естество да изключи отговорността. Административното наказание „глоба“, освен това, трябва да бъде съобразено с имущественото състояние на дееца, за което обаче не са събрани каквито и да е доказателства, извън данните, посочени от самия подсъдим и този факт сам по себе си, а наред и с останалите, налага да бъде възприето най – благоприятното разрешение за него при индивидуализацията. Така наложеното административно наказание се явява в синхрон с изискванията на закона от гледна точка на доказателствения материал по делото и житейската справедливост, както и с оглед обществената опасност на деянието и дееца, във връзка с горепосочените смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства, преценени в тяхната съвкупност. С него в най – пълна степен биха се постигнали целите на личната и генерална превенция заложени в закона, а с факта, че същото макар и да е по вид „глоба” по своя характер е административно наказание, а не санкция по НК и с налагането му подсъдимият, от гледна точка на въпроса за неговата съдимост, е поставен в по – благоприятно положение, независимо от размера на това наказание, предвид липсата и на основание за приложение на нормата на чл. 78а, ал. 5 НК.

          С оглед признаването му за виновен, явяващо се материалноправната предпоставка по чл. 189, ал. 3 НПК, в тежест на подсъдимия К.Х.Б. ***, въпреки, че бе освободен от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК, са възложени и разноските, като същият бе осъден да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на на ОД на МВР – Хасково сумата в размер на 15.00  лева, представляваща направени по делото разноски, а по сметка на Районен съд – Хасково – сумата в размер на по 5.00 лева, при всяко служебно издаване на изпълнителен лист за наложеното административно наказание „Глоба“ и/или присъдените разноски

          Мотивиран така Хасковският районен съд постанови решението си.

 

 

 

                                                                         Съдия: /п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.К.