М О Т И В И:

 

Производството е по реда на чл.375 и следващите от НПК, във връзка с чл.78а НК.

Постъпило е Постановление от 25.09.2017 година на Прокурор при Районна прокуратура  - Хасково, в което се сочи, че срещу обвиняемия А.С.Х., ЕГН **********,***, настоящ адрес ***–1, е образувано бързо производство887/2017г. по описа на РУ на МВР - Хасково за извършено престъпление по чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК. Събраните в хода на бързото производство доказателства установявали по категоричен и безспорен начин извършването на престъплението от обвиняемия. Последния не бил осъждан за престъпление от общ характер, не бил освобождаван от наказателна отговорност  по раздел ІV на глава VІІІ от НК, а от деянието нямало причинени имуществени вреди, поради което целите на наказанието можели да се постигнат и с налагане на административно наказание. И тъй като в случая били налице предпоставките на чл.78а от НК, прокурорът предлага обвиняемият да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание.

В хода на бързото производство обвиняемият признава вината си и дава подробни обяснения  относно извършеното деяние. В съдебното производство не оспорва отразените в постановлението фактически положения и не желае събирането на нови доказателства. Признава вината си, моли да му бъде наложено минимално наказание.

Съдът, като се запозна със събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

 Обвиняемият А.С.Х. ***–1. Същият е неосъждан, правоспособен водач на моторно превозно средство, притежава СУМПС № 253437010, издадено на 20.01.2009г. и се води на отчет в ОДМВР гр.Смолян. На неустановена дата през 2016 година обвиняемият Х. закупил лек автомобил марка****, модел „*****”, с номер на рама ****************, който към този момент не бил регистриран по надлежния ред на територията на Република България. След закупуване на лекия автомобил обвиняемият Х. не сторил нужното да регистрира в КАТ моторното превозно средство  - лек автомобил марка „****”, модел „*****”, на свое име, в законоустановения срок, нито след това. Въпреки, че автомобилът останал без регистрационни номера обвиняемият Х. ***. На 06.09.2017 година около 12:15 часа обвиняемият А.С.Х., управлявайки лек автомобил марка „****”, модел „*****”, с номер на рама *****************, се движел по бул. „Христо Ботев” в село Минерални бани, община Минерални бани, област Хасково. В същото време, служителите на РУП – Хасково – свидетелят К. З. К. и свидетелят Д. Д. Б., били на работа, съгласно утвърдения им график за времето от 09:00ч. до 17:00ч. на 06.09.2017г., като АП – 480, били изпратени в община Минерални бани. На 06.09.2017 година, около 12:20 часа, двамата служители на РУП – Хасково забелязали лек автомобил марка „****”, модел „*****”, движещ се по булевард „Христо Ботев” в село Минерални бани, в близост до сградата на община Минерални бани, без регистрационни табели. Свидетелите К. и Б.спрели автомобила за проверка, при която установили, че обвиняемият А.С.Х., притежаващ валидно СУМПС № 253437010, управлява моторно превозно средство - лек автомобил марка „****”, модел „*****”, с номер на рама *****************, което е без регистрационни табели и не е регистрирано по надлежния ред. В хода на извършената проверка обвиняемият А.Х. оказал пълно съдействие на полицейските служители. Свидетелят Б. съставил акт за установяване на административно нарушение с бланков №008947/06.09.2017г., който обвиняемият Х. подписал без възражения. В хода на проведеното разследване било установено, че не е регистрирано на територията на страната моторно превозно средство с номер на рама *****************. На 12.09.2017г. А.С.Х. бил привлечен в качеството на обвиняем за извършено от него на 06.09.2017г. престъпление по чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК.         

Така описаната фактическа обстановка и извършеното престъпление се доказват по безспорен и категоричен начин, както от обясненията на обвиняемото лице, така и от показанията на разпитаните по делото свидетели и писмените доказателства по делото.

 При така установената фактическа обстановка, от обективна  страна  обвиняемият А.С.Х. е осъществил  състава на  престъплението по  чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК, а именно: на  06.09.2017 г. в село Минерални бани, община Минерални бани, област Хасково управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „****”, модел „*****” с номер на рама *****************, което не е регистрирано по надлежния ред. Според разпоредбата на  чл. 140 ал.1 от ЗДвП по пътищата, отворени за обществено ползване  се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. Вида на регистрацията и табелите с регистрационни номера са регламентирани в глава трета на Наредба № І-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях. Същата Наредба предвижда моторните превозни средства да се регистрират в 14-дневен срок от придобиване на собствеността или оформяне на вноса. В конкретния случай обвиняемият е закупил лек автомобил марка „****”, модел „*****” на неустановена дата още през 2016г. Видно е, че към датата на процесното деяние по чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 -  06.09.2017г., срокът за регистрация на процесното МПС е бил изтекъл. Налице е управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежен ред по смисъла на чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК, изразило се в  управление от страна на обвиняемия А.С.Х., по пътища отворени за обществено ползване, на лек автомобил марка „****”, модел „*****” с номер на рама *****************.

  От субективна страна обвиняемият А.С.Х. е осъществил престъплението с пряк умисъл - въпреки, че е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, знаел е, че лекият автомобил не е регистриран и поради това обстоятелство не следва да го управлява по пътищата, отворени за обществено ползване, го е привел в движение и го е управлявал в село Минерални бани, община Минерални бани, област Хасково до спирането му от полицейските служители.

След като прецени тежестта на деянието и данните за обвиняемия, съдът счита, че са налице всички материалноправни предпоставки за освобождаването му от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, визирани в императивната разпоредба на чл. 78а, ал. 1 от НК.  За извършеното  престъпление  по чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК, според действащата към момента на деянието редакция на текста /обн. ДВ бр.95/2016г./ се предвижда наказание лишаване от свобода до една  година или глоба от 500 лв. до 1000 лв. Обвиняемият не е осъждан за престъпление от общ характер  и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК. Престъплението по чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК е на просто извършване и не са причинени имуществени вреди. В този смисъл, съдът счита, че на обвиняемия следва да бъде наложено административно наказание глоба. При определяне размера на наказанието, съдът  се съобрази с материалното и имотно  състояние на обвиняемия, както и с наличието на смекчаващи вината обстоятелства -  чисто съдебно минало, добри характеристични данни, пълните обяснения и съдействие  в хода на бързото производство, относно извършеното деяние. Съдът се съобрази и с липсата на отегчаващи отговорността обстоятелства. Имайки предвид   тежестта на деянието, съдът счита, че  наказанието “глоба”  следва да бъде определено, според предвиденото  от разпоредбата на  чл.78 а от НК, в минимален  размер на  1000  лв . С така наложеното  по вид и размер  наказание съдът счита, че целите на личната и генерална превенция ще бъдат постигнати.

            

                   Мотивиран така,съдът постанови решението си.

 

 

                                                    Съдия: /п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

 Секретар: Ц.С.